پیشنهاد راه اندازی نشریه جدید

  گام اول: دانلود و تکمیل  فرم پرسشنامه پیشنهاد انتشار نشریه علمی توسط مدیر مسئول نشریه

  گام دوم: ارسال فرم تکمیل شده در قالب نامه برای معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه.

  گام سوم: ارسال نامه مذکور توسط معاونت پژوهشی دانشکده برای مدیر نشر.

  گام چهارم: هماهنگی جهت برگزاری جلسه ای با حضور معاونت پژوهشی دانشگاه، معاونت پژوهشی دانشکده، مدیر نشر و مدیر مسئول نشریه جهت بررسی لزوم نشریه.

  گام پنجم: درصورت تصویب نشریه در جلسه فوق، ثبت نشریه سامانه وزارت ارشاد جهت اخذ پروانه.سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب