سایت دانشگاه فردوسی مشهد مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی
  

علمی و پژوهشی،فصلنامه
2322-2514
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حمید شایان
دکتر علی‌اکبر عنابستانی
زهرا بنی اسد
05138806724
05138796840
مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دفتر مجله پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی.کد پستی: 9177948883

تاریخچه نشریه

مجله پژوهش و برنامه از سال 1391 با اخذ مجوز از کارگروه علوم انسانی کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور فعالیت خود را در زمینه‌ی انتشار دستاوردهای علمی در حوزه‌ی روستایی شروع کرده است.

حوزه و تخصص نشریه

ارائه‌ نظریه‌ها، روش‌ها و فنون در برنامه‌ریزی روستایی؛
نقش فناوری های جدید IT و ICT در برنامه‌ریزی روستایی؛
نقش فضاها و سکونتگاه‌های مجازی در توسعه‌ روستایی؛
گردشگری و برنامه‌ریزی روستایی؛
جهانی شدن و ارتباط آن با برنامه‌ریزی روستایی؛
روند تحولات برنامه‌ریزی کالبدی در سکونتگاه‌های روستایی؛
مدیریت توسعه‌ پایدار و برنامه‌ریزی روستایی؛
اقتصاد و توسعه‌ پایدار سکونتگاه‌های روستایی؛
و... .

سیاست دسترسی آزاد

این مجله دارای دستیابی فوری به محتوای خود بصورت آزاد است. با این امید که پژوهش های مذکور در دسترس عموم علاقمندان و محققان قرار گرفته و موجب تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی گردد.

هیات تحریریه

1- خدیجه بوزرجمهری- دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران (دکترای جغرافیای و برنامه‌ریزی روستایی)
2- جعفر جوان- استاد دانشگاه فردوسی مشهد،ایران (دکترای جغرافیای روستایی)
3- محمدرضا رضوانی- استاد دانشگاه تهران،ایران (دکترای جغرافیای و برنامه‌ریزی روستایی)
4- عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری- استاد دانشگاه تربیت مدرس،ایران (دکترای جغرافیای و برنامه‌ریزی روستایی)
5- عباس سعیدی- استاد دانشگاه شهید بهشتی،ایران (دکترای جغرافیای روستایی)
6- حمید شایان- استاد دانشگاه فردوسی مشهد،ایران (دکترای جغرافیای روستایی)
7- سید اسکندر صیدایی- دانشیار دانشگاه اصفهان،ایران (دکترای جغرافیای و برنامه‌ریزی روستایی)
8- علی‌اکبر عنابستانی- دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران (دکترای جغرافیای و برنامه‌ریزی روستایی)
9- مجتبی قدیری معصوم- استاد دانشگاه تهران،ایران (دکترای جغرافیای و برنامه‌ریزی روستایی)
10-سیدحسن مطیعی لنگرودی- استاد دانشگاه تهران،ایران (دکترای جغرافیای روستایی)

ناشر

دانشگاه فردوسی مشهد