1.

ارزیابی کیفیت دانشگاه‌های ایران از بعد اجتماعی - فرهنگی

دوره 18، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 220-193
عاطفه ریگی

2.

اعتبارسنجی نشانگر‌ها و ابعاد پایداری سازمانی در دانشکده‌های مدیریت دانشگاه‌های دولتی تهران

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 81-110
اعظم پهلوان صادق

3.

بررسی مقایس های دروندادها و بروندادهای جریان اطلاعات در پژوهشکد ههای آموزش عالی ایران

دوره 2، شماره 1، آبان 1391
محمد حسن زاده؛ علی صادق زاده وایقان

4.

تأملی درباره روایت‌های فرهنگی اثرگذار بر آموزش عالی ایران: تلفیق یا التقاط

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 28-45
حجت صفارحیدری

5.

دانشگاه ایرانی و مناقشه هویتی- کارکردی: در جستجوی الگوی گم‌شده

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 27-46
غلامرضا ذاکرصالحی

6.

رویکردهای مختلف به تدریس نظریه ها در برنامه درسی آموزش عالی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 113-129
مقصود امین خندقی؛ اعظم محمدزاده قصر

7.

شبکه‌های اجتماعی دانشجویی در فرایند یادگیری- نوآوری: مرور نظام‌مند مقاله‌های علمی- پژوهشی (95-1385)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 92-115
امین باقری؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ مقصود فراستخواه؛ اباصلت خراسانی

8.

شناسایی و اعتبارسنجی نشانگان و ابعاد هشیاری سازمانی در آموزش عالی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1394، صفحه 75-103
اعظم پهلوان صادق؛ بیژن عبدالهی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسن رضا زین آبادی

9.

مطالعه فراترکیب مؤلفه‌های سواد انتقادی دانشجویان

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 121-141
علی جوانمرد؛ مریم شفیعی سروستانی؛ مهدی محمدی؛ جعفر جهانی

10.

موانع رشد ظرفیت پدیدۀ نظریه‌پردازی در ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 5-34
محمد حسن زاده؛ بهروز رسولی؛ المیرا کریمی

11.

واکاوی اشکال خلاقیت دانشگاهی و بسط مدل دانشگاه خلاق

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 5-27
سید هدایت اله داورپناه؛ رضا هویدا؛ رونالد بارنت؛ عبدالرسول جمشیدیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب