سایت دانشگاه فردوسی مشهد مجله فقه و اصول

شماره منتشرشده عنوان مقاله
شماره 1/81 (پاییز و زمستان 1387) بررسی فقهی قرضِِ اسکناس و تأثیر تورّم بر آن چکیده   PDF
علی اکبر ایزدی فرد
شماره 1/81 (پاییز و زمستان 1387) دو جریان أخباریّه و سلفیّه در مواجهه چکیده   PDF
محسن جهانگيري , حسین ناصري مقدم
شماره 1/81 (پاییز و زمستان 1387) بازخوانی نظریه اشتراط تعدد اقرار چکیده   PDF
محمد محسني دهكلاني , امان الله عليمرادي
شماره 1/81 (پاییز و زمستان 1387) جایگاه همسانی اخلاقی زوجین در تشکیل خانواده چکیده   PDF
محمدمهدی زارعي , عبدالکریم عبداللهي
شماره 1/81 (پاییز و زمستان 1387) مفهوم، اعتبار و مکانیزم تنقیح مناط چکیده   PDF
علی اکبر كلانتري
شماره 1/81 (پاییز و زمستان 1387) پژوهشی دربارۀ ملاک تفحص از عدالت مجهول الحال چکیده   PDF
عباس کلانتری خلیل آباد , سیدمحمدتقی قبولی درافشان
شماره 1/81 (پاییز و زمستان 1387) وضعیت حقوقی مهریه‌های سنگین در نکاح دائم چکیده   VAHDATI.PDF
سیدحسن وحدتي شبيري
شماره 1/82 (بهار و تابستان 1388) حزب و تحزّب در اندیشه اسلامی چکیده   PDF
بهرام اخوان كاظمي
شماره 1/82 (بهار و تابستان 1388) حکم اهانت به مریم مقدس در شریعت مسیحیت چکیده   PDF
محمدرضا جواهری , سیدرضا موسوي
شماره 1/82 (بهار و تابستان 1388) سقوط مجازات قصاص به سبب تملّک حقِّ قصاص چکیده   PDF
محمد ابراهیم شمس , حميدرضا كلانتري
شماره 1/82 (بهار و تابستان 1388) پژوهشی دربارۀ نقشِ اجتهاد چکیده   PDF
سیدجعفر علوی گنابادی , محمدتقی فخلعی
شماره 1/82 (بهار و تابستان 1388) اجرای حدود در عصر غیبت چکیده   PDF
حمید مسجدسرايي , عابدین مؤمني
شماره 1/83 (پاییز و زمستان 1388) بررسی مساله «حرمت لهو»به عنوان قاعده ای فقهی چکیده   PDF
جواد ايرواني , محمدحسن حائري
شماره 1/83 (پاییز و زمستان 1388) بررسی علل اختلاف آرای فقها در رویکرد به اخبار چکیده   PDF
عبدالله بهمن پوری , عظیم موحدي
شماره 1/82 (بهار و تابستان 1388) مبنای مسؤولیت مدنی یا ضمانِ ناشی از تخلّف از اجرای تعهّد چکیده   PDF
سیدحسن وحدتي شبيري
شماره 1/82 (بهار و تابستان 1388) تحلیلی از تعلیق در انحلال عقد در فقه امامیه و حقوق فرانسه چکیده   PDF
علیرضا يزدانيان
شماره 1/83 (پاییز و زمستان 1388) فقه منظوم شیعی در دو قرن اخیر چکیده   PDF
سیدمحمد امام زاده , حسن عبدالهی
شماره 1/83 (پاییز و زمستان 1388) نگرشی در اخبار تحلیل،نفی ضمان خمس سابق بر ملکیّت شیعه چکیده   PDF
حمیده عبداللهی علی بیک , علی مظهرقراملکی , عابدین مؤمنی , سیدمحمدرضا امام
شماره 1/83 (پاییز و زمستان 1388) تنصیف مهریه در موت زوج قبل از آمیزش چکیده   PDF
امان الله علیمرادی , محمد محسنی دهکلانی
شماره 1/83 (پاییز و زمستان 1388) مقدّسات و توهین به آن در حقوق کیفری ایران چکیده   PDF
سید ابراهیم قدسی , امین كوهيان افضل دهكردي
شماره 1/83 (پاییز و زمستان 1388) درنگی در محرومیت زوجین از حق قصاص چکیده   PDF
علی کشاورز , حسین ناصری مقدم
شماره 1/84 (بهار و تابستان 1389) نقدی بر «بازجستی در ادله عبادیت زکات و خمس» چکیده   PDF
جواد ايرواني
شماره 1/84 (بهار و تابستان 1389) سرقت اینترنتی: حدّی یا تعزیری؟ چکیده   PDF
علی اکبر ایزدی فرد , علی پیردهی حاجیکلا
شماره 1/84 (بهار و تابستان 1389) در آمدی بر استناد به قرآن کریم در علم اصول چکیده   PDF
رضا حق‌پناه , حسن نقی زاده
شماره 1/84 (بهار و تابستان 1389) پژوهشی در چیستی سیرۀ عقلا و نسبت آن با حکم عقل چکیده   PDF
محمدتقی فخلعی
شماره 1/84 (بهار و تابستان 1389) بررسی مبانی فقهی واگذاری ثمن به نظر کارشناس(بیع با نظر کارشناس) چکیده   PDF
محمدمهدی مقدادي
شماره 1/84 (بهار و تابستان 1389) بررسی نسبت میان پوشش بانوان و استحکام خانواده در آموزه های دینی چکیده   PDF
سعید نظري توكلي
شماره 1/84 (بهار و تابستان 1389) تأملی در«تکرار جرم»در فقه امامیه و حقوق ایران چکیده   PDF
میرزا محمد واعظي , سیدمحمدتقی قبولي درافشان
شماره 1/85 (پاییز و زمستان 1389) ملاحظات فقهی پیرامون بازاریابی شبکه ای چکیده   PDF
علی اکبر ایزدی فرد , محمد قنبرزاده
شماره 1/87 (پاییز و زمستان 1390) درآمدی بر جایگاه اخلاق در ازدواج و حقوق خانواده چکیده   PDF
محمد مهدی زارعي
شماره 1/87 (پاییز و زمستان 1390) ترور از دیدگاه فقه چکیده   PDF
عبدالكريم عبداللهي نژاد , رمضان عباس پور مقدم
شماره 1/85 (پاییز و زمستان 1389) قاضی شدن زن در فقه شیخ طوسی - ریشه یابی و تحلیل چکیده   PDF
علی تولّائی
شماره 1/85 (پاییز و زمستان 1389) کاووشی در نماز شب پیامبر اکرم «صلّی الله علیه وآله» چکیده   PDF
سیدجواد خاتمی , سیدرضا موسوی
شماره 1/85 (پاییز و زمستان 1389) هرمنوتیک و اصول فقه: نگاهی به انواع قصدی گرایی در غرب و مقایسة آن با دیدگاه تفسیری اصولیان شیعه چکیده   PDF
علیرضا عابدی سرآسیا , محمدصادق علمی سولا , محمدکاظم علمی سولا
شماره 1/85 (پاییز و زمستان 1389) بررسی شرط معاصرت سیرۀ عقلا با عصر معصومان چکیده   PDF
محمدتقی فخلعی , مجتبی ولی اللّهی
شماره 1/85 (پاییز و زمستان 1389) انواع عموم در اصول فقه چکیده   PDF
اسدالله فلاحی
شماره 1/85 (پاییز و زمستان 1389) اصل آزادی قراردادی: قرار دادها و شروط غیر عادلانه چکیده   PDF
جلیل قنواتی
شماره 1/87 (پاییز و زمستان 1390) نظریۀ اماره بودن استصحاب و آثار فقهی و اصولی آن چکیده   PDF
اکبر احمدی , سيدمحمدرضا امام
شماره 1/87 (پاییز و زمستان 1390) جستاری فقهی حقوقی پیرامون عضل در نکاح باکره رشیده چکیده   PDF
علي اكبر ايزدي فرد , حسين كاويار
شماره 1/87 (پاییز و زمستان 1390) شرط مقدار (تحلیل فقهی و حقوقی مواد 355 و 384 و 385 قانون مدنی) چکیده   PDF
عباس زراعت
شماره 1/87 (پاییز و زمستان 1390) تحلیل فقهی وضعیت ید امین در حالت ترک تقصیر چکیده   PDF
مهدی شعبانی , محمّدتقی فخلعی
شماره 1/87 (پاییز و زمستان 1390) تأملی فقهی – حقوقی بر مادۀ 575 قانون مدنی چکیده   PDF
سيد محمد مهدي قبولي دُرافشان , سعيد محسني
شماره 1/87 (پاییز و زمستان 1390) واکاوی برخی شروط اختصاصی شهادت بر زنا (اشتراط اتصال شهادات و اشتراط رؤیت به نحو مخصوص) چکیده   PDF
محمد محسنی دهکلانی , محمدتقی قبولی درافشان , محمدحسن حائری
شماره 1/87 (پاییز و زمستان 1390) مبنا و قلمرو خسارت مازاد بر دیه چکیده   PDF
سيدحسن وحدتي شبيري
شماره 1/86 (بهار و تابستان 1390) تحکیم و تکمیل دیدگاه امام خمینی (ره) در نقد حجیت ذاتی قطع چکیده   PDF
محمد رسول آهنگران
شماره 1/86 (بهار و تابستان 1390) بررسی فقهی حقوقی خیار شرط در ایقاع چکیده   PDF
فخرالدين اصغري آقمشهدي , بهزاد منصوري
شماره 1/86 (بهار و تابستان 1390) زکات باطنی از دیدگاه فقهی چکیده   PDF
جواد ایروانی , عباسعلی سلطانی , محمدحسین حسین زاده بحرینی
شماره 1/86 (بهار و تابستان 1390) وکالت غیرمستقیم چکیده   PDF
علیرضا باریکلو
شماره 1/86 (بهار و تابستان 1390) بررسی و نقد نظریه های تعریف ملک در حقوق اسلامی چکیده   PDF
سعیده باقری , حیدر باقری اصل
شماره 1/86 (بهار و تابستان 1390) تأملی فقهی در ماده‌ی 63 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌ی 1 ماده‌ی 1-221 لایحه‌ی پیشنهادی چکیده   PDF
محمد محسنی دهکلانی , محمد حسن حائری , سیدمحمد تقی قبولی درافشان
شماره 1/86 (بهار و تابستان 1390) چیستی و کارکردهای «مذاق شریعت» چکیده   PDF
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی , حسین ناصری مقدّم
89 (تابستان 1391) اثر تعهد به تملیک در فقه امامیه و حقوق ایران چکیده   PDF
اسماعیل نعمت اللهی
96 (بهار 1393) اشتباه حکمی چکیده   PDF
روح الله آخوندی
91 (زمستان 1391) اصلاحیه قانون ارث زوجه در آیینه فقه چکیده   PDF
رضائي راد رضائي راد
90 (پاییز 1391) امکان قصاص پدر توسط فرزند در آراء فقهی و قوانین جزایی چکیده   PDF
علی مراد حیدری
90 (پاییز 1391) باز پژوهشی در حجّیت ظنّ مطلق چکیده   PDF
بابایی آریا بابایی آریا , عبدالكریم عبد اللهی نژاد
93 (تابستان 1392) باز پژوهی عدالت اهل کتاب چکیده   PDF
عباس کلانتری خلیل آباد
96 (بهار 1393) بازخوانی ماهیت و مصادیق محاربه در جرایم علیه نظم عمومی چکیده   PDF
سیده قدسیه موسوی مشهدی , سید محمدتقی قبولی درافشان , محمدحسن حائری
89 (تابستان 1391) بازپژوهی اعراض از ملکیت در فقه و حقوق چکیده   PDF
حسین حقیقت پور , سید محمدرضا امام
89 (تابستان 1391) بررسی حکم تکلیفی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکهای ناسالم چکیده   PDF
بی بی رحیمه ابراهیمی , حسین ناصری مقدم , محمدتقی فخلعی , سعید محسنی
92 (بهار 1392) بررسی دیدگاه محقق اصفهانی درباره ی ملکیت، حق و حکم چکیده   PDF
جليل قنواتي , حسين جاور , مهشید جعفری هرندی
94 (پاییز 1392) بررسی شرط ضمان امین با تکیه بر ضمان مستأجر چکیده   PDF
سید نصراله محبوبی
96 (بهار 1393) بررسی فقهی حقوقی حکم جنایات متعدّد ناشی از یک ضربه چکیده   PDF
یوسف نورائی , محمد هادی صادقی
92 (بهار 1392) بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد انتشار چکیده   PDF
سعید محسنی , سید محمد مهدی قبولی درافشان
95 (زمستان 1392) بررسی فقهی و حقوقی حق حبس زوجه در صورت احراز اعسار زوج چکیده
حكيمه شاهدي علي آباد
90 (پاییز 1391) بررسی فقهی و حقوقی قصاص از طریق اهدای عضو چکیده   PDF
عبدالرضا جوان جعفری , سید محمدجواد ساداتی
93 (تابستان 1392) بررسی قاعده‌ی فقهی، کلامی «عدم مؤاخذه و مسئولیت فرد در قبال عملکرد دیگری» چکیده   PDF
ايرواني ايرواني , رضا حق پناه
شماره 1/88 (بهار 1391) بررسی مبانی فقهی حکم قصاص مادر در قتل فرزند چکیده   PDF
