کارکنان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن ایمیل
1 دکتر مهدی کرمانی
ریاست مدیری نشر و کتابخانه مرکزی
38806504 m-kermani@um.ac.ir
2 دکتر زهره عباسی
معاون مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی 38806525

abassiindexum.ac.ir

 

3 مریم محمدی کارشناس مسئول ارتقا نشریات 38806511 fumpress@um.ac.ir
4 زهرا قدمگاهی کارشناس نشریات 38806523

z_ghadamgahi@staff.um.ac.ir

پیش شماره مشهد: 051

کارشناسان/مدیران اجرایی نشریات

ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده/ پژوهشکده تلفن عنوان نشریه ایمیل
1 محمد حمیدی
علوم تربیتی و روانشناسی 38803696 پژوهشنامه اطلاع رسانی و کتابداری infosci@um.ac.ir
پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت jsep@um.ac.ir
پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره tpccp@um.ac.ir
2 منیر طاهری دامپزشکی 38803742

Iranian Journal of Veterinary Science and Technology

ijvst@um.ac.ir
3 سارا حبیبی علوم 38804050 زمین شناسی اقتصادی econg@um.ac.ir
4 محبوبه کاظمی علوم 09156996326 Journal of Cell and Molecular Research jcmr@um.ac.ir
5 سارا حبیبی علوم 38804050 رخساره های رسوبی gs@um.ac.ir
6 سارا حبیبی

علوم

38804050 Iranian Journal of Animal Biosystematics 

ijab@um.ac.ir

7 نرجس خاتون ظهوریان علوم ریاضی 38806222 Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization ijnao@um.ac.ir
Stochastic Models in Probability and Statistics smps@um.ac.ir
به سوی علوم ریاضی tmsj@um.ac.ir
8 زهرا طاهری کشاورزی 38804619 پژوهشهای زراعی ایران cesc@um.ac.ir
ماشین های کشاورزی jame@um.ac.ir
9 سمیه توانا

کشاورزی

38804622

اقتصاد و توسعه کشاورزی

jead2@um.ac.ir

10 فاطمه سلطانی کشاورزی 38804654 بوم شناسی کشاورزی agroecology@um.ac.ir
پژوهشهای حفاظت گیاهان ایران jpp1@um.ac.ir    
پژوهشهای علوم دامی ایران ijasr@um.ac.ir
11 مهری شاهدی کشاورزی 09108307238 آب و توسعه پایدار jwsd@um.ac.ir
12 سمانه محمدی کشاورزی 38804621 آب و خاک jswa3@um.ac.ir
علوم باغبانی jhorts4@um.ac.ir   
پژوهش های صنایع غذایی ایران ifstrj@um.ac.ir
13 فهیمه فیضی کشاورزی 38804653 پژوهشهای حبوبات ایران ijpr@um.ac.ir
14 مریم ودیعی نوقابی علوم اداری و اقتصادی 38806309 اقتصاد پولی، مالی danesh24@um.ac.ir
اقتصاد و توسعه منطقه ای erd@um.ac.ir
پژوهشنامه مدیریت تحول manage.r@um.ac.ir
15 سمیه فدائی علوم اداری و اقتصادی 38806356 Journal of Systems Thinking in Practice jstinp@um.ac.ir
16 سحر جباری علوم اداری و اقتصادی 38805331 Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance ijaaf@um.ac.ir
17 زهره اسکندری پور حقوق و علوم سیاسی 38806365 دانشنامه حقوق اقتصادی economiclaw@um.ac.ir
پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل irlip@um.ac.ir
18 زهرا بنی اسد ادبیات و علوم انسانی 38806724 جغرافیا و توسعه ناحیه ای jrd@ferdowsi.um.ac.ir
علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد jss@ferdowsi.um.ac.ir
مطالعات زبان و ترجمه jlts@um.ac.ir
19 سید محمدعلی موسوی ادبیات و علوم انسانی 38806711 جغرافیا و مخاطرات محیطی geo.eh@ferdowsi.um.ac.ir
20 مریم خوش بیان
ادبیات و علوم انسانی   جستارهای نوین ادبی jll@ferdowsi.um.ac.ir
21 منصوره اسکندران ادبیات و علوم انسانی 09155190363 پژوهشهای جغرافیای سیاسی pg@um.ac.ir
22 فاطمه قاسمی آریان
ادبیات و علوم انسانی 09386721124 پژوهشهای زبان و ترجمه فرانسه frenchlanguagefum@gmail.com
23 دکتر مصطفی امیرفخریان ادبیات و علوم انسانی 38805202 جغرافیا و توسعه فضای شهری jud@um.ac.ir
24 دکتر علی اکبر عنابستانی ادبیات و علوم انسانی 09155719016 Journal of Research and Rural Planing Rplanning@um.ac.ir
25 دکتر فرزاد قائمی ادبیات و علوم انسانی 09155088699 دانش و خرد حماسی jmels@um.ac.ir
26 مریم خوش بیان
ادبیات و علوم انسانی 38806727 زبانشناسی و گویش های خراسان lj@um.ac.ir
27 فرزانه زارعی ادبیات و علوم انسانی 09011287823 زبان و ادبیات عربی jal@ferdowsi.um.ac.ir
28 شاه سمن شاهرخ شاهیان

الهیات و معارف اسلامی

38803863 تاریخ و فرهنگ Jhistory@um.ac.ir
فقه و اصول

Jfiqh@um.ac.ir

علوم قرآن و حدیث jquran@ferdowsi.um.ac.ir
29 مسعود سلیمانی فر الهیات و معارف اسلامی 38803864 جستارهایی در فلسفه و کلام

jphilosophy@ferdowsi.um.ac.ir

30 تکتم هوشمند مهندسی 38806024 Computer and knowledge Engineering cke@um.ac.ir
علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک mechanic-ferdowsi@um.ac.ir
مهندسی عمران فردوسی

civil-ferdowsi@um.ac.ir

مهندسی متالوژی و مواد

jmme@um.ac.ir

پیش شماره مشهد: 051سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب