سایت دانشگاه فردوسی مشهد جغرافیا و مخاطرات محیطی
  

علمی پژوهشی
2322-1682
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حمید شایان
دکتر سید رضا حسین زاده
دکتر سلیمان صادقی
سید محمد علی موسوی
8794144-0511
مشهد-دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دفتر مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی

حوزه و تخصص نشریه

جغرافیا و مخاطرات محیطی

هیات تحریریه

ویکتور بیکر- استاد دانشگاه آریزونا - توسان آمریکا (دکترای ژئومورفولوژی -رودخانه ای)
زهرا بیگم حجازی زاده- استاد دانشگاه تربیت معلم تهران (دکترای جغرافیا- اقلیم شناسی)
جعفر جوان- استاد دانشگاه فردوسی مشهد (دکترای جغرافیا-روستایی)
سید زضا حسین زاده- دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد (دکترای جغرافیای طبیعی ـ ژئومورفولوژی)
بهروز ساری صراف- استاد دانشگاه تبریز(دکترای جغرافیا- اقلیم شناسی)
حمید شایان- دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد (دکترای جغرافیا- روستایی)
شعبان شتایی جویباری- دانشیار دانشگاه گرگان (مهندسی منابع طبیعی)
منیژه قهرودی تالی- دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران (دکترای جغرافیا- ژئومورفولوژی)
ابوالفضل مسعودیان- دانشیار دانشگاه اصفهان (دکترای جغرافیا- اقلیم شناسی)
احمد نوحه گر- دانشیار دانشگاه هرمزگان (دکترای جغرافیا- اقلیم شناسی)
حسین نگارش- دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان (دکترای جغرافیا- ژئومورفولوژی)
سعدالله ولایتی- استاد دانشگاه فردوسی مشهد (دکترای زمین شناسی)
مجتبی یمانی- دانشیار دانشگاه تهران (دکترای جغرافیا- ژئومورفولوژی)

ناشر

فرایند بررسی مقالات

تمامی مقالات ارسالی در دو مرحله مورد بررسی داوران قرار گرفته و ازجهت رعایت استانداردها و قوانین ارزیابی می شوند. هرمقاله در ابتدا توسط یک ویراستار بررسی شده و در صورت عدم رد شدن به سه داور که نام آنها محرمانه باقی می ماند ارسال خواهند شد. هویت نویسندگان نیز محرمانه باقی خواهد ماند. هدف از فرآیند بررسی ، تشخیص نقاط قوت و ضعف مقالات، اصالت ، به روزبودن را انسجام آن هاست. بنابراین ویراستار(ان) در ابتدا مقالات را از جهت رعایت ملزومات اولیه مقاله نویسی بررسی می نمایند. همچنین نگارش مقاله مطابق با فرمت مجله و سیستم APA در این مرحله مورد بررسی قرار می گیرد. مقالاتی که دراین مرحله رد شوند از فرآیند ارزیابی خارج شده و به نویسندگان اطلاع رسانی می شود. آن دسته از مقالاتی که ملزومات اولیه و استانداردها را رعایت نموده اند به داوران- داخلی یا خارجی – ارسال خواهند شد. پس نویسندگان در جریان تصمیم مجله- پذیرش قطعی، پذیرش مشروط ، اصلاح و ارسال مجدد،عدم پذیرش – در مورد مقاله شان قرار خواهند گرفت