لیست داوران منتصب

 • جهانگیر مسعودی
 • علی حقی
 • جعفر مروارید
 • احمد عابدی
 • علی اشرف امامی
 • مهدی دهباشی
 • سیدحسین سید موسوی
 • وحیده فخار
 • سیدعلی حسینی شریف
 • سعید رحیمیان
 • سیدمحمد موسوی بایگی
 • سید مجید ظهیری
 • فیاض قرایی
 • عباس جوارشکیان
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

«نقد روش‌گرایی» از منظر هرمنوتیک فلسفی گادامر

علی رضا آزاد, احمد واعظی, حسن نقی زاده
بازدید: 27

مساله شر از دیدگاه جان هیک

سیده زهرا حسینی, کریم آتشگر, نرگس نظرنژاد
بازدید: 77

تحلیلی بر چیستی قوه عملی

نجف یزدانی, محمد سعیدی مهر, سید عباس ذهبی
بازدید: 26