اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر سید حسین حسینی
سردبیر: دکترعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
شاپا چاپی: ۲۳۲۲-۴۱۷۷
شاپا آنلاین: ۲۳۲۲-۴۱۷۷
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی - پژوهشی

لیست داوران منتصب این شماره

 • احد قلی زاده منقوطای
 • جلیل قنواتی
 • زهره افشارقوچانی
 • سید مرتضی نعیمی
 • عبدا... خدابخشی
 • فضه سلیمی
 • محسن صادقی
 • محمد حبیبی مجنده
 • محمد روشن
 • محمد عابدی
 • مهدی فیضی

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره