1.

اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن، روی و آهن بر شاخص‌های فیزیولوژیک ذرت علوفه‌ای در استان مرکزی

دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 99-110
نورعلی ساجدی؛ محمدرضا اردکانی

2.

بررسی تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گلرنگ بهاره

دوره 10، شماره 2، تیر 1391، صفحه 346-353
میثم فراست؛ نورعلی ساجدی؛ محمد میرزاخانی

3.

بررسی تأثیر سلنیوم و روش‌های مصرف کود سرک اوره بر عملکرد دانه و اجزای آن و صفات کیفی گندم در شرایط دیم

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 861-871
محمد کونانی؛ نورعلی ساجدی؛ محمدرضا سبحانی

4.

پاسخ صفات زراعی و فیزیولوژیکی گندم پاییزه به تنش محدودیت رطوبتی و مصرف زئولیت

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 173-183
محمد میرزاخانی؛ زهرا همتی؛ نورعلی ساجدی

5.

تأثیر بیوچار، پرایمینگ بذر و محلول‌پاشی با آب و سالیسیلیک اسید بر عملکرد گلرنگ در شرایط دیم

دوره 17، شماره 2، تیر 1398، صفحه 305-316
عبداله ساجدی؛ نورعلی ساجدی

6.

تاثیر هیدروپرایمینگ و پرایمینگ با مقادیر مختلف سلنیوم توام با محلول پاشی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 203-210
نورعلی ساجدی

7.

جذب برخی عناصر غذایی تحت تأثیر میکوریزا، سطوح مختلف روی و تنش خشکی در ذرت

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 784-791
نورعلی ساجدی؛ محمدرضا اردکانی؛ عبداله ساجدی؛ عبدالحسین بهرامی

8.

واکنش خصوصیات زراعی گندم و جو به منابع و مقادیر مختلف سلنیوم در شرایط دیم

دوره 15، شماره 2، تیر 1396، صفحه 341-354
نورعلی ساجدی؛ حمید مدنی؛ عبداله ساجدی

9.

واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم دیم به سلنیوم و اسید سالیسیلیک

دوره 10، شماره 3، مهر 1391، صفحه 614-623
نورعلی ساجدی؛ اسماعیل قلی نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب