سایت دانشگاه فردوسی مشهد پژوهش نامه مدیریت تحول

تماس اصلی

کارشناس اجرایی پژوهش نامه: مریم ودیعی نوقابی
مشهد مقدس- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی - دانشکده علوم اداری و اقتصادی- دفتر پژوهش نامه مدیریت تحول
تلفن: 051-38806309
فاکس: 051-38807393
ایمیل: manage.r@um.ac.irتماس با پشتیبانی

مریم ودیعی نوقابی
تلفن: 051-38806309
ایمیل: manage.r@um.ac.ir