1.

اثر عصاره استخراج شده با حلال‌های مختلف در گیاه استبرق Calotropis procera (Willd) بر دموگرافی سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci (Genn.)

دوره 32، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 495-508
محمد امین سمیع؛ مریم نجاتی؛ مهدی ضرابی

2.

بررسی اثرات غیرکشندگی دو آفت کش هگزافلومرون و اسپیرودایکلوفن روی دموگرافی کفشدوزک Hippodamia variegata(Goeze) با تغذیه از پسیل معمولی پسته،Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer در شرایط آزمایشگاهی

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 424-436
محمد امین سمیع؛ حمزه ایزدی

3.

بررسی اثر چند عصاره ی گیاهی و آفت کش تیامتوکسام بر فراسنجه های جدول زندگی دو جنسیتی مرحله سنی بالتوری سبز، Chrysoperla carnea (Stephens) (Neu.: Chrysopidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 28، شماره 1، بهار 1393، صفحه 125-137
محبوبه خواجه حسینی؛ محمدامین سمیع؛ کامران مهدویان

4.

تأثیر تلفیقی عصاره گیاهی و ورمی‌کمپوست روی برخی فراسنجه‌های زیستی سفید بالک پنبه Bemisia tabaci (Gen.) (Hem.: Aleyrodidae)

دوره 34، شماره 1، بهار 1399، صفحه 15-32
روشنک صداقت باف؛ محمد امین سمیع؛ هادی زهدی؛ مهدی ضرابی

5.

تاثیر چند پاد آفت و عصاره گیاهی بر واکنش تابعی بالتوری سبز،Chrysoperla carnea (Stephens) نسبت به تراکم های مختلف پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae

دوره 26، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 316-326
محمد امین سمیع؛ خلیل طالبی جهرمی؛ علی علیزاده

6.

جدول زندگی دو جنسی کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Mentries) با تغذیه از شته سبز هلو Myzus persicae (Sulzer)و پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burkhardt and lauterer در شرایط آزمایشگاهی

دوره 30، شماره 1، بهار 1395، صفحه 54-62
بتول مختاری؛ محمد امین سمیع

7.

واکنش تابعی کفشدوزک شش لکه‌ای زیگزاگی،Menochilus sexmaculatus (Fabricius) (Col.: Coccinellidae) با تغذیه از شته سبز انار،Aphis punicae Pass. (Hem.: Aphididae) در دماهای مختلف

دوره 31، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 179-190
سعیدالسادات فاطمی؛ محمد امین سمیع


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.