سایت دانشگاه فردوسی مشهد مجله علوم قرآن و حدیث
اطلاعات شماره
شماره 3/86 - بهار و تابستان 1390
عنوان مقاله
معادل یابی واژگان قرآنی در پرتو روابط موجود در نظریه شبکه معنایی
چکیده
همزمان با عصر ارتباطات و مطرح شدن بحث‌های میان رشته ای، پرداختن به عظمت معنوی آیات و مفاهیم قرآنی از نگاه علوم گوناگون و تلاش در جهت فهم بهتر آن‌ها، بهره گیری از یافته های جدید علمی را می‌طلبد. این مهم از طریق برگردان آن به زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف امکان پذیر است. روشن است که ارائه ترجمه ای که بتواند با قرآن کریم هماوری کند، قطعاً امری غیر ممکن است، ولی همواره سعی و تلاش شده تا مفاهیم قرآنی به گونه ای صحیح انتقال یابد. با بررسی ترجمه‌ها، تفاسیر و تعابیر موجود واژگان قرآنی از آنجا که نظریه شبکه های معنایی تعداد زیادی واژه را در شبکه ای مرتبط به هم نمایش می‌دهد، مترجم را در فضایی قرار می‌دهد تا بتواند با لحاظ نمودن ابعاد ذهنی، فرهنگی، شناختی و زبانی و همزمان ملاحظات در زمانی ترجمه و تفسیر دقیق‌تری از واژگان و مفاهیم قرآنی در زبان‌های مختلف ارائه دهد. هم چنین الگوهای رابطه ای پایگاه اطلاعاتی بسیار سودمندی در شیوه های دسترسی به واژگان از طریق کشف الایات مبتنی بر روابط معنایی، جستجوی قرآنی صفحات وب و برنامه ترجمه و تفسیر خودکار هستند.
کلید واژه‌ها: شبکه معنایی، روابط معنایی، ترجمه پذیری قرآن، معادل یابی واژگان پر کاربرد قرآنی.


دریافت نسخه XML

تمام متن:
PDF

بازدید:
1524
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )