اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر حمید شایان
سردبیر: دکتر سید رضا حسین زاده
شاپا چاپی: ۲۳۲۲-۱۶۸۲
شاپا آنلاین: ۲۳۸۳-۳۰۷۶
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۵۲۷۳
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی پژوهشی

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات

ارزيابي و شبيه¬سازي رشد شهري با استفاده از مدل زنجیره مارکوف (مورد مطالعه: شهر دزفول)

غلامرضا سبزقبائی; فرهاد صالحی پور; سولماز دشتی; آرزو صفویان