1.

استفاده از تکنیک مونته کارلو- زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان های خراسان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 634-642
محمد بنایان؛ احمد نظامی؛ علی گنجعلی؛ عبدالرضا باقری

2.

بررسی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های متحمل و حساس به تنش خشکی در شرایط کنترل شده در گیاه نخود ( (Cicer arietinum L.

دوره 10، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 522-531
راهله رهباریان؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ علی گنجعلی؛ عبدالرضا باقری؛ فرزانه نجفی

3.

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت

دوره 9، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 322-330
مهدی پارسا؛ احمد نظامی؛ حسن پُرسا؛ عبدالرضا باقری

4.

بهینه سازی ریشه زایی دو ژنوتیپ عدس(Lens culinaris Medik.) در شرایط این ویترو

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 90-97
قاسمی عمران قاسمی عمران؛ باقری باقری

5.

دینامیک علفهای هرز نخود تحت تاثیر وجین و تراکم بوته نخود (Cicer aritinum L.) در شرایط آبی و دیم شمال خراسان

دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 61-70
سعید رضا وصال؛ عبدالرضا باقری؛ احمد نظامی

6.

گزینش برای تحمل به یخزدگی نخود(Cicer arietinum L.)در شرایط اینویترو

دوره 10، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 292-298
فاطمه کیخا آخر؛ عبدالرضا باقری؛ نسرین مشتاقی؛ احمد نظامی

7.

مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد ژنوتیپ های عدس در شرایط کم آبیاری در منطقه سیستان

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 431-437
قهقائی قهقائی؛ گلوی گلوی؛ رمرودی رمرودی؛ باقری باقری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.