اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: عبدالرحیم قنوات
سردبیر: عبدالرحیم قنوات
شاپا چاپی: ۲۲۲۸-۷۰۶X
شاپا آنلاین: ۲۵۳۸-۴۳۴۱
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی پژوهشی

اِنَّالِلَه وَاِنَّااِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

نشریة «تاریخ و فرهنگ» درگذشت استاد گرانقدر تاریخ و تمدن اسلامی و عضو هیئت تحریریه نشریه، جناب آقای دکتر حسین قرچانلو را به جامعه علمی کشور و بازماندگان ایشان تسلیت عرض می­ کند و از خداوند متعال علو درجات را برای آن مرحوم مسألت دارد.