سایت دانشگاه فردوسی مشهد نشریه مهندسی متالورژی و مواد
اطلاعات شماره
سال 23, شماره 2: بهار و تابستان 1392
عنوان مقاله
تأثیر افزودنی Bi2O3 بر جدایش فازی مایع- مایع، تبلور و خواص الکتریکی شیشه- سرامیکهای فروالکتریکی سیستم PbO-TiO2-SiO2-B2O3
چکیده
در این تحقیق، تأثیر جوانهزای اکسید بیسموت بر جدایش فازی مایع- مایع، رفتارتبلور و خواص دیالکتریک شیشه سرامیکهای سیستم PbO-TiO2-B2O3-SiO2 که بهروش تبلور و تفجوشی پودر شیشه آماده شدهاند، با انجام مطالعات SEM ، XRD، DTA و LCR بررسی شده است. نتایج مطالعات ریزساختاری نشان دادند که افزودن اکسید بیسموت باعث جدایش فازی مایع – مایع از نوع تجزیهی اسپینودال است، و این تأثیر زیادی بر فرایند جوانهزنی و رشد فاز نهایی داشته است. نمونههای شیشه در دماهای C 557 تا C 630 بهمدت زمانهای مختلف عملیات حرارتی شدند. نتایج نشان دادند که در حضور اکسید بیسموت، میزان تبلور فاز PbTiO3 افزایش مییابد. در همهی نمونهها، εr با افزایش زمان عملیات حرارتی افزایش یافت، ولی در نمونهی حاوی جوانهزا که بهمدت 5 ساعت عملیات حرارتی شده بود، میزان εr کاهش یافت. دلیل این رفتار تشکیل احتمالی محلول جامد PT-Bi2O3 ذکر شد. میزان ثابت دیالکتریک و تلفات دیالکتریک شیشه سرامیکها بهترتیب در محدودهی 33 تا 61 و 0.007 تا 0.02 بهدست آمد.


کلمات کلیدی
شیشه- سرامیک; فروالکتریک; تفجوشی پودر شیشه; جدایش فازی مایع- مایع Bi2O3

دریافت نسخه XML

تمام متن:
PDF

بازدید:
682
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )