سایت دانشگاه فردوسی مشهد نشريه دانشکده ادبيات
اطلاعات شماره
سال 40, شماره 158 (1386)
عنوان مقاله
بررسی تطبیقی شخصیّت بهرام در شاهنامه و هفت پیکر*
چکیده
شخصیّتهای تاریخی از قهرمانان عمدة داستانهای حماسی، عاشقانه وتعلیمی بوده اند. یکی از این شخصیّتها بهرام گور است که نظامی پس از فردوسی به بهترین وجه و در قالب شخصیّتی آرمانی به وصف و ترسیم خصلتها، گفتار و رفتار او پرداخته است. رعیّت پروری، عدالت خواهی، شجاعت و دلاوری، خوش باشی، رامش جویی و ذوق شاعرانه، به گواه مورّخان اسلامی، از بهرام گور پادشاهی محبوب ساخته است. طولانی‌ترین داستان در شاهنامه بعد از خسرو انوشیروان، مربوط به زندگی بهرام است. نظامی نیز در چالشی با فردوسی، در منظومه ای مستقل به نام بهرام نامه یا هفت پیکر به شرح زندگی او پرداخته است. این دوشاعر با رویکردی خاص، زندگی او را تصویر کرده اند. در این گفتار به بررسی شخصیّت بهرام از نظر این دو شاعر می پردازیم.
کلید واژه ها: فردوسی، نظامی، شاهنامه، هفت پیکر، بهرام.


دریافت نسخه XML

تمام متن:
GHOLAMIJEJAD- TAGHAVI- BARATI.D

بازدید:
1160
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )