1.

اثر سطوح نیتروژن بر میزان محدودیت مبداء و الگوی توزیع مواد فتوسنتزی به دانة ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش گرمای پایان فصل

دوره 9، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 474-485
عادل مدحج؛ یحیی امام؛ امیر آینه بند

2.

اثر مدیریت تلفیقی (شیمیایی و مکانیکی) علف های هرز بر عملکرد دانه ذرت هیبرید 700S.C در شرایط محیطی شوشتر

دوره 12، شماره 1، بهار 1393، صفحه 73-79
زیبا زارعی؛ عادل مدحج؛ شاپور لرزاده

3.

اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر رقابت کلزا (Brassica napus L.) و خردل وحشی (Sinapis arvensis L.)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 357-364
عادل مدحج؛ علی کیهانی

4.

بررسی رابطه منبع و مخزن فیزیولوژیکی در ژنوتیپ‌های گندم(Triticum aestivum and T. durum) و تریتیکاله (Triticale hexaploid Lart.) در شرایط محیطی اهواز

دوره 9، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 258-264
عادل مدحج

5.

رابطة دمای سایه‌انداز جامعة گیاهی و میزان کلروفیل برگ با عملکرد دانة ژنوتیپ‌های گندمدر سطوح مختلف نیتروژن و شرایط تنش گرمای پس از گرده‌افشانی

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1389، صفحه 946-955
عادل مدحج؛ شهرام لک؛ احمد نادری؛ یحیی امام؛ قربان نور محمدی

6.

سطوح نیتروژن بر کارایی مصرف آب، عملکرد و اجزای عملکرد دانۀ ذرت دانه ای در شرایط بهینه و تنش خشکی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 546-554
عادل مدحج


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.