1.

ارزیابی رقابت و کارایی سیستم کشت مخلوط ذرت – لوبیا با استفاده از برخی شاخص های رقابتی

صفحه 535-542
علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ رضا دیهیم فرد؛ رضا میرزایی تالارپشتی؛ محمد خیرخواه

2.

ارزیابی تاثیرکودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزاء عملکرد بذر گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.)

صفحه 543-553
سید محمد کاظم تهامی زرندی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محسن جهان

3.

ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در الگوهای مختلف کشت

صفحه 554-566
الهام عزیزی؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی

4.

اثرات کود های آلی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.)

صفحه 567-573
پرویز رضوانی مقدم؛ سید محمد سیدی؛ مسعود آزاد

5.

بررسی تأثیر مدیریت‌های مختلف کودی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum)

صفحه 574-581
ریحانه بیگناه؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محسن جهان

6.

بررسی سطوح تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (PEG 6000) بر مؤلفه های جوانی‌زنی ‌بذر و ارتباط آن با شاخص‌های تحمل به خشکی در ارقام و لاین‌های امید ‌بخش گندم نان (Triticum aestivum L)

صفحه 582-596
حسن عبدی؛ محمدرضا بی همتا؛ ابراهیم عزیز اف؛ رجب چوگان

7.

بررسی رقابت اندام‌های هوایی و زمینی علف‌هرز تاجریزی (Solanum nigrum ) بر رشد و عملکرد گیاه زراعی ماش (Vigna radiate L. )

صفحه 597-604
مرتضی گلدانی؛ سارا بخشایی؛ پرویز رضوانی مقدم

8.

اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.)

صفحه 605-612
عبداله ملافیلابی؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی

9.

اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia)

صفحه 613-620
جعفر نباتی؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ علی معصومی؛ محمد زارع مهرجردی

10.

اثر تنش شوری بر رشد، فتوسنتز، تبادلات گازی و فلئورسانس کلروفیل در ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در مرحله گیاهچه ای تحت شرایط کنترل شده

صفحه 621-631
نفیسه اسدی نسب؛ پیمان حسیبی؛ حبیب اله روشنفکر؛ موسی مسکرباشی

11.

واکنش عملکرد اکوتیپ‌های سیاهدانه (Nigella sativa L.) به زمان های کاشت در شرایط مشهد

صفحه 632-640
فاطمه جوادی هدایت آباد؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ جواد شباهنگ

12.

مقایسه صفات مورفولوژیک ریشه ارقام قدیمی وجدید جو (Hordeum vulgare L.)

صفحه 641-648
نرجس مشفقی؛ حمیدرضا خزاعی؛ محمد کافی

13.

اثر منگنز بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کیفیت دانه ارقام گندم

صفحه 649-657
سید حسین میرطالبی؛ آرش کریمی؛ علی سلیمانی؛ مهران هودجی

14.

تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور-سدیمی

صفحه 658-664
مجتبی خطبایی؛ حجت امامی؛ علیرضا آستارایی؛ امیر فتوت

15.

اثرات سرمای دیررس بهاره بر گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت شرایط کنترل شده

صفحه 665-676
طاهره خورسندی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ مرتضی گلدانی

16.

تاثیر نسبت‌های اختلاط بذر در کشت مخلوط ماشک علوفه‌ای و جو بر عملکرد آنها در شرایط دیم

صفحه 677-682
جلیل اصغری میدانی؛ اسماعیل کریمی

17.

آنالیز رشد چغندر قند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیا

صفحه 683-692
جواد رضایی؛ محمد بنایان اول؛ احمد نظامی؛ محسن مهرور؛ باقر محمودی

18.

اثر تلقیح با باکتری های حل کننده های فسفات و سطوح فسفر معدنی بر خصوصیات رشد و عملکرد دانه در ارقام سویا (Glycine max)

صفحه 693-703
اسماعیل یساری؛ ساعده مظفری؛ عینعلی شفیعی؛ امید قاسمی چپی؛ حسین جعفرزاده زغال چالی

19.

کاربرد خارجی گلایسین بتائین به منظور کاهش اثرات تنش خشکی در ذرت (Zea mays L.)

صفحه 704-717
حمید رضا میری؛ علی ضمانی مقدم

20.

ارزیابی برهمکنش اسید سالیسیلیک و گرما بر برخی صفات فیزیولوژیک ذرت (Zea mays L.)

صفحه 718-726
محمود عطارزاده؛ بنیامین ترابی؛ شهاب مداح حسینی

21.

تاثیرمحلول پاشی اکسید روی نانو و غیر نانو بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش(Vigna radiata L.) در شرایط تنش خشکی

صفحه 727-737
حسن شجاعی؛ حسن مکاریان

22.

مقایسه گونه های وحشی و اهلی گلرنگ از نظر تحمل به تنش خشکی و تنوع صفات مرفولوژیک و زراعی

صفحه 738-750
رضا شیراوند؛ محمد مهدی مجیدی

23.

مطالعه تأثیر تنش کادمیم بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان تجمع این عنصر در جو

صفحه 751-765
محسن سعدلوپاریزی؛ علی اصغری؛ عبدالرضا اخگر

24.

تأثیر شیوه های مختلف آبیاری و مقادیر کود دامی بر کاهش میزان آب مصرفی در کشت ذرت دانه ای رقم سینگل کراس704

صفحه 766-775
سید علی طباطبایی؛ احسان شاکری؛ حمید نصیری

25.

بررسی اثرات کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چند توده بومی کنجد در شرایط کرمان

صفحه 776-783
صدیقه فرحبخش؛ حسن فرحبخش

26.

اثر روش های مختلف خاکورزی و کنترل علف های هرز بر عملکرد پنبه(Gossypium hirsutum)

صفحه 784-792
محبوبه سردار؛ محمدعلی بهدانی؛ سید وحید اسلامی؛ سهراب محمودی

27.

تاثیر سامانه های خاکورزی و تنش آبی بر رشد و عملکرد گندم

صفحه 793-804
مهدی زارعی؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ محمد جعفر بحرانی

28.

بررسی تأثیر مقادیر و زمان های کابرد کود آهن نانو بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (.Brassica napus L )

صفحه 805-812
فاطمه بیاتی؛ امیر آینه بند؛ اسفندیار فاتح

29.

تأثیر تنش کمبود آب بر روابط آب، فتوسنتز و تجمع اسمولایتها در گیاه دارویی نوروزک (.Salvia leriifolia Benth)

صفحه 813-821
مجید دشتی؛ محمد کافی؛ حسین توکلی؛ مهدی میرزا

30.

اثر تلقیح بذر با باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) و سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیک جو (Hordeum vulgare L.)

صفحه 822-833
سعید حکم علی پور؛ رئوف سیدشریفی

31.

مطالعه جوانه زنی بذر ارقام خالص شده گوجه فرنگی(خرم و موبیل) تحت تنش شوری

صفحه 834-840
محسن سبک خیز؛ سعید ملک زاده شفارودی؛ امین میرشمسی کاخکی

32.

ارزیابی تغییرات مورفوفیزیولوژیکی ارقام گندم در شرایط کاربرد مایکوریزا و آزوسپیریلوم

صفحه 841-851
مجید جیریایی؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند

33.

تأثیر سطوح مختلف پتانسیل آب بر مراحل جوانه زنی و گیاهچه ای چهار رقم کلزا

صفحه 852-861
احمد جعفرنژاد؛ علی اکبر راه چمنی

34.

بررسی اثرات تنش شوری بر صفات مرتبط با عملکرد در هشت توده بومی شنبلیله (.L. Trigonella foenom-graecum L)

صفحه 862-870
حسن فرهادی؛ مجید عزیزی؛ سید حسین نعمتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب