1.

تحلیل و تبیین اشاعه خبر و گسترش شایعه (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه اصفهان)

صفحه 1-22
رسول ربانی؛ بدری برندگی؛ مرضیه مهربانی

2.

عوامل جامعه شناختی موثر بر میزان انگیزة تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

صفحه 23-56
عبدالخالق پیرزهی؛ حسین بهروان

3.

جامعه‌شناسی تاریخی؛ بررسی زمینه‌های تاریخی جامعه‌شناسی تاریخی

صفحه 57-92
کاظم سام دلیری

4.

نقش هویت سازمانی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دانشگاه خیام مشهد

صفحه 127-147
الهام سلیمانی؛ محمدرضا آهنچیان؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله

5.

تاثیر مهاجرت نخبگان بر عرضه نوآوری (رهیافت پانل دیتا)

صفحه 149-170
ابوالفضل شاه آبادی؛ آمنه جامه بزرگی

6.

جامعه شناسی حقوق تامّلی بر تعامل یا تضاد مفهوم تجربی از علم و بایدها و نبایدهای ارزشی

صفحه 171-196
مهدی شهابی؛ پیام احمدی روزبهانی

7.

تاثیر سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و سلامت روانی بر مدیریت بدن در بین زنان شهر تبریز

صفحه 197-223
محمد عباس زاده؛ فرانک اقدسی علمداری؛ کمال کوهی؛ موسی سعادتی

8.

بررسی تفاوت های جنسیتی در رفاه ذهنی ایرانیان

صفحه 225-242
فاطمه مدیری؛ تقی آزادارمکی

9.

مطالعه چگونگی تعامل هویت ملی و قومی دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان آذری، عرب و بلوچ)

صفحه 243-275
حسین میرزائی؛ محمد عباس زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب