سایت دانشگاه فردوسی مشهد پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت
اطلاعات شماره
سال 2, شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۱
عنوان مقاله
آیین زرتشت ودلالتهای تربیتی آن(براساس متن گاتها)
چکیده
هدف اصلی این پژوهش، بررسی اندیشه های تربیتی آیین زرتشت بر اساس متن گات‌ها است. برای دستیابی به این هدف، نخست به معرفی زرتشت پرداخته شد. سپس، مبانی فلسفی این آیین در چهارچوب انسان کامل و ویژگی‌های آن بیان شد. در نهایت، دلالت‌های تربیتی این مبانی در قالب عناصر تربیتی مانند غایت، هدف‌های کلی، اصول و روش‌های تربیت استخراج شدند. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که انسان کامل دارای ویژگی‌هایی مانند قرب به اهورا، پیروی از اَشا یا راستی، منش نیک، برخورداری از دانش لدنّی و ارشاد است. بر اساس این مبانی، غایت تربیت، قرب به اهورا و هدف‌های کلی آن، شناخت قانون جهانی و عمل به آن، اخلاق مداری، اشراق گرایی و رشد حس مسئولیت اجتماعی است. اصول تربیتی متناظر با این مبانی و هدف‌های کلی عبارتند از خردورزی، آزادی در انتخاب و پیروی از دئنا، پرورش ابزارهای شناسایی انسان و تلاش و پیکار اخلاقی. بر پایه این اصول، هدف‌ها و مبانی، روش‌های تربیتی چون تدبر در طبیعت، آموزش فعال آیین زرتشت، پند و اندرز، آموزش فن سخنوری، ستایش و عبادت، بازی، ورزش و آموزش‌های جنگاوری استنتاج شد.


کلمات کلیدی
ایران باستان، آیین زرتشت، گات‌ها، انسان کامل، دلالت‌های تربیتی

تمام متن:
PDF

بازدید:
809
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )