1.

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان بر اساس مدل بکوویتز و ویلیامز

دوره 1، شماره 1، پاییز 1390
محمدی استانی محمدی استانی؛ احمد شعبانی؛ saeed رجایی پور

2.

بررسی رابطه بین مؤلفه‌های رهبری معنوی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان

دوره 6، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 70-87
احمد شعبانی؛ زهرا اکبری؛ سعید رجایی پور

3.

بررسی رابطه تمایل به دورکاری و تعهد سازمانی در میان کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهراصفهان

دوره 6، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 283-305
احمد شعبانی؛ زهرا رحیمی؛ سعید رجایی پور؛ مرتضی محمدی استانی

4.

بررسی رابطۀ بین تسهیم دانش و میزان کاربست مؤلفه‌‌های سازمان یادگیرنده در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان

دوره 8، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 121-137
احمد شعبانی؛ مرضیه نصوحی؛ رسول سعادت؛ سعید رجایی پور

5.

بررسی رابطۀ تسهیم دانش با خودکارآمدی در پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دوره 7، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 273-291
مرتضی دهقان سفیدکوه؛ احمد شعبانی؛ سعید رجایی پور

6.

بررسی رابطۀ جامعه‌‌پذیری سازمانی با عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی اصفهان

دوره 9، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 184-201
احمد شعبانی؛ مهناز آذریان؛ سعید رجایی پور؛ مرتضی دهقان سفید کوه

7.

بررسی میزان کاربست شاخصه های رهبری خدمتگزار در مدیریت کتابخانه های دانشگاه _های دولتی شهر اصفهان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389
ناهید سلیمانی؛ احمد شعبانی؛ سعید رجایی پور

8.

بررسی نقش فاوا بر بهبود عملکرد سازمانی کتابخان ههای دانشگاهی دولتی شهر اصفهان (BSC) با استفاده از کارت امتیازی متوا

دوره 2، شماره 1، پاییز 1390
علی قطبی؛ احمد شعبانی؛ سعید رجایی پور

9.

کشش و کوشش با نقش: پژوهشی در پیامدهای مدیریت اعضای هیئت علمی بر کتابخانه های دانشگاهی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389
ابراهیم افشار؛ نرگس صراف تهرانی؛ سعید رجایی پور


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.