1.

بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس زردی چغندرقند (BYV) در مزارع استان خراسان رضوی

دوره 24، شماره 3، پاییز 1389
عطیه ذبیح نیا مقدم؛ بهروز جعفرپور؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ ناهید گرایلی

2.

بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس موزاییک چغندرقند (BtMV) در مزارع استان خراسان رضوی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1389
ناهید گرایلی؛ بهروز جعفرپور؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ عطیه ذبیح نیا مقدم

3.

بررسی امکان بیوکنترل باکتری Xanthomonas axonopodis pv.citri عامل بیماری شانکر مرکبات با استفاده از باکتری های اپی فیت آنتاگونیست، در شرایط آزمایشگاه

دوره 24، شماره 4، زمستان 1389
محمدکاظم منتخبی؛ حشمت الله رحیمیان؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ بهروز جعفرپور

4.

بررسی پراکنش نسبی قارچ Polymyxa betae Keskin با استفاده از روش‌های میکروسکوپی و مولکولی و امکان انتقال آن از طریق علف‌های ‌هرز مهم مزارع چغندرقند استان‌های خراسان رضوی و شمالی

دوره 26، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 288-299
وحید جهانبخش؛ حمید روحانی؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ بهروز جعفرپور؛ محمدرضا صفرنژاد

5.

بررسی تنوع ژنتیکی و رابطه فیلوژنتیکی جدایه‌های Polymyxa betae keskin در مزارع چغندرقند استان‌های خراسان رضوی و شمالی با استفاده از مکان‌های بین ژنی (ITS)

دوره 29، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 220-230
وحید جهانبخش؛ حمید روحانی؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ بهروز جعفرپور

6.

بررسی سرولوژیکی و مولکولی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV) در استان خراسان رضوی

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 348-354
سکینه شوشتری؛ بهروز جعفرپور؛ ماهرخ فلاحتی رستگار

7.

بررسی فوزاریوم های بذرزاد پیاز در استان های خراسان شمالی و رضوی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1389
الهه ربیعی مطلق؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ حمید روحانی؛ بهروز جعفرپور؛ وحید جهانبخش

8.

بررسی ویروس ابلقی میخک (CarMV) و آنالیز ژنومی یک جدایه ایرانی این ویروس (FUM2)

دوره 25، شماره 2، پاییز 1390
بهروز جعفرپور؛ محمد علی سبک خیز خیاط؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ سمیرا پاکباز

9.

بررسی ویروس پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) در استان خراسان رضوی

دوره 26، شماره 1، بهار 1391
بهروز جعفرپور؛ محمد علی سبک خیز خیاط

10.

بررسی ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) در پیاز و برخی از گیاهان زینتی بررسی ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) در پیاز و برخی از گیاهان زینتی با استفاده از روش‌ الایزا و RT-PCR در استان خراسان رضوی

دوره 27، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 149-158
ندا رفیع زاده؛ بهروز جعفرپور؛ ماهرخ فلاحتی رستگار

11.

بکارگیری برخی فرآورده‌های گیاهی به منظور کنترل بیماری بوته میری زیره سبز با عامل Fusarium oxysporum f. sp Cumini

دوره 24، شماره 1، بهار 1389
مرتضی قربانی؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ بهروز جعفرپور

12.

تشخیص مولکولی ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی در آلسترومریا در استان خراسان رضوی

دوره 25، شماره 3، پاییز 1390
ناصر بیک زاده؛ بهروز جعفرپور؛ حمید روحانی؛ دیک پیترز؛ افشین حسنی مهربان

13.

تعیین ترادف نوکلئوتیدی و بررسی علائم دو جدایه جدید ویروس موزائیک هندوانه از استان‌های خراسان رضوی و شمالی

دوره 25، شماره 4، زمستان 1390
زهره مرادی؛ بهروز جعفرپور؛ محمد علی سبک خیز خیاط

14.

تعیین دامنه میزبانی، خالص‌سازی فیزیکوشیمیایی و بررسی سرولوژیکی ویروس S سیب‌زمینی در شمال خراسان

دوره 22، شماره 2، بهار 1387
محمد رضا حسین زاده؛ بهروز جعفرپور؛ ماهرخ فلاحتی رستگار

15.

ردیابی سرولوژیکی ویروس خاکزاد چغندرقند (BSBV) در استان خراسان شمالی

دوره 22، شماره 2، بهار 1387
بهروز جعفرپور؛ محمد علی سبک خیز خیاط؛ فاطمه طبسی نژاد

16.

ردیابی و شناسایی نژاد PVYNTN1 در مزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی

دوره 24، شماره 4، زمستان 1389
سمیه مجدآبادی فراهانی؛ بهروز جعفرپور؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ محمد علی سبک خیز خیاط

17.

ردیابی ویروس S سیب زمینی (PVS) با استفاده از روش های سرولوژیکی و آزمون اختصاصی RT-PCR در استان های خراسان رضوی و همدان

دوره 25، شماره 1، بهار 1390
سمیرا پاکباز؛ بهروز جعفرپور؛ ماهرخ فلاحتی رستگار

18.

ردیابی ویروس خاکزاد چغندر‌قند در مزارع استان خراسان رضوی

دوره 23، شماره 2، زمستان 1388
فاطمه طبسی نژاد؛ بهروز جعفرپور؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ سارا قارونی کاردانی

19.

ردیابی ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه‌های استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی با الایزا و پی‌سی‌آر

دوره 26، شماره 2، تابستان 1391
مهناز آشنایی؛ بهروز جعفرپور؛ سعید ملک زاده شفارودی؛ امین میرشمسی کاخکی؛ زینب حیدری نیا

20.

شناسائی و تعیین پراکنش ویروس برگ بادبزنی مو در تاکستان‌های استان خراسان رضوی

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 318-324
زهرا غلامپور؛ محمد زکی عقل؛ بهروز جعفرپور؛ محسن مهرور

21.

شناسایی سرولوژیکی، مولکولی و فیلوژنتیکی ویروس موزائیک زرد کدو مسمایی در استان خراسان رضوی

دوره 29، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-8
زینب حیدری نیا؛ بهروز جعفرپور؛ پریسا طاهری؛ مهناز آشنایی

22.

شناسایی سرولوژیکی و ملکولی ویروس کوتولگی زرد پیاز و تعیین پراکنش آن در استان های خراسان رضوی و شمالی

دوره 27، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 399-401
مجید شاهی بجستانی؛ بهروز جعفرپور؛ محسن مهرور

23.

شناسایی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک کدو در مزارع کدوئیان استان‌های خراسان رضوی و شمالی

دوره 29، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 159-166
زینب حیدری نیا؛ بهروز جعفرپور؛ پریسا طاهری؛ مهناز آشنایی

24.

شناسایی قارچ Polymyxa betae در ریشه های چغندرقند با استفاده از روش مولکولیRT-PCR در استان خراسان رضوی

دوره 23، شماره 1، پاییز 1388
سارا قارونی کاردانی؛ بهروز جعفرپور؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ فاطمه طبسی نژاد

25.

شناسایی گروه های مختلف تاکسونومیکی قارچ های Rhizoctonia spp. مربوط به پوسیدگی ریشه و طوقه چغندر قند با آنالیز rDNA-ITS و PCR-RFLP

دوره 24، شماره 3، پاییز 1389
ماهرخ فلاحتی رستگار؛ پریسا طاهری؛ بهروز جعفرپور؛ حمید روحانی؛ عصمت مهدیخانی مقدم

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.