سایت دانشگاه فردوسی مشهد علوم و صنایع کشاورزی
اطلاعات شماره
سال 1386, شماره 1 (21)
عنوان مقاله
اثر شوری بر رشد رویشی ، مقدارکلروفیل، نشت یون ومقدار آب نسبی برگ پنج پایه مرکبات




چکیده
تاثیر چهار سطح کلرید سدیم بر رشد، مقدار کلروفیل، نشت یون و درصد آب برگ دانهالهای پنج پایه مرکبات شامل بکرایی (Citrus riteculata×C. limetta)، ولکامریانا (C. volkameriana)، نارنج (C. aurantium)، لیموشیرین (C. limetta) و لیموآب (C. aurantifolia) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار در گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. دانهالهای یکساله پایه های مورد بررسی در گلدانهای حاوی خاک آهکی (pH=8.2) کشت شد و آبیاری آنها با آب آبیاری حاوی غلظتهای صفر، 20، 40 و 60 میلی مول در لیتر کلرید سدیم صورت گرفت. پس از انقضای مدت آزمایش، مقدار کلروفیل، نشت یون، مقدار آب نسبی برگ و وزن ترکل گیاه اندازه گیری شد. پایه های مورد آزمایش از نظر مقدار کلروفیل در برگ با هم اختلاف داشته و شوری باعث کاهش کلروفیل برگ بسته به نوع گونه شد. شوری درصد نشت یون را در برگ افزایش داد ولی میزان افزایش نشت یون بسته به نوع گونه متفاوت بود. تحت تاثیر شوری مقدار آب نسبی در برگ کاهش یافت. سطح شوری 60 میلی مولار منجر به کاهش رشد زیادی نسبت به شاهد شد و بیشترین مقدار کاهش رشد در لیموشیرین وجود داشت.

واژهای کلیدی: مرکبات، شوری، کلروفیل، نشت یون، درصد آب


دریافت نسخه XML



بازدید:
1263
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )