سایت دانشگاه فردوسی مشهد پژوهش های علوم دامی ایران
اطلاعات شماره
جلد 4 شماره 1 سال 1391
عنوان مقاله
بررسی اثر استفاده از آنزیم‌های تجاری بر عملکرد و کیفیت لاشة جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیرههای بر پایة گندم، و جو
چکیده
این آزمایش به منظور ارزیابی اثر استفاده از سه آنزیم تجاری سافیزیم، کمبو و کمین بر عملکرد و کیفیت لاشة‌ جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های بر پایة گندم، جو و سویا و مقایسة‌ آن با جیره‌های تجاری انجام گرفت. تعداد 405 قطعه جوجه گوشتی از سویة‌ راس 308 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی، با 9 تیمار، 3 تکرار و 15 قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی به مدت 42 روز روی بستر پرورش داده شدند. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1) جیرة شاهد بر پایة ذرت و سویا بدون آنزیم، 2) جیرة بر پایة گندم، جو و سویا بدون آنزیم،3) جیرة بر پایة گندم، جو و سویا با آنزیم سافیزیم، 4) جیرة بر پایة گندم، جو و سویا با آنزیم کمبو، 5) جیرة بر پایة گندم، جو و سویا با آنزیم کمین، 6) جیرة بر پایة گندم، جو و سویا با آنزیم‌های سافیزیم و کمبو، 7) جیرة بر پایة گندم، جو و سویا با آنزیم‌های سافیزیم و کمین، 8‌) جیرة بر پایة گندم، جو و سویا با آنزیم‌های کمبو و کمین، 9) جیره بر پایة گندم، جو و سویا با آنزیم‌های سافیزیم، کمبو و کمین. جیره‌های غذایی دارای انرژی و پروتئین یکسانی بوده و تمامی جوجه‌ها به صورت آزاد به آب و دان دسترسی داشتند. در دورة آغازین بالاترین مقادیر خوراک مصرفی و افزایش وزن روزانه، در دورة‌ رشد بالاترین مقدار خوراک مصرفی روزانه و در کل دورة‌ آزمایش بیشترین مقادیر مربوط به خوراک مصرفی و افزایش وزن روزانه در گروه آزمایشی حاوی جیرة بر پایة گندم، جو و سویا با آنزیم‌های سافیزیم و کمبو مشاهده گردید. در خصوص ترکیبات لاشه، بالاترین درصد سینه و پایین‌ترین درصدهای کبد و ران در گروه آزمایشی جیرة بر پایة گندم، جو و سویا با آنزیم‌های کمبو و کمین، بالاترین درصد ران در گروه آزمایشی جیرة بر پایة گندم، جو و سویا با آنزیم سافیزیم و پایین‌ترین درصدهای سینه و بالاترین درصد کبد در گروه آزمایشی جیرة بر پایة ذرت و سویا بدون آنزیم، مشاهده گردیدند. کمترین هزینة خوراک به ازای هر کیلوگرم از افزایش وزن زنده را گروه آزمایشی جیرة بر پایة گندم، جو و سویا با آنزیم کمین به خود اختصاص داد.


کلمات کلیدی
آنزیم; جوجه‌ گوشتی; جو; عملکرد; کیفیت لاشه; گندم

دریافت نسخه XML

تمام متن:
PDF

بازدید:
444
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )