اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: عبدالرحیم قنوات
سردبیر: عبدالرحیم قنوات
شاپا چاپی: ۲۲۲۸-۷۰۶X
شاپا آنلاین: ۲۵۳۸-۴۳۴۱
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی پژوهشی

لیست داوران منتصب

 • عبدالرحیم قنوات
 • مهرداد صدقی
 • حمید رضا ثنائی
 • معصومعلی پنجه
 • مصطفی گوهری فخرآباد
 • سیدجمال موسوی
 • حسین صابری
 • منصور داداش نژاد
 • نعمت الله صفری فروشانی
 • عفت امیری
 • مریم محبوبی
 • فرهاد پوریانژاد
 • مرتضی دانشیار
 • طاهر بابائی
دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره