1.

ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های سورگوم دانه ای با استفاده از شا خص های تحمل و

دوره 9، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 735-744
سید علیرضا بهشتی؛ سیده مطهره سروری

2.

بررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دانه، تجمع اسمولیت‌ها و رنگ‌دانه‌های فتوسنتزی در ژنوتیپ‌های سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor L.)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 676-690
علی آذری نصرآباد؛ سید محسن موسوی نیک؛ محمد گلوی؛ سید علیرضا بهشتی؛ علیرضا سیروس مهر

3.

بررسی تجمع و انتقال مجدد ماده خشک در ژنوتیپ‌های سورگوم دانه ای(Sorghum bicolor L. Moench) تحت شرایط نرمال و تنش خشکی در شرایط مزرعه ای

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 717-725
سید علیرضا بهشتی؛ بهبودی فر بهبودی فر

4.

تجزیه و تحلیل سطح پاسخ جوانه زنی ارقام یونجه در شرایط توام شوری کلرید سدیم و درجه حرارت

دوره 1، شماره 2، 1382
حمیدرضا توکلی؛ علیرضا بهشتی؛ مهدی نصیری محلاتی

5.

خصوصیات مورفوفیزیولوژیک مرتبط با عملکرد ژنوتیپ های سورگومدانه ای در شرایط تنش رطوبتی

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 559-568
سید علیرضا بهشتی؛ بارویی بارویی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.