1.

ارائه توابع انتقالی جهت پیش بینی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک های گراولی با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات جزئی

دوره 25، شماره 3، تابستان 1390
سجاد زرین فر؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری

2.

ارزیابی مرفولوژی ریشة ذرت تحت کود‌آبیاری با روش‌های قطره‌ای سطحی و زیرسطحی

دوره 26، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 1064-1071
صمد اسفندیاری؛ حسین دهقانی سانیج؛ امین علیزاده؛ کامران داوری

3.

بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد و تعیین عمق بهینه آبیاری دو رقم پنبه تحت شوری‌های مختلف آب آبیاری

دوره 26، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 990-998
محمدحسین نجفی مود؛ امین علیزاده؛ کامران داوری؛ محمد کافی؛ علی شهیدی

4.

پایش خشکسالی با استفاده از شاخص بارندگی و تبخیر و تعرق استاندارد

دوره 24، شماره 1، بهار 1389
حسین انصاری؛ کامران داوری؛ سیدحسین ثنائی‌نژاد

5.

پیش بینی تغییرات فصلی پارامترهای اقلیمی در 20 سال آتی با استفاده ازریزمقیاس نمایی آماری داده های مدل HADCM3(مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

دوره 25، شماره 4، پاییز 1390
بتول اشرف؛ محمد موسوی بایگی؛ غلامعلی کمالی؛ کامران داوری

6.

پیش بینی نیاز آبی چغندرقند در دوره 2030-2011 با استفاده از داده های اقلیمی‌شبیه‌سازی شده توسط مدل ریزمقیاس کننده LARS-WG(مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

دوره 25، شماره 5، زمستان 1390
بتول اشرف؛ محمد موسوی بایگی؛ غلامعلی کمالی؛ کامران داوری

7.

تخمین منحنی مشخصه آب خاک با استفاده توزیع اندازه ذرات بر پایه روش فرکتال

دوره 29، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 604-614
محمدمهدی چاری؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ علی اصغر خشنود یزدی

8.

ترمیم بارش روزانه در منطقه خراسان بزرگ به روش دو جزئی

دوره 25، شماره 5، زمستان 1390
احسان امینی؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ محمد موسوی بایگی

9.

تعیین تابع برتر آب – شوری - عملکرد در دو رقم پنبه

دوره 26، شماره 3، تابستان 1391
محمدحسین نجفی مود؛ امین علیزاده؛ کامران داوری؛ محمد کافی؛ علی شهیدی

10.

حل تقریبی معادله ریچاردز برای نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی

دوره 27، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 525-536
مرتضی صادقی؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیائی؛ کامران داوری

11.

کاربرد بعد فراکتال اندازه ذرات خاک در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع

دوره 26، شماره 3، تابستان 1391
وحید یزدانی؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ محمدابراهیم فاضلی

12.

کاربرد مدل WEAP در ارزیابی تأثیر مدیریت مصرف آب آبیاری بر منابع آب دشت نیشابور

دوره 27، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 495-505
سمیه کرمانشاهی؛ کامران داوری؛ سید مجید هاشمی نیا؛ علیرضا فریدحسینی؛ حسین انصاری

13.

کاربرد مرحله یکم روش رویه پاسخ در مطالعات کشاورزی: بهینه سازی تنش های کم آبی و شوری برای گندم بهاره

دوره 26، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 1384-1394
امیر حق وردی؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ محمد کافی

14.

مدیریت آبیاری تکمیلی گندم دیم در زمان بروز خشکسالی با استفاده از شاخص رطوبت محصول (CMI)

دوره 24، شماره 6، زمستان 1389
نجمه خلیلی؛ کامران داوری؛ حسین انصاری؛ امین علیزاده

15.

مقیاس سازی منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از مفهوم محیط های نامتشابه

دوره 25، شماره 6، زمستان 1390
سجاد زرین فر؛ کامران داوریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.