1.

تأثیر فرایند جهانی شدن بر تقسیم کار خانگی نمونه مورد مطالعه: زنان متأهل در شهرهای تهران، شیراز و استهبان

دوره 1، سال سوم، شماره2، اسفند 1385
دکتر بیژن خواجه نوری

2.

تاثیر روابط سازمانی و پایگاه طبقاتی برتمایل به مشارکت سیاسی جوانان شهرخورموج

دوره 02، سال پنجم، شماره2، اسفند 1387
دکتر غلامرضا جعفری نیا

3.

تحلیل اثرات توانمندی اجتماعی بر بهبود مشارکت سیاسی زنان روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان تبریز)

دوره 19، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 177-147
وکیل حیدری ساربان

4.

تحلیل جامعه شناختی مشارکت سیاسی دانشجویان،نمونه مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 02، سال پنجم، شماره1، شهریور 1387
علی اصغر فیروزجائیان؛ دکتر جهانگیر جهانگیری

5.

تحلیل عوامل مؤثر بر الگوی فضایی مشارکت سیاسی در انتخابات شورای‎شهر (مورد مطالعه: قائمشهر)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-21
عامر نیک پور؛ مصطفی صفایی رینه

6.

جغرافیای انتخابات و نقش عوامل انگیزشی و منابع اجتماعی بر مشارکت سیاسی شهروندان (مطالعه موردی: انتخابات مجلس شورای اسلامی شهر شاهو)

دوره 3، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 125-147
محمد رئوف حیدری فر؛ پرویز سلیمانی مقدم؛ اقبال پاهکیده؛ نظیر مرادی

7.

شکاف نسلی و دموکراسی در ایران (1382ـ1332)

دوره 1، سال اول،شماره 4، اسفند 1383
دکتر مسعود غفاری؛ علی اصغر قاسمی

8.

شکاف نظری و رفتاری در فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران و عوامل موثر برآن

دوره 0، سال نهم، شماره2، اسفند 1391
علیرضا صحرایی

9.

مقایسۀ میزان مشارکت سیاسی جوانان و میانسالان شهرستان نورآباد ممسنی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن

دوره 11، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 1-26
جهانگیر جهانگیری؛ فرزانه محمدی

10.

نوجوانان، جوانان و مشارکت سیاسی؛بررسی مقایسه ای نقش عوامل جامعه پذیری در مشارکت سیاسی جوانان و نوجوانان شیراز

دوره 1، سال اول،شماره 1، خرداد 1383، صفحه 93-125
مریم سروش؛ مریم حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب