1.

اثرات همزیستی میکوریزا و پرایمینگ بذر بر بهبود عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه-ای (L. Zea mays) در شرایط خاک شور

دوره 11، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 499-514
جواد سلطانی کاظمی؛ محمدعلی ابوطالبیان؛ جواد حمزه ئی

2.

اثر رژیم های مختلف آبیاری بر تولید میوه، کیفیت روغن، کارایی مصرف آب و کارایی زراعی نیتروژن در کدوی تخمه کاغذی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 99-108
جواد حمزه ئی؛ مجید بابایی؛ سرور خرم دل

3.

اثر کشت مخلوط افزایشی لوبیا سبز (Phaseolus vulgaris L.) بر رشد، عملکرد معادل و کارایی استفاده از زمین سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) تحت سطوح مختلف کود نیتروژنه

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1409-1422
جواد حمزه ئی؛ جواد صدیقی کامل

4.

ارزیابی برخی شاخص‌های اگروفیزیولوژیک و عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط کلزا (Brassica napus L.) و نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 11، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 245-259
جواد حمزه ئی؛ رحمن داودیان

5.

ارزیابی پتانسیل تولید، کارایی استفاده از منابع و سودمندی اکولوژیکی - اقتصادی در کشت مخلوط لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) و کدو ‌‌پوست ‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) در شرایط همزیستی با میکوریزا

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 271-290
جواد حمزه ئی؛ سیده فاطمه حسینی

6.

بررسی توان رقابتی برخی ارقام عدس (Lens culinaris L.) به تداخل علف های هرز در شرایط دیم

دوره 8، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 82-94
جواد حمزه ئی؛ محسن سیدی؛ مجید بابایی

7.

تولید محصول آفتابگردان (Helianthus annuus L.) تحت تأثیر کشت مخلوط افزایشی با لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و سامانه‌های مختلف خاک‌ورزی

دوره 10، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 416-429
جواد حمزه ئی؛ محسن سیدی

8.

مطالعه عملکرد کمی و کیفی و نسبت برابری زمین آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در سری‌های کشت مخلوط با لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 8، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 490-504
جواد حمزه ئی؛ مجید بابایی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.