26.

ارائه رژیم بهینه آبیاری برنج تحت تنش شوری با استفاده از مدل SWAP

دوره 25، شماره 6، زمستان 1390
مریم نوابیان؛ محبوبه آقاجانی؛ مجید وظیفه‌دوست؛ مجتبی رضایی

27.

ارائه روابطی جهت محاسبه ضرایب جریان غیردارسی در محیط های سنگریزه ای

دوره 24، شماره 5، پاییز 1389
علی روشنفکر؛ جواد ظهیری؛ سید محمود کاشفی پور

28.

ارائه روش دو نقطه‌ای جدید به منظور برآورد پارامترهای نفوذپذیری در آبیاری جویچه‌ای و نواری و مقایسه آن با سایر روش‌ها

دوره 24، شماره 4، پاییز 1389
حامد ابراهیمیان؛ بهزاد قنبریان علویجه؛ فریبرز عباسی؛ عبدالحسین هورفر

29.

ارائه مدل فازی به منظور برآورد تبخیر و تعرق مرجع ساعتی با استفاده از حداقل داده‌های هواشناسی

دوره 25، شماره 2، تابستان 1390
حسین انصاری؛ حوریه مرادی

30.

ارائه مدل‌های رگرسیونی چند متغیره برآورد رسوب درحوضه های شمال استان خراسان

دوره 22، شماره 2، پاییز 1387
خداشناس .kh خداشناس؛ قهرمان قهرمان؛ داوری داوری؛ ناظریان ناظریان

31.

ارائه مدلی غیرپارامتریک برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از روش k- نزدیکترین همسایه

دوره 25، شماره 2، تابستان 1390
وحیدرضا جلالی؛ مهدی همایی

32.

ارزیابی اثرات روش‌های مختلف عرضه کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط آبی

دوره 25، شماره 1، بهار 1390
سیدکریم موسوی؛ محمد فیضیان؛ عبدالرضا احمدی

33.

ارزیابی اثرات وزن دهی به شاخص ها بر عملکرد بهینه کانال های آبیاری

دوره 24، شماره 6، زمستان 1389
سید اسداله محسنی موحد؛ نوید محسنی؛ سمیرا نوروزپور

34.

ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی و شیمیایی و تراکم بر عملکرد گل و ویژگی‌های بنه زعفران (Crocus sativus L.)

دوره 25، شماره 1، بهار 1390
احد فعالیان؛ جهانی جهانی؛ تبریزی تبریزی؛ محمد آبادی محمد آبادی

35.

ارزیابی پتانسیل تأمین آب آبیاری و ارزش کودی پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری

دوره 25، شماره 5، زمستان 1390
سید علی قاسمی؛ شهناز دانش؛ امین علیزاده

36.

ارزیابی تأثیر پیش پردازش پارامترهای ورودی به شبکه عصبی مصنوعی ((ANNs با استفاده از روشهای رگرسیون گام به گام و گاما تست به منظور تخمین سریع تر تبخیر و تعرق روزانه

دوره 24، شماره 3، تابستان 1389
محمد قبائی سوق؛ ابوالفضل مساعدی؛ موسی حسام؛ ابوطالب هزارجریبی

37.

ارزیابی تاثیر شاخصهای اقلیمی NAO و SOI بر تغییرات تراز دریاچه ارومیه، کاربرد روشهای آنالیز طیفی سری های زمانی

دوره 25، شماره 1، بهار 1390
احد فعالیان؛ مرید مرید؛ بناکار بناکار؛ نامدار قنبری نامدار قنبری

38.

ارزیابی تحمل به تنش سرما در چند گونه علف چمنی با استفاده از آزمون نشت الکترولیت ها

دوره 24، شماره 5، پاییز 1389
احمد نظامی؛ جواد رضایی؛ بهداد علیزاده

39.

ارزیابی تلفات نیترات در کودآبیاری جویچه ای با استفاده از داده های مزرعه ای و یک مدل ریاضی کودآبیاری

دوره 24، شماره 4، پاییز 1389
فریبرز عباسی؛ عبدالمجید لیاقت؛ حمزه علی علیزاده؛ یاسر عباسی؛ امیر محسنی

40.

ارزیابی توابع انتقالی و تاثیر ماده آلی در پیش‌بینی رطوبت اشباع خاک

دوره 25، شماره 5، زمستان 1390
بهزاد قنبریان علویجه؛ عبدالمجید لیاقت

41.

ارزیابی توابع کاهش جذب آب توسط گوجه فرنگی در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی

دوره 23، شماره 3، تابستان 1388
احد فعالیان؛ لیاقت لیاقت؛ محمدیه محمدیه

42.

ارزیابی حاصلخیزی خاک بر اساس فاکتورهای فسفر، پتاسیم و مواد آلی برای گندم با استفاده از تکنیک فازی- AHP و GIS

دوره 24، شماره 5، پاییز 1389
علی اعمی ازغدی؛ رضا خراسانی؛ مرضیه مکرم؛ عبدالامیر معزی

43.

ارزیابی حساسیت پارامترهای ورودی در وضعیت بیابان‌زایی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: جنوب شهرستان نیشابور)

دوره 25، شماره 2، تابستان 1390
مرتضی اکبری؛ احسان رعنایی؛ سید حمزه بدیعی نامقی

44.

ارزیابی حساسیت عملکرد و بهره وری آب گندم به عمق آب و کود نیتروژن مصرفی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1388
احد فعالیان؛ محسنی محسنی

45.

ارزیابی حساسیت مدل های نفوذ نسبت به تغییرپذیری رطوبت خاک

دوره 25، شماره 2، تابستان 1390
علیرضا سپهوند؛ مجید طایی سمیرمی؛ سیّدخلاق میرنیا؛ حمیدرضا مرادی

46.

ارزیابی دقت شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تبخیر- تعرق گیاه سیر بر اساس داده های لایسیمتری در منطقه همدان

دوره 23، شماره 3، تابستان 1388
احد فعالیان؛ قاسمی قاسمی؛ بیات ورکشی بیات ورکشی؛ معروفی معروفی

47.

ارزیابی روش بار افتان ساده شده در اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

دوره 23، شماره 2، تابستان 1388
احد فعالیان؛ نظری نظری؛ لیاقت لیاقت

48.

ارزیابی روش‌های تلفات باران در شبیه سازی هیدروگراف سیل(مطالعه موردی : حوضه آبریز کسیلیان)

دوره 23، شماره 3، تابستان 1388
احد فعالیان؛ آخوندعلی آخوندعلی

49.

ارزیابی روش های دمایی و تشعشعی در برآورد حداکثر تبخیر-تعرق با احتمالات مختلف

دوره 23، شماره 3، تابستان 1388
احد فعالیان؛ علیزاده علیزاده

50.

ارزیابی روشهای مختلف برآورد مکانی در برآورد شوری، اسیدیته و درصد آهک خاک

دوره 23، شماره 2، تابستان 1388
احد فعالیان؛ نیک مهر نیک مهر؛ لیاقت لیاقت

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.