اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر براتعلی خاکپور
سردبیر: دکتر محمدرحیم رهنما
شاپا چاپی: ۲۵۳۸-۳۵۳۱
شاپا آنلاین: ۲۵۳۸-۳۲۹۹
تلفن: +۹۸۵۱۳۸۸۰۵۲۷۵
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی - پژوهشی ، دوفصلنامه

لیست داوران منتصب

 • دکتر صدیقه لطفی
 • مصطفی امیرفخریان
 • دکتر امید علی‌ خوارزمی
 • دکتر محّمد اجزاء شکوهی
 • یعقوب زنگنه
 • حسین نظم فر
 • قادر احمدی
 • دکتر محمّد رحیم رهنما
 • شیرین صباغی ابکوه
 • علی اکبر عنابستانی
 • سیّد هادی زرقانی
 • محمود قدیری
 • علی موحد
 • علی اصغر عبدالهی
 • محمد علی احمدیان
 • زهرا عنابستانی
 • مژگان پورعماد
 • محمد تقی حیدری
 • رحمان زندی
 • معصومه توانگر
 • روح اله اسدی
 • اعظم صفرآبادی
 • محمد علی فیروزی
 • اکبر حیدری
 • غلامرضا کاظمیان

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

مجله جغرا فیا و توسعه شهری  از کلیه محققان و اساتید دانشگاهها و بویژه  گروههای جغرافیا ، شهرسازی ،طراحی و مطالعات شهری،  برای همکاری و ارسال نتایج تحقیقات برای چاپ در مجله دعوت به همکاری می نماید.