26.

سال‌های سرودن شاهنامه و ستایش محمود غزنوی

دوره 52، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 43-68
سید علی محمودی لاهیجانی

27.

ستیز تفسیری با روایات ملی و حماسی ایرانی

دوره 54، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 105-117
مجتبی مجرد

28.

سمک عیّار: افسانه یا حماسه؟(مقایسة سازه شناختی سمک‌عیّار با شاهنامة فردوسی)*

دوره 40، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 37-56
محمود حسن‌آبادی

29.

سیمای شهرها و کاربری آیینی آنها در ایران باستان (بر مبنای شاهنامة فردوسی و روایات تاریخی)

دوره 44، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-33
فرزانه علوی زاده؛ محمّد جعفر یاحقّی

30.

شاهنامه و علم مدیریت با تأکید بر هرم سلسله نیازهای مزلو

دوره 48، شماره 1، بهار 1394، صفحه 109-140
شیرین صمصامی؛ مهدخت پورخالقی چترودی

31.

شفاهی یا کتبی؟ بررسی نظریات مربوط به سرچشمۀ شاهنامه

دوره 48، شماره 1، بهار 1394، صفحه 15-48
محمود حسن آبادی

32.

فردوسی و گفتمان مدرن ایرانی (شاهنامۀ فردوسی و نقش آن در تکوین هویت ملی ایرانیان در دورۀ معاصر)

دوره 47، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 89-117
عیسی امن خانی؛ منا علی مددی

33.

فرمول‌های اسم-صفت هنری در شاهنامۀ فردوسی میراثی از سروده‌های شفاهی در خداینامۀ پهلوی

دوره 49، شماره 2، بهار 1395، صفحه 21-51
سید علی محمودی لاهیجانی؛ محمد فشارکی؛ محبوبه خراسانی

34.

قانعی طوسی مقلّدِ کمترشناخته شدۀ فردوسی

دوره 51، شماره 1، بهار 1397، صفحه 55-90
سجاد آیدنلو

35.

کارکرد سیاسی اسطورة آفرینش نمونة نخستین انسان در شاهنامه

دوره 48، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 63-79
تیمور مالمیر؛ ناصر محبی

36.

«کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه‌ای در شاهنامه

دوره 45، شماره 4، بهار 1391، صفحه 65-89
فرزام حقیقی

37.

کانونی سازی و توزیع آگاهی در داستان خسرو و شیرین شاهنامه

دوره 52، شماره 1، بهار 1398، صفحه 47-71
نجمه حسینی سروری؛ محمود مدبری؛ محمد جعفری

38.

گُرگسار یا کَرگسار؟

دوره 51، شماره 1، بهار 1397، صفحه 37-53
محمّد جعفر یاحقّی

39.

گوهر و هنر در شاهنامه و بازتاب آن در ادب فارسی

دوره 47، شماره 3، بهار 1393، صفحه 29-54
قدمعلی سرامی

40.

مبارک فال (نسخۀ نویافتۀ سن ژوزف)

دوره 44، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 65-100
مصطفی جیحونی

41.

معنی بر ره رمز (تأویل و تفسیر اسطوره ها و رویکرد مطهّر بن طاهر مقدسی به اساطیر ایرانی در کتاب آفرینش و تاریخ)

دوره 46، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 145-168
محمود حسن آبادی

42.

مقایسة «رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار» در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامة فردوسی

دوره 45، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 25-59
اقدس فاتحی؛ طاهره خوشحال دستجردی؛ محسن ابوالقاسمی

43.

مقایسۀ اسطورۀ هوشنگ در شاهنامه و خدای نامه ها بر اساس فزون متنیت ژنت

دوره 47، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 43-64
حامد صافی؛ فرزاد قائمی؛ مه دخت پورخالقی چترودی

44.

مقایسۀ تطبیقی فرّه ایزدی در شاهنامه و مهابهاراتا

دوره 47، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 59-82
وحید رویانی؛ صفیه موسوی

45.

ممدوحان دقیقی و نگاهی دیگر به تاریخ وفات او

دوره 51، شماره 1، بهار 1397، صفحه 27-35
فتح الله مجتبائی

46.

نقد زبان حماسی در خاوران‌نامة ابن‌حسام خوسفی

دوره 47، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 65-88
اصغر شهبازی؛ مهدی ملک ثابت

47.

نگاهی به تصحیح ابیات آغازین شاهنامه (براساس تصحیح علمی ـ انتقادی جلال خالقی مطلق)

دوره 52، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-27
علی نورصبحی؛ محمدجعفر یاحقی؛ محمدرضا راشد محصل

48.

واکاوی اسطورۀ سیمرغ و عنقاء در شاهنامۀ فردوسی و مجمع الامثال میدانی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 245-273
طاهره قلی پور زیبد؛ محمد شایگان مهر؛ محمد جعفری

49.

ویژگی‌ها و عملکرد فرمانروای آرمانی در اندیشۀ فارابی و فردوسی

دوره 53، شماره 3، پاییز 1399
یوسف بینا؛ عبدالله رادمرد؛ محمدجعفر یاحقی؛ مهدی نجف‌زاده

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.