سایت دانشگاه فردوسی مشهد سامانه یکپارچه مدیریت نشریه های علمی دانشگاه فردوسی مشهد

نشریه شماره منتشرشده عنوان مقاله
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1384, سال اول, شماره اول مدلسازی آماری ویسکوزیته و دانسیته تراوه به عنوان تابعی از عوامل مختلف فرآیند اولترافیلتراسیون شیر چکیده   PDF
(صفحات 1-10) سیدمحمدع (صفحات 1-10) سیدمحمدعلی رضوي
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1384, سال اول, شماره اول اصلاح روش تولید سنتی شیره انگور چکیده   PDF
(صغحات 11-17) محمدجوا (صغحات 11-17) محمدجواد احتشامي معين آبادي , محمدحسین حداد خداپرست محمدحسین حداد خداپرست , محمدباقر حبيبي نجفي محمدباقر حبيبي نجفي
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1384, سال اول, شماره اول شناسایی آلودگیهای قارچی رب گوجه فرنگی فله در سردخانه چکیده   PDF
(صفحات19-26) امیرحسین ال (صفحات19-26) امیرحسین الهامي راد , فخری شهيدي فخری شهيدي
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1384, سال اول, شماره اول بهینه سازی عوامل مؤثر بر خصوصیات کمی و کیفی پنیر سویا (تافو) چکیده   PDF
(صفحات27-33) محسن قدس روحانی (صفحات27-33) محسن قدس روحانی , سید علی مرتضوی سید علی مرتضوی , سید محمدعلی رضوی سید محمدعلی رضوی , مصطفی مظاهری تهرانی مصطفی مظاهری تهرانی
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1384, سال اول, شماره اول بررسی‌اثرواریته‌وزمان‌نگهداری بر‌ویژگیهای‌فیزیکی‌رب‌گوجه‌فرنگی‌ چکیده   PDF
(صفحات35-43) محمدرضا عدالتيان (صفحات35-43) محمدرضا عدالتيان , منوچهر حامدي منوچهر حامدي , سیدعلی مرتضوي سیدعلی مرتضوي , مصطفی مظاهري تهراني مصطفی مظاهري تهراني
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1384, سال اول, شماره اول اثر اسانس های طبیعی آویشن و زنیان برجلوگیری از رشد آسپژریلوس پارازتیکوس در پسته چکیده   PDF
(صفحات45-51) معصومه مهربان سنگ آتش (صفحات45-51) معصومه مهربان سنگ آتش , هاشم پورآذرنگ هاشم پورآذرنگ , سید علی مرتضوي سید علی مرتضوي , عبدالمجید مسكوكي عبدالمجید مسكوكي , اشرف گوهري اردبيلي اشرف گوهري اردبيلي
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1384, سال اول, شماره اول امکان سنجی تشخیص ویروس هپاتیت A (HAV) درشیر با بکارگیری تکنیک الایزا چکیده   PDF
(صفحات53-59) مسعود ياورمنش (صفحات53-59) مسعود ياورمنش , سیدعلی مرتضوي سیدعلی مرتضوي , مهدی نصيري محلاتي مهدی نصيري محلاتي , جواد بارويي جواد بارويي
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1384, سال اول, شماره دوم تاثیر جایگزین های چربی بر ثبات امولسیونی و ویژگی های حسی مخلوط ارده کم چرب- شیره خرما (حلوا ارده کم چرب) چکیده   1.PDF
(صفحات1-10) سیدمحمدعلی رضوی (صفحات1-10) سیدمحمدعلی رضوی , محمدباقر حبیبی نجفی محمدباقر حبیبی نجفی , زهرا علایی روزبهانی زهرا علایی روزبهانی
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1384, سال اول, شماره دوم بررسی اثر تشدیدکنندگی برخی از مواد نگهدارنده بیولوژیکی و شیمیایی چکیده   2.PDF
(صفحات11-21) آمنه نصر (صفحات11-21) آمنه نصر , روحاکسری کرمانشاهی روحاکسری کرمانشاهی , ایرج نحوی ایرج نحوی
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1384, سال اول, شماره دوم بررسی تأثیرجایگزینی شکر با شیره خرما بر ویژگی های فیزیکی و حسی بستنی نرم چکیده   3.PDF
(صفحات23-32) اشرف گوهري اردبيلي (صفحات23-32) اشرف گوهري اردبيلي , محمدباقر حبيبي نجفي محمدباقر حبيبي نجفي , محمدحسین حداد خداپرست محمدحسین حداد خداپرست
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1384, سال اول, شماره دوم مقایسه روشهای استخراج پیگمان (کاروتنوئید) از مخمر چکیده   4.PDF
(صفحات33-42) سیدهادی رضوي (صفحات33-42) سیدهادی رضوي , کرامت الله رضایی کرامت الله رضایی , ایوان مارك ایوان مارك
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1384, سال اول, شماره دوم تاثیر تعداد باکتری های سرماگرا و یاخته های پیکری بر پروتئولیز و ویژگی های حسی پنیر سفید فرا پالایشی چکیده   5.PDF
(صفحات43-54) جواد حصاري (صفحات43-54) جواد حصاري , محمدرضا احساني , اصغر خسروشاهي اصل , ناصر قائمي
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1384, سال اول, شماره دوم اثر ماست غنی شده با بیفیدوباکتریوم بیفیدوم یا لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر چکیده   6.PDF
(صفحات55-64) راضیه نيازمند (صفحات55-64) راضیه نيازمند , نصیبه عرب پوریانی نصیبه عرب پوریانی , امین دعايي امین دعايي , اعظم نيازمند اعظم نيازمند , محبوبه سرابي جماب محبوبه سرابي جماب
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1384, سال اول, شماره دوم بررسی تغییرات آنتالپی نان های مسطح ایرانی و باگت طی مدت نگهداری چکیده   7.PDF
(صفحات 65-72) بهزاد ناصحي (صفحات 65-72) بهزاد ناصحي , سیدعلی مرتضوي سیدعلی مرتضوي , سیدمحمدعلی رضوي سیدمحمدعلی رضوي
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1384, سال اول, شماره دوم تعیین مناسب ترین رقم گوجه فرنگی برای تهیه برگه و اثر دی اکسید گوگرد بر کیفیت آن چکیده   8.PDF
(صفحات 73-83) میرخلیل پيروزي فرد (صفحات 73-83) میرخلیل پيروزي فرد
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1385, سال دوم, شماره اول بهینه سازی استخراج آنزیمی ژلاتین خوراکی از استخوان گاو با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) چکیده   1.PDF
(صفحات 1-14) سیدهاشم حسيني پرور (صفحات 1-14) سیدهاشم حسيني پرور , جواد كرامت , مهدی كديور مهدی كديور , الهام خاني پور الهام خاني پور , الناز ميلاني الناز ميلاني
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1385, سال دوم, شماره اول بهینه سازی فرآیند تولید شیرگیاهی از دانه کامل وکنجاله کنجد بر اساس ذائقه مصرف کنندگان ایرانی چکیده   2.PDF
(صفحات 15-26) محمدحسین حداد خداپرست (صفحات 15-26) محمدحسین حداد خداپرست , محمدباقر حبيبي نجفي محمدباقر حبيبي نجفي , امیرحسین الهامي راد امیرحسین الهامي راد , نسیم ديواندري نسیم ديواندري
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1385, سال دوم, شماره اول فرمولاسیون نوشابه گازدار با استفاده از عرق بید مشک وارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی و میکروبی آن درطی نگهداری چکیده   1.3.PDF
(صفحات 27-39) امیرحسین الهامي راد (صفحات 27-39) امیرحسین الهامي راد , علی اصغر محمدي علی اصغر محمدي
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1385, سال دوم, شماره اول استخراج روغن از دانه‌های کانولا با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی چکیده   4.PDF
(صفحات 41-51) احسان جناب (صفحات 41-51) احسان جناب , کرامت الله رضايي کرامت الله رضايي , زهر امام جمعه زهر امام جمعه
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1385, سال دوم, شماره اول بررسی برخی خصوصیات فیزیکی ارقام دانه کانولای ایران چکیده   5.PDF
(صفحات 53-61) سیدمحمدعلی رضوي (صفحات 53-61) سیدمحمدعلی رضوي , سمیرا يگانه زاد سمیرا يگانه زاد , علیرضا صادقي علیرضا صادقي , شیرین ابراهيم زاده شیرین ابراهيم زاده , اعظم نيازمند اعظم نيازمند
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1385, سال دوم, شماره اول تصفیه شربت خام نیشکر با بنتونیت: 2- تعیین مقدار بهینه ژلاتین، زمان و دمای فرآوری با بنتونیت چکیده   6.PDF
(صفحات 63-75) بیوک آقا فريماني (صفحات 63-75) بیوک آقا فريماني , محمدحسین حداد خداپرست محمدحسین حداد خداپرست , جواد حصاري جواد حصاري , عزت الله رضايي عراقي عزت الله رضايي عراقي
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1385, سال دوم, شماره دوم بررسی امکان تولید نوشابه چای سبز سرد از برگ چای سبز چکیده   1.PDF
(صفحات 1-11) علی نجفي (صفحات 1-11) علی نجفي , رضا شكراني رضا شكراني , محمد شاهدي محمد شاهدي , لیلا نوري لیلا نوري
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1385, سال دوم, شماره دوم کاربرد کاروتنوئیدهای استخراجی از گوجه فرنگی در مواد غذایی حرارت دیده و سرد و بررسی پایداری آن در طول زمان نگهداری چکیده   2.PDF
(صفحات 13-22) الهام خاني پور (صفحات 13-22) الهام خاني پور , جواد كرامت جواد كرامت , سیدهاشم حسيني پرور سیدهاشم حسيني پرور , علی معتمدزادگان علی معتمدزادگان , آزاده قرباني آزاده قرباني , سید احمد شهيدي ياساقي سید احمد شهيدي ياساقي
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1385, سال دوم, شماره دوم اثر اسانس آویشن شیرازی، اسید استیک، دما و زمان نگهداری بر احتمال رشد کلستریدیوم بوتولینیوم تایپ A در محیط براث BHI چکیده   3.PDF
(صفحات 23-31) سعید خانزادي (صفحات 23-31) سعید خانزادي , ودود رضويلر ودود رضويلر , افشین آخوندزاده بستی افشین آخوندزاده بستی , عبدالله جمشيدي عبدالله جمشيدي
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 1385, سال دوم, شماره دوم تشخیص خامه‌های رنگ شده به عنوان یکی از تقلب‌های زعفران توسط روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا چکیده   4.PDF
(صفحات 33-44) بهزاد حقيقي (صفحات 33-44) بهزاد حقيقي , جواد فيضي جواد فيضي , عباس همتي كاخكي عباس همتي كاخكي
1 - 25 (6297) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>