اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: عبدالرحیم قنوات
سردبیر: عبدالرحیم قنوات
شاپا چاپی: ۲۲۲۸-۷۰۶X
شاپا آنلاین: ۲۵۳۸-۴۳۴۱
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی پژوهشی