1.

اثر کرم‌خاکی و قارچ میکوریزا بر زیست‌توده میکروبی و فعالیت آنزیمی در خاک‌های آلوده شده به کادمیم در کشت آفتابگردان (Helianthus annuus L.)

دوره 27، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 949-962
فاطمه آقابابایی؛ فایز رئیسی؛ علیرضا حسین‌پور

2.

ارزیابی تعدادی از عصاره گیرهای شیمیایی در برآورد فسفر قابل استفاده لوبیا

دوره 27، شماره 1، بهار 1392، صفحه 113-122
طاهره رئیسی؛ علیرضا حسین پور؛ فایز رئیسی

3.

اهمیت نسبی حضور و عدم حضور ریشه ی گیاه در تغییرات نسبت فعالیت آنزیمی به کربن بیوماس میکروبی خاک‌های شور و غیر شور

دوره 24، شماره 6، زمستان 1389
مژگان بویراحمدی؛ فایز رئیسی؛ جهانگرد محمّدی

4.

پویایی کربن خاک در مراتع طبیعی تحت چرا و قرق در سه اکوسیستم مرتعی کوه‌های زاگرس مرکز‌ی

دوره 28، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 742-753
مریم ریاحی سامانی؛ فایز رئیسی

5.

تأثیر تغییر کاربری اراضی از مرتع به زمین زراعی بر شاخص‌های میکروبیولوژیکی و بیوشیمیایی خاک

دوره 25، شماره 3، تابستان 1390
علی بهشتی آل آقا؛ فایز رئیسی؛ احمد گلچین

6.

زیست پالایی خاک آلوده به نفت خام مسن به روشﻫﺎی افزایش بیولوژیک و گیاه پالایی

دوره 26، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 908-921
سعیده رجایی؛ فایز رئیسی؛ سید مهدی سیدی

7.

مطالعه جمعیت و شاخص های رشد کرم خاکی Lumbricus terrestris L. در یک خاک شور شده با نمک کلرید سدیم و اهمیت مواد اصلاحی آلی در تعدیل اثر شوری

دوره 24، شماره 6، زمستان 1389
فاطمه نعمتی؛ فایز رئیسی؛ علیرضا حسین پور


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.