فاطمه قدرتی , فریبا حاجیعلی
91 (زمستان 1391) بررسی مبانی مشروعیت شرط فاسخ در فقه شیعه چکیده   PDF
سید علی جبار گلباغی ماسوله
94 (پاییز 1392) تأملاتی پیرامون شرط‌بودن اسلام در وصی چکیده   PDF
عباس کلانتری خلیل آباد , طاهر علیمحمدی , اردوان ارژنگ
شماره 1/88 (بهار 1391) تأملی در کیفر لواط تحلیل فقهی حقوقی ماده 110 ق. م. ا چکیده   PDF
حمید مسجدسرايي
89 (تابستان 1391) تأملی فقهی در ماده 873 قانون مدنی (تعمیم میراث غرق شدگان و زیرآوارماندگان به سایر مرگ‌های مشتبه) چکیده   PDF
محمد براری لاریمی , محمد محسني دهکلاني
92 (بهار 1392) تأمّلی در کاربرد قاعده ی فقهی إعراض چکیده   PDF
عبدالحسین رضائي راد
93 (تابستان 1392) تبیین و بررسی صحت و فساد از منظر دانشیان اصول چکیده   PDF
عبدالکریم عبدالهی نژاد , سید علی جبار گلباغی ماسوله
95 (زمستان 1392) تبیین و بررسی گستره ظهور و دلالت آیه جواز چند ‌همسری چکیده   PDF
سیدمحمود صادق زاده طباطبایی
94 (پاییز 1392) تحلیل انتقادی ادلّه موافقان و مخالفان حجیّت «شرع من قبلنا» چکیده   PDF
جمال الدین علی خواجه , عبدالهادی فقهی زاده , جلال جلالی زاده , محمد عادل ضیائی
92 (بهار 1392) تحلیل حکم فقهی رخصت و عزیمت چکیده   PDF
اسدالله لطفی
94 (پاییز 1392) تحلیل دیدگاه اتفاق افق چکیده   PDF
محمد جواد عنایتی راد
89 (تابستان 1391) تحلیل ماهیت حقوقی اوراق (صکوک) اجـاره چکیده   PDF
جليل قنواتي , مرضیه داوري لنگرودی
96 (بهار 1393) تعامل ارزش و واقعیت در ایجاد قاعده حقوقی چکیده   PDF
مرضیه نیکویی
95 (زمستان 1392) تعهد به عدم ازدواج مجدد در روایات و فقه امامیه چکیده   PDF
محمدعلی محب الرحمان , حسین صابری , محمدمهدی قبولی
96 (بهار 1393) تغییر فتوا و زمینه‌های آن در فقه اهل سنت چکیده   PDF
عبدالسلام امامی , حسین ناصری مقدم
94 (پاییز 1392) جایگاه کرامت انسان در فرایند استنباط احکام چکیده   PDF
حسین حقيقت پور , حسین ناصری مقدم
92 (بهار 1392) جدال اخباریان با اصولیان در حجیت ظواهر چکیده   PDF
محمدحسن محمدي مظفر , محمّد کاظم شاکر
91 (زمستان 1391) درنگی در لزوم تقلید اَعلَم چکیده   PDF
محمد رضا علمی سولا
96 (بهار 1393) درون‌مایه سازمان فکری استرآبادی و بازتاب‌های آن در منابع تراجم چکیده   PDF
حمید رضا شریعتمداری , سیدمهدی طباطبایی
95 (زمستان 1392) دلالت الفاظ بر معانی از دیدگاه اصولیان و زبان‌شناسان چکیده   PDF
محمدصادق کاملان , صالحه یزدانی فر
95 (زمستان 1392) دلیل عقل و جایگاه آن در سیره فقهی محقق اردبیلی چکیده   PDF
مطلبي مطلبي , حسن جمشیدی
90 (پاییز 1391) ذمه و عهده در فقه شیعه چکیده   PDF
اسماعیل نعمت اللهی
93 (تابستان 1392) رهیافت روایات سبب نزول در استنباط فقهای امامیه از آیه‌ی 115 بقره چکیده   PDF
الهه شاه پسند , مرتضی ایروانی , محمد حسن حائری
91 (زمستان 1391) سقوط قصاص با عفو برخی از اولیاء چکیده   PDF
محمد حسین شعبانی
94 (پاییز 1392) فرایند دلالت لفظی از منظر اصول فقه چکیده   PDF
محمد رسول آهنگران , فاطمه زارع مؤیدی
91 (زمستان 1391) قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای بهره‌برداری از حقوق ادبی و هنری در ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه و مصر چکیده   PDF
