1.

اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علف‌هرز شنبلیله (Trigonella foenum-greacum L.) و انیسون (Pimpinella anisum L.)

دوره 13، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 623-636
فهیمه مردانی؛ حمیدرضا بلوچی؛ علیرضا یدوی؛ امین صالحی

2.

اثر برهم‌کنش علف‌های‌هرز، تراکم کاشت و تقسیط نیتروژن بر عملکرد گندم دیم

دوره 26، شماره 2، تابستان 1391
عباسعلی یزدانی؛ حسین غدیری؛ سید عبدالرضا کاظمینی

3.

اثر مقادیر مختلف کاه‌ و ‌کلش گندم و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش (Vigna radiate)

دوره 8، شماره 2، بهار 1396، صفحه 96-108
فاطمه خمدی؛ موسی مسکرباشی؛ پیمان حسیبی

4.

ارزیابی اجزای عملکرد، عملکرد و توان رقابتی برخی ارقام نخود در تداخل با علف‌های‌هرز

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 100-110
سید محسن سیدی؛ جواد حمزه ئی

5.

بررسی تأثیر کربنات ‎کلسیم آب بر کارایی علف‎کش سینوسولفوران در کنترل علف‎های‎هرز تاج‎خروس ریشه ‎قرمز (Amaranthus retroflexus) و سلمه‎تره( (Chenopodium album

دوره 10، شماره 1، بهار 1391، صفحه 84-90
ابراهیم ایزدی دربندی؛ فرزانه آذریان؛ نجمه نساری

6.

بررسی رقابت اندام‌های هوایی و زمینی علف‌هرز تاجریزی (Solanum nigrum ) بر رشد و عملکرد گیاه زراعی ماش (Vigna radiate L. )

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 597-604
مرتضی گلدانی؛ سارا بخشائی؛ پرویز رضوانی مقدم

7.

بررسی شاخص‏ های رشد سیب‏ زمینی (Solanum tubersum L.) تحت ﺗﺄثیر تراکم و زمان سبزشدن علف‌هرز تاج‏ خروس (Amaranthus retroflexus L.)

دوره 15، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 761-775
مجتبی اسدی؛ علیرضا یدوی؛ محمد عظیمی گندمانی

8.

تأثیر دما و تنش خشکی بر جوانه‌زنی بذر تاج خروس خزنده (Amaranthus viridis L.) و خوابیده (Amaranthus blitoides S. Watson)

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 690-699
مرجان دیانت

9.

تأثیر مقدار بذر و مدیریت علف‌های‌هرز بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه زراعی ماش (Vigna radiate L.)

دوره 9، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 152-164
عبدالرضا احمدی؛ امیدعلی اکبرپور؛ مژگان بیزانوندی

10.

تشخیص دو نوع علف‌‌هرز با استفاده از سیستم بینایی ماشین در راستای استفاده در سم‌پاشی خاص مکانی

دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 15-29
سجاد سبزی؛ یوسف عباسپور گیلانده؛ حسین جوادی کیا

11.

تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) در یاسوج

دوره 35، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 251-263
سیده آمنه حسینیان؛ علیرضا یدوی؛ هوشنگ فرجی؛ حمیدرضا بلوچی؛ محمد حمیدیان

12.

شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی فوزاریوم‌های (Fusarium spp.) اِندوفیت ریشه جودره (Hordeum spontaneum) و شلمی (Rapistrum rugosum)

دوره 35، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-10
فرشید نورالوندی؛ حسن علیزاده؛ حسین صارمی؛ غلامرضا صالحی جوزانی

13.

کارایی برخی از علف‌کش‌ها در کنترل پیزور (Bolboschoenus maritimus (L.) Palla) در مزارع برنج شمال ایران

دوره 32، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 245-255
هاشم امین پناه؛ بیژن یعقوبی

14.

مطالعه برخی خواص فیزیکی عدس و علف‌هرز شیر‌سگ و پارامترهای مؤثر بر جداسازی علف‌هرز از تودة عدس در حین جداسازی توسط جداکننده میز ثقلی

دوره 8، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 33-44
منصور راسخ؛ هادی باقری؛ محمد حسین کیانمهر

15.

مطالعه شاخص‌های جمعیت علف‌های هرز مزارع برنج شهرستان‌های استان گیلان

دوره 33، شماره 1، بهار 1398، صفحه 69-84
محمد جواد گل محمدی؛ حمید رضا محمددوست چمن آباد؛ بیژن یعقوبی؛ مصطفی اویسیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.