اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: سیدمرتضی حسینی شاهرودی
سردبیر: سیدمرتضی حسینی شاهرودی
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۹۱۱۲
شاپا آنلاین: ۲۵۳۸-۴۱۷۱
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی پژوهشی
قالب انتشار: آنلاین

لیست داوران منتصب این شماره

 • جهانگیر مسعودی
 • حسین پارسا
 • سیدعلی حسینی شریف
 • عباس جوارشکیان
 • علی اشرف امامی
 • علی جهان
 • فاطمه استثنایی
 • فهیمه شریعتی
 • محمد سهیلی
 • مرضیه اخلاقی
 • نفیسه ساطع
 • وحید خادم زاده
دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره