سایت دانشگاه فردوسی مشهد جغرافیا و مخاطرات محیطی
  

علمی پژوهشی
2322-1682
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حمید شایان
دکتر سید رضا حسین زاده
دکتر سلیمان صادقی
سید محمد علی موسوی
8794144-0511
مشهد-دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دفتر مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی

هیات تحریریه

ویکتور بیکر- استاد دانشگاه آریزونا - توسان آمریکا (دکترای ژئومورفولوژی -رودخانه ای)

زهرا بیگم حجازی زاده- استاد دانشگاه تربیت معلم تهران (دکترای جغرافیا- اقلیم شناسی)

جعفر جوان- استاد دانشگاه فردوسی مشهد (دکترای جغرافیا-روستایی)

سید زضا حسین زاده- دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد (دکترای جغرافیای طبیعی ـ ژئومورفولوژی)

بهروز ساری صراف- استاد دانشگاه تبریز(دکترای جغرافیا- اقلیم شناسی)

حمید شایان- دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد (دکترای جغرافیا- روستایی)

شعبان شتایی جویباری- دانشیار دانشگاه گرگان (مهندسی منابع طبیعی)

منیژه قهرودی تالی- دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران (دکترای جغرافیا- ژئومورفولوژی)

ابوالفضل مسعودیان- دانشیار دانشگاه اصفهان (دکترای جغرافیا- اقلیم شناسی)

احمد نوحه گر- دانشیار دانشگاه هرمزگان (دکترای جغرافیا- اقلیم شناسی)

حسین نگارش- دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان (دکترای جغرافیا- ژئومورفولوژی)

سعدالله ولایتی- استاد دانشگاه فردوسی مشهد (دکترای زمین شناسی)

مجتبی یمانی- دانشیار دانشگاه تهران (دکترای جغرافیا- ژئومورفولوژی)

ناشر