اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر سید حسین حسینی
سردبیر: دکترعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
شاپا چاپی: ۲۳۲۲-۴۱۷۷
شاپا آنلاین: ۲۳۲۲-۴۱۷۷
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۶۳۰۸
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی - پژوهشی

لیست داوران منتصب

 • محمد حبیبی مجنده
 • راحله سیدمرتضی حسینی
 • مصطفی بختیاروند
 • محمود خادمان
 • سید مرتضی شهیدی
 • محمود جعفری
 • مهدی حقیقت جو
 • محمد حسین تقی پور درزی نقیبی
 • سید حسین موسوی فر
 • حسین کاویار
 • عبدا... خدابخشی
 • قاسم زمانی
 • زهرا محمودی کردی
 • حجت مبین
 • حمید بهره مند
 • مسلم آقایی طوق

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

معامله و دعوای حقوقی مبتنی بر دستکاری بازار اوراق بهادار

ابراهیم عبدی پور, محمد صادقی, فرشته قنبری
بازدید: 243
بازدید: 218
بازدید: 177