سایت دانشگاه فردوسی مشهد پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره
سال 1, شماره 2 (1390): پاییز و زمستان۱۳۹۰- مجله پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره

بررسی رابطه انگیزش پیشرفت، خودپنداره تحصیلی و اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد

ارفع بلوچی ارفع بلوچی, غفاری غفاری

صفحات :

چکیده
در این پژوهش برای بررسی رابطه انگیزش پیشرفت، خودپنداره تحصیلی و اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد 308 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی با استفاده از فرمول حجم نمونه و به روش نمونه گیری طبقه¬ای نسبتی و سهمیه¬ای از تمامی دانشکده¬های دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شدند و آزمودنی¬ها به پرسشنامه¬های انگیزش پیشرفت هرمنس، خودپنداره بک و استیر، و مقیاس اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران پاسخ دادند. داده¬ها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند. نتایج تحلیل داده¬ها نشان داد که انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی، انگیزش پیشرفت و اضطراب امتحان، خودپنداره تحصیلی و اضطراب امتحان همبستگی معنی¬داری (P< 0.05 ) دارند. همچنین بین دو گروه از دانشجویان دختر و پسر تفاوت آماری معنی¬داری در هیچیک از متغیرهای پژوهش مشاهده نشد.
کلید واژه¬ها : انگیزش پیشرفت، خودپنداره تحصیلی، اضطراب امتحان، تحصیلات تکمیلی


تمام متن:
PDF
بازدید: 2705
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

نظرات در مورد مقاله

دیدن تمام نظرات