سید محمد مهدی قبولی درافشان , سعید محسنی
90 (پاییز 1391) معنا شناسی تنقیح مناط مقارنه با مفاهیم مشابه و روش شناسی آن چکیده   PDF
هادی عظیمی گرکانی
شماره 1/88 (بهار 1391) مفهوم نظام و کاربرد آن در فقه و اصول چکیده   PDF
محسن ملک افضلی اردکانی , محمد حسن حائري , محمد تقی فخلعی , محمد جواد ارسطا
91 (زمستان 1391) مناسبت حکم و موضوع: کارکردها و سازوکارهای تشخیص در بیان فقیهان چکیده   PDF
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی , اردوان ارژنگ
شماره 1/88 (بهار 1391) موضوع خمس: فوائد مکتسبه یا مطلق فوائد چکیده   PDF
سیدجعفر علوی
93 (تابستان 1392) نارسائی شهرت روایی درعرصه‌ی فقه و حدیث چکیده   PDF
فقیهی صدر فقیهی صدر , عباسعلی سلطانی , حسین ناصری مقدم
93 (تابستان 1392) نظریه جواز و صحت خرید و فروش اعضای بدن در فقه امامیه چکیده   PDF
نقيبي نقيبي , زهره حاجیان فروشانی
90 (پاییز 1391) نظریه ی فهم اجتماعی نصوص؛ مبانی، کارکرد چکیده   PDF
اسکندری اسکندری , علی تولائی
89 (تابستان 1391) نقد و تحلیل آرای فقهی در باب قاعدۀ «اَلغَاصِبُ یُؤخَذُ بِأشَقِّ الأحوَالِ» و قلمرو مصداقی آن چکیده   PDF
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی
94 (پاییز 1392) نقدی بر نظریه «جمع بین مفترقات و تفریق مجتمعات در شرع» چکیده   PDF
حسین صابری , موسی زرقی
93 (تابستان 1392) نقش رجوع ضمیر به برخی افراد عام چکیده   PDF
علی مظهر قراملکی
89 (تابستان 1391) نقش قواعد اتلاف و تسبیب در مسئولیت مدنی چکیده   PDF
علیرضا انتظاری , سید مصطفی محقق داماد
90 (پاییز 1391) نگرشی بر تأثیر شروط باطل در عقد چکیده   PDF
حسین صابری , مریم صفایی
95 (زمستان 1392) واکاوی در ادلّه شمول تعزیر چکیده   PDF
حميد مسجدسرايي
شماره 1/88 (بهار 1391) واکاوی نظریة محقق خراسانی در افزودن مقدمۀ چهارم به مقدمات حکمت چکیده   PDF
محمدرضا علمی
91 (زمستان 1391) پژوهشی در سیر تاریخی تنقیح مناط در فقه امامیه چکیده   PDF
فائزه ملکی , محمد حسن حائری , محمد تقی فخلعی
شماره 1/88 (بهار 1391) پژوهشی در ماهیت، آثار و کاربردهای مهایات از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق موضوعه چکیده   PDF
محمدعلي خورسنديان , مريم نصراصفهاني
96 (بهار 1393) پژوهشی فقهی در مالیّت و مالکیّت خبر در رسانه‌های جمعی و حقوق ناشی از آن چکیده   PDF
محمدتقی فخلعی , احسان علی اکبری بابوکانی
89 (تابستان 1391) پژوهشی فقهی در مسئلۀ قصاص مادر در قتل فرزند چکیده   PDF
محمدحسن حائري , مرتضی مرادي گلستاني
95 (زمستان 1392) پژوهشی متفاوت در روایات استصحاب با رویکرد احیاء قاعده‌ی یقین چکیده   PDF
محمدحسین انصاری حقیقی , محمدحسن حایری
92 (بهار 1392) پژوهشی پیرامون مبانی حق کرامت انسان در منابع احکام چکیده   PDF
حسین حقيقت پور
92 (بهار 1392) گسترة حجیت خبر واحد در مکتب محقق اردبیلی چکیده   PDF
حامد نعیمی , محمود جمال‌الدین زنجانی
شماره 1/88 (بهار 1391) گونه‌های کاربرد قیاس در فقه شیعه بر اساس کتاب جواهر الکلام چکیده   PDF
محمد مهدي يزداني , حسين صابري , حسین ناصری مقدّم
1 - 115 (115)