لیست داوران منتصب

 • مجید حبیبی نوخندان
 • حسن ذوالفقاری
 • علیر ضا بنی واهب
 • محمد موسوی بایگی
 • حمید نوری
 • علی پناهی
 • فرامرز خوش اخلاق
 • شعبان شتایی
 • حسنعلی فرجی سبکبار
 • اسداله خورانی
 • تقی طاوسی
 • عیسی ابراهیم زاده
 • حمید شایان
 • حمدالله سجاسی قیداری
 • مهدی جهانی
 • جعفر جوان
 • شهریار خالدی
 • علیرضا انتظاری
 • رضا دوستان
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات

نقش الگوهای گردش مقیاس منطقه‌ای جو بر وقوع روزهای بسیارآلوده در شهر مشهد

سلیمان صادقی, عباس مفیدی, مهین جهانشیری, رضا دوستان
بازدید: 35

تغییرات زمانی- مکانی درازمدت شار تابش خالص در گستره ایران

احمد روشنی, هوشنگ قائمی, زهرا حجازی زاده
بازدید: 48
بازدید: 53

تعیین روابط شدت، مدت، فراوانی و سطح درگیر با خشکسالی در شمال غرب ایران

پرویز رضائی, محمود روشنی, سیده مهشید امیرآبادیزاده
بازدید: 33