1.

برآورد عددی مقدار نشت از کانال‌های خاکی منطقه نازلو ارومیه و اصلاح ضرایب روابط تجربی برآورد نشت

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1391
رسول قبادیان؛ معصومه خلج

2.

بررسی تأثیر نسبت دبی و زاویه اتصال بر آبشستگی موضعی تلاقی کانال‌های روباز فرسایشی با استفاده از مدل SSIIM1

دوره 30، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 63-76
رسول قبادیان؛ مهسا بصیری

3.

بررسی تاثیر ضرایب غیرتعادلی روی انتقال رسوب در رودخانه‌ها با استفاده از مدل عددی

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 1-11
صباح محمدی؛ رسول قبادیان؛ سیدمحمود کاشفی پور

4.

بررسی عددی عوامل مؤثر بر توزیع غلظت رسوب معلق نامتعادل در رودخانه‌های طبیعی (مطالعه موردی: رودخانه قره‌سو، کرمانشاه)

دوره 34، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 241-253
رسول قبادیان؛ حامد شکری

5.

بررسی عملکرد روش برنامه ریزی بیان ژن در روندیابی سیلاب رودخانه زنگمار در مقایسه با روش موج دینامیکی

دوره 27، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 592-602
رسول قبادیان؛ محمد علی قربانی؛ معصومه خلج

6.

تأثیرات دیواره آب بند و زهکش بر نیروی زیرفشار و گرادیان خروجی زیر سازه‌های آبی با حل عددی معادله عمومی جریان آب درخاک به روش احجام محدود

دوره 23، شماره 4، آبان 1388
رسول قبادیان؛ کریم خدائی

7.

روندیابی سیلاب و تخمین تلفات نشت در رودخانه‌های فصلی با حل همزمان معادلات جریان غیر ماندگار و نشت

دوره 25، شماره 2، تیر 1390
رسول قبادیان

8.

شبیه سازی عددی جریان دو بعدی غیر ماندگار اشباع- غیر اشباع به طرف زهکش ها

دوره 28، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 546-555
رسول قبادیان

9.

مدل ریاضی شبیه سازی جریان غیرماندگار در شبکه های آبیاری با وجود شرایط مرزی داخلی (مطالعه موردی شبکه دربند کرمانشاه)

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1391
رسول قبادیان؛ ساحره گلزاری

10.

مدل سازی شاخص فشردگی خاکهای ریزدانه به کمک شبکه‌ی عصبی مصنوعی ومقایسه با سایر روابط تجربی

دوره 24، شماره 4، مهر 1389
مهدی دریائی؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ جواد احدیان؛ رسول قبادیان

11.

مقایسه روش‌های مختلف آنالیز پرمامتر گلف جهت محاسبه ضریب هدایت هیدرولیکی صحرایی خاک لوم سیلتی در بالای سطح ایستابی

دوره 24، شماره 3، مرداد 1389
رسول قبادیان؛ کامران محمدی

12.

واسنجی روش های استخراج رابطه دبی-اشل در ایستگاه های هیدرومتری حوضه رودخانه قره سو

دوره 27، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 1216-1224
انسیه مرآتی؛ رسول قبادیان؛ عبدالله طاهری تیزروسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب