سایت دانشگاه فردوسی مشهد نشریه علوم باغبانی
اطلاعات شماره
جلد 24 شماره 1 سال 1389
عنوان مقاله
بررسی اثر سطوح تراکم کاشت بر عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی رقم سلوا در سیستم کشت بدون خاک عمودی
چکیده
چکیده
در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف تراکم کاشت بر عملکرد و کیفیت میوه توت‌فرنگی رقم سلوا، تحقیقی در گلخانه و آزمایشگاه‌های گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران طی سال های 1384 -1383 اجرا گردید .در این آزمایش، نشاءهای توت ‌فرنگی‌ داخل حفره هایی که بر روی کیسه‌های پلاستیکی استوانه‌ای شکل (ستون) تعبیه شده بودند، به صورت فاکتوریل در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی کشت شدند. در هر ستون 16 یا 24 بوته کشت گردید و فاصله بین ستون ها 100 و 75 سانتی متر در نظر گرفته شد و آزمایش در سه تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد که تراکم بوته در هر ستون بر عملکرد تک بوته و فاصله بین ستون ها برعملکرد تک بوته و عملکرد هر ستون تأثیر معنی‌دار داشت. میزان عملکرد تک بوته در تراکم 16 بوته روی ستون نسبت به تراکم 24 بوته روی ستون بیشتر بود و در فاصله 100 سانتی متر نسبت به فاصله 75 سانتی متر بین ستونها، افزایش عملکرد در هر بوته و در هر ستون مشاهده گردید. در روی هر ستون، در گیاهان یک چهارم بالایی نسبت به گیاهان یک چهارم پایینی آن ستون، میزان عملکرد تک بوته حدود 50 گرم و عملکرد کل بوته ها حدود 300 گرم افزایش نشان داد .در مجموع، علیرغم عملکرد کمتر تک بوته ها در تراکم 24 بوته در روی هر ستون و فاصله 75 سانتی متر بین ستون ها ، عملکرد کل آن ها نسبت به تراکم 16 بوته روی هر ستون و فاصله 100 سانتی متر بین ستون ها افزایش نشان داد. تیمارهای مورد نظر بر بیشتر صفات کیفی اندازه گیری شده از جمله طول و قطر میوه، میزان ویتامین ث، pH ، مواد جامد محلول(TSS)، درجه اسیدیته(TA)، شاخص طعم میوه (TSS/TA) و ... تأثیر معنی‌داری نداشتند. با این حال کلیه موارد فوق در تیمار 16 بوته و فاصله 100 سانتی متر نسبت به تیمارهای دیگر برتری نشان داد.

واژه های کلیدی: توت فرنگی،سلوا، تراکم کاشت، کشت عمودی، عملکرد، کیفیت


دریافت نسخه XML

تمام متن:
PDF

بازدید:
1209
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )