آمار

تعداد نشریات50
تعداد شماره‌ها1,985
تعداد مقالات20,391
تعداد مشاهده مقاله25,253,918
تعداد دریافت فایل اصل مقاله15,112,056

1.

اثرات درجه حرارت بالا و مدت نگهداری بذرعلف های هرز بر ماندگاری آنها درکود دامی


2.

مطالعه اثرات سطوح شوری و نیتروژن بر محتوی نیتروژن ارقام گندم نان


3.

پیش بینی عملکرد گندم دیم در استان خراسان با استفاده از داده های بارندگی و خاک با به کارگیری انواع مدلهای رگرسیونی


4.

مطالعه تنوع آللی جایگاه ژنی Glu-B۳ در ارقام گندم زراعی ایران با استفاده از نشانگر مولکولی ALP (Amplicon Length Polymorphism)


5.

اثر کاربرد کودهای زیستی بر برخی ویژگی های اگرواکولوژیکی ذرت در نظام های زراعی رایج و اکولوژیک


6.

مطالعه اثرات تداخلی جمعیت طبیعی علفهای هرز بر شاخص های رشد ذرت دانه ای در تراکم گیاهی مختلف (Zea mays L.)


7.

بررسی تنوع توده های وحشی و زراعی زرشک استان های خراسان با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و ارزیابی کارایی آن در مطالعات سیستماتیک


8.

بهینه سازی شرایط کشت بافت در رقم گچساران عدس(Lens culinaris Medik.) جهت القای شاخه زایی مؤثر


9.

پی جویی یولاف وحشی(Avena ludoviciana Dur.) مقاوم به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در مزارع گندم خوزستان به روش زیست سنجی بذر


10.

غربال گیاهچه های جو مقاوم به تنش اسمزی


11.

تاثیر تنش کم آبی و نیتروژن بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L)


12.

ارزیابی درجه حرارتهای حداقل،بهینه و حداکثر جوانه زنی کرامب


13.

تاثیر آللوپاتیک عصاره آبی برگ گردو (Juglans regia) بر برخی ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه های گندم (Triticum astivum)، پیاز (Allium cepa) و کاهو (Lactuca sativa)


14.

بررسی واکنش رقابتی سه رقم گندم به تراکم های مختلف یولاف وحشی (Avena ludovicianal)


15.

ارزیابی ژنوتیپ های نخود درکشت پاییزه در شرایط آبیاری تکمیلی در منطقه مشهد:۱- خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک


16.

ارزیابی ژنوتیپ های نخود درکشت پاییزه در شرایط آبیاری تکمیلی در منطقه مشهد:۲- اجزای عملکرد و عملکرد


17.

تاثیر تنش کمبود آب و کاربرد عناصر غذایی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کارایی مصرف آب در ذرت


18.

بررسی مهمترین موانع و مشکلات توسعه کشت کلزا در خراسان


19.

ارزیابی جوانه زنی و رشد رویشی گیاه روناسL. Rubia tinctorum در غلظت های مختلف NaCl


20.

نقشه یابی QTL های کنترل کننده تحمل به خشکی در گندم نان (Triticum aestivum)


21.

بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف هرز دو گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris) و ریحان بذری (Ocimum basilicum) در شرایط کشت مخلوط


22.

ارزیابی محدودیت مخزن و سهم نسبی اندام های فتوسنتز کننده گندم در انباشت ماده خشک در دانه


23.

ارزیابی عملکرد ارقام کلزای بهاره مقاوم به سرما در تاریخ کشت های پاییز و زمستان


24.

ارزیابی روابط عملکرد دانه، اجزای عملکرد و سایر خصوصیات مرتبط با عملکرد دانه درگندم نان با استفاده از تجزیه و تحلیل چند متغیره


25.

مدلسازی تاثیر تغییر اقلیم بر رفتار گلدهی زعفران (Crocus sativus L.)


26.

کارایی مصرف نور در هیبریدهای ذرت با گروه های مختلف رسیدگی در پاسخ به تراکم


27.

ارزیابی تولید در کشت مخلوط لوبیا و ذرت


28.

بررسی پاسخ عملکرد دو رقم کلزا به سایکوسل و نیتروژن


29.

بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه و میزان اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare)


30.

همسانه سازی کارکردی ژنهای مقاومت به بلایت دیررس سیب زمینی در ژنوتیپ محک سولانوم دمیسوم


31.

بررسی تاثیر اسپری بتائین بر تحمل به یخ زدگی نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط کنترل شده


32.

بررسی اثرات آبیاری تکمیلی و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود کابلی (Cicer arietinum L.)


33.

مکان یابی QTLهای کنترل کننده عملکرد در جمعیت ۲F دو رقم برنج ایرانی


34.

بررسی شاخصهای فیزیولوژیک رشد زنیان و شنبلیله در کشت های خالص و مخلوط مبتنی بر اصول کشاورزی زیستی (ارگانیک)


35.

پهنه بندی اگرواکولوژیکی گندم در استان خراسان: برآورد پتانسیل و خلاء عملکرد


36.

ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام کلزا ((Brassica napus L. پس از خو سرمائی در شرایط کنترل شدهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب