اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر محمّد رحیم رهنما
سردبیر: دکتر حمید شایان
شاپا چاپی: ۱۳۹۱-۲۰۰۸
شاپا آنلاین: ۲۳۸۳-۲۴۸۷
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی و پژوهشی،دوفصلنامه

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

چالش‌های پیش‌روی توسعۀ صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در شهرستان شبستر

عیسی بهاری; سیّد هدایت اله نوری; احمد تقدیسی; حسین کریم‌زاده

‌ بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی خوب شهری در شهر اراک

سهیلا عسکریزاده اردستانی; اصغر ضرابی; مسعود تقوایی