خاطرات محیطی
سایت دانشگاه فردوسی مشهد جغرافیا و مخاطرات محیطی
  

علمی پژوهشی
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حمید شایان
دکتر سید رضا حسین زاده
دکتر سلیمان صادقی
سید محمد علی موسوی
0511-8806757
8794144-0511
مشهد-دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دفتر مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی

حوزه و تخصص نشریه

جغرافیا - مخاطرات محیطی

هیات تحریریه

ویکتور بیکر- استاد دانشگاه آریزونا - توسان آمریکا (دکترای ژئومورفولوژی -رودخانه ای) زهرا بیگم حجازی زاده- استاد دانشگاه تربیت معلم تهران (دکترای جغرافیا- اقلیم شناسی) جعفر جوان- استاد دانشگاه فردوسی مشهد (دکترای جغرافیا-روستایی) سید زضا حسین زاده- دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد (دکترای جغرافیای طبیعی ـ ژئومورفولوژی) بهروز ساری صراف- استاد دانشگاه تبریز(دکترای جغرافیا- اقلیم شناسی) حمید شایان- دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد (دکترای جغرافیا- روستایی) شعبان شتایی جویباری- دانشیار دانشگاه گرگان (مهندسی منابع طبیعی) منیژه قهرودی تالی- دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران (دکترای جغرافیا- ژئومورفولوژی) ابوالفضل مسعودیان- دانشیار دانشگاه اصفهان (دکترای جغرافیا- اقلیم شناسی) احمد نوحه گر- دانشیار دانشگاه هرمزگان (دکترای جغرافیا- اقلیم شناسی) حسین نگارش- دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان (دکترای جغرافیا- ژئومورفولوژی) سعدالله ولایتی- استاد دانشگاه فردوسی مشهد (دکترای زمین شناسی) مجتبی یمانی- دانشیار دانشگاه تهران (دکترای جغرافیا- ژئومورفولوژی)

ناشر