کد اخلاق زیستی

نحوه ارسال درخواست جهت صدور کد اخلاق زیستی

باتوجه به الزامی شده ثبت کد اخلاق زیستی، برای طرح های مرتبط با نمونه های انسانی و حیوانی در سامانه طرح های پژوهشی، خواهشمنداست موارد زیر در ارسال درخواست کد اخلاق زیستی به مدیریت پژوهشی دانشگاه در نظر گرفته شود:

1.نامه درخواست صدور کد اخلاق زیستی، توسط استاد راهنمای اول و یا مجری طرح های پژوهشی شماره 1 و 2، ایجاد و پس از تایید معاون/ معاون پژوهش و فناوری دانشکده به مدیریت پژوهشی ارسال شود.

2. در درخواست های مرتبط با رساله/ پایان نامه دانشجویی، ذکر نام دانشجو در عنوان نامه الزامی است.

3. موارد زیر پیوست نامه گردد:

     الف) پیشنهاده طرح

     ب) کاربرگ رضایت نامه آگاهانه مصوب دانشگاه. در کاربرگ رضایت نامه، نام و امضا مجری (استاد راهنما) ضروری است.

     ج) متن پرسش نامه ها (درصورت وجود)

     د) اطلاعات کاربرگ درخواست کد اخلاق زیستی. صرفا به صورت فایل Word

.4 در پاسخ دهی به نظرات داوران، و نیز درج پیوست جدید، از بخش شرح ارجاع نامه اولیه استفاده گردد و از ایجاد نامه جدید در پاسخ به اصلاحات خودداری گردد.

دستورالعمل ها

راهنمای اخلاق پژوهش بر حیوانات

راهنمای اخلاق با آزمودنی انسانی

راهنمای اخلاقی پژوهش برگروه های آسیب پذیر

ملاحظات ضروری در انجام پژوهش در حوزه حیوانات آزمایشگاهیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب