1.

اثر آللوپاتیک بقایای اندامهای هوایی و کورم زعفران بر رشد گندم، چاودار، ماش و لوبیا

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 227-234
اقبالی اقبالی؛ راشد محصل راشد محصل؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کازرونی منفرد کازرونی منفرد

2.

اثرات الگوی کاشت وتراکم بر روی شاخص های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (ea mays)در شرایط رقابت با علف هرزتاج خروس (Amaranthus retroflexus)

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 243-252
برخی برخی؛ راشد محصل راشد محصل؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ حسینی حسینی

3.

اثرات تراکم و کود نیتروژن بر تولید الیاف

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 29-36
اصغری‌پور اصغری‌پور؛ راشد محصل راشد محصل

4.

اثرات شوری بر رشد، عملکرد، تجمع املاح و درصد اسانس زیره سبز

دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 53-60
محمودرضا نبی زاده مرو دست؛ محمد کافی؛ محمدحسن راشد محصل

5.

اثر تراکم کاشت بر شاخص‌های رشدی چهار رقم سورگوم دانه‌ای

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 253-266
جوادی جوادی؛ راشد محصل راشد محصل؛ زمانی زمانی؛ آذری نصرآباد آذری نصرآباد؛ موسوی موسوی

6.

اثر تراکم گیاهی و کود نیتروژن بر جذب نور و عملکرد ماده خشک در گیاه شاهدانه (Cannabis sativa L.)

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 217-230
اصغری پور اصغری پور؛ راشد محصل راشد محصل؛ رفیعی رفیعی

7.

اثر زمان نسبی سبز شدن و تراکم علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) بر عملکرد دانه و بیولوژیک ذرت دانه‌ای (Zea mays L.)

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 871-877
سرابی سرابی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ نظامی نظامی؛ راشد محصل راشد محصل

8.

اثر عمق کاشت ودوره غرقاب بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس(Cynanchum acutum)

دوره 3، شماره 1، 1384، صفحه 15-24
پهلوانی پهلوانی؛ آل ابراهیم آل ابراهیم؛ راشد محصل راشد محصل؛ میقانی میقانی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی

9.

ارزیابی الگوی توزیع مکانی و پویایی علف‌های هرز در یک مزرعه گندم

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 646-657
علیرضا باقری؛ راشد محصل راشد محصل؛ رضوانی مقدم رضوانی مقدم؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی

10.

ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‎های جدید گندم در شرایط تنش رطوبتی

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 301-314
کمیلی کمیلی؛ راشد محصل راشد محصل؛ قدسی قدسی؛ زارع فیض آبادی زارع فیض آبادی

11.

ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 471-485
نوروز زاده نوروز زاده؛ راشد محصل راشد محصل؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ کوچکی کوچکی؛ عباس پور عباس پور

12.

ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای آترازین در خاک

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1389، صفحه 995-1001
ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمد حسن راشد محصل؛ اسکندر زند

13.

ارزیابی گلخانه‌ای برای پی جویی مقاومت علف هرز فالاریس به علف‌کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 353-362
قرخلو قرخلو؛ راشد محصل راشد محصل؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ زند زند؛ قنبری قنبری؛ دپرادو دپرادو

14.

بررسی اثر آلیلوپاتیک اندام هوایی علف هفت بند(Polygonum avicular) بردرصد سبزشدن و رشد گیاهچه های گوجه فرنگی و ذرت

دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 95-104
کازرونی منفرد کازرونی منفرد؛ راشد محصل راشد محصل

15.

بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکردو درصد پروتئین چهار رقم سورگوم دانه‌ای

دوره 3، شماره 2، 1384، صفحه 233-244
جوادی جوادی؛ راشد محصل راشد محصل؛ زمانی زمانی؛ آذری نصرآّباد آذری نصرآّباد؛ موسوی موسوی

16.

بررسی اثر خشک شدن و انجماد بر تولید مثل رویشی

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 201-210
آل ابراهیم آل ابراهیم؛ راشد محصل راشد محصل؛ میقانی میقانی؛ باغستانی باغستانی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ پهلوانی پهلوانی

17.

بررسی اثر دگرآسیبی بقایای ریشه چهار رقم نخود بر رشد رویشی ذرت و آفتابگردان در محیط کنترل شده

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 677-685
حاج محمدنیا قالی باف حاج محمدنیا قالی باف؛ کازرونی منفرد کازرونی منفرد؛ تکاسی تکاسی؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ راشد محصل راشد محصل

18.

بررسی اثر گاوپنبه (Abutilon theophrasti) بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max) در تراکم‌های مختلف گیاهی و تاریخ‌های مختلف کاشت

دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 71-82
شفیق شفیق؛ راشد محصل راشد محصل؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی

19.

بررسی پتانسیل دگرآسیبی اندامهای هوایی سویا (Glysine max)بر جوانه زنی و رشد اولیه چند گونه علف هرز

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 359-367
الهی فرد الهی فرد؛ راشد محصل راشد محصل

20.

تأثیر انجام عملیات زراعی در شب بر تراکم و وزن خشک علف های هرز

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 550-558
راشد محصل راشد محصل؛ سراجچی سراجچی؛ افشاری افشاری؛ احیایی احیایی

21.

تأثیر تراکم بوته بر صفات زراعی، میزان کلروفیل و درصد انتقال مجدد ساقه در چهار رقم سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor (L). Moench

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 271-280
جوادی جوادی؛ راشد محصل راشد محصل؛ آذری نصرآباد آذری نصرآباد

22.

تأثیر غلظت های مختلف نیکل بر خصوصیات مورفوفیزیولو‍ژیکی گیاه جعفری (Petroselinum crispum)

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 295-302
خطیب خطیب؛ راشد محصل راشد محصل؛ گنجعلی گنجعلی؛ لاهوتی لاهوتی

23.

تاثیر کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPA بر بانک بذر علف‌های هرز

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 239-248
پورطوسی پورطوسی؛ راشد محصل راشد محصل؛ پارسا پارسا؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ محمدوند محمدوند

24.

تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذرهای خرفه ، سلمه و علف خرچنگ

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 255-262
پورطوسی پورطوسی؛ راشد محصل راشد محصل؛ ایزدی دربندی ایزدی دربندی

25.

تعیین سطوح آلودگی و توزیع مکانی تاجخروسخوابیده (Amaranthus blitoides)، سلمهتره (Chenopodium album) و تاجریزی سیاه (Solanum nigrum) در مزرعة ذرت

دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 419-432
محمدوند محمدوند؛ راشد محصل راشد محصل؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ پورطوسی پورطوسی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.