1.

Determination of Meriones Species (Rodentia, Gerbillinae) by RAPD-PCR

دوره 2، شماره 1، آذر 2006

2.

Diversity of the Rodents of Northeastern Iran

دوره 2، شماره 1، آذر 2006

3.

Genetic Study on Apodemus avicennicus and Apodemus witherbyi by RAPD-PCR

دوره 2، شماره 1، آذر 2006

4.

Intra- and-inter-specific geographic variation in the Iranian Scincid lizards of the genus Trachylepis Fitzinger 1843 (Sauria: Scincidae)

دوره 2، شماره 1، آذر 2006

5.

Investigation of Bm86 gene analog sequence in some Iranian populations of Hyalomma anatolicum species

دوره 2، شماره 1، آذر 2006

6.

New Records of some of Iranian Antlions (Insecta, Neuropterida, Neuroptera, Myrmeleontidae)

دوره 2، شماره 1، آذر 2006

7.

On occurrence of Myotis capaccinii (Chiroptera: Vespertilionidae) in western Iran

دوره 2، شماره 1، آذر 2006

8.

Range extension of Barbus sublimus Coad and Najafpour, 1997 (Actinopterygii: Cyprinidae) and its sympatric species in Southwest of Iran

دوره 2، شماره 1، آذر 2006

9.

Rodents and Lagomorphs remains from late Pleistocene and early Holocene Caves and Rochshelter sites in the Zagros region, Iran

دوره 2، شماره 1، آذر 2006

10.

آسیب‌شناسی اجتماعی شهر و نقش سرمایه‌های اجتماعی و کالبدی شهروندان در کاهش آن (دیدگاهی جغرافیایی)

دوره 1، سال دوم،شماره 3،2 و4، اسفند 1384

11.

آنالیز شاخص‌های اگروکلیماتیک ایران در شرایط تغییر اقلیم

دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 169-182

12.

آیا بیشتر بهشتیان نابخردانند؟ پژوهشى درباره حدیث «اکثر اهل الجنة البله»

دوره 37، شماره 4، بهمن 1384، صفحه 71-114

13.

آیندة هویت‌های فرهنگی جمعی با استفاده از روش شبیه‌سازی کامپیوتری

دوره 1، سال دوم،شماره 3،2 و4، اسفند 1384

14.

اثرات الگوی کاشت وتراکم بر روی شاخص های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (ea mays)در شرایط رقابت با علف هرزتاج خروس (Amaranthus retroflexus)

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 243-252

15.

اثر اسانس آویشن شیرازی، اسید استیک، دما و زمان نگهداری بر احتمال رشد کلستریدیوم بوتولینیوم تایپ A در محیط براث BHI

دوره 2، شماره 2، مهر 1385

16.

اثر پیش تیمار بذر بر جوانه زنی ژنوتیپ‌های‌ عدس (Lens culinaris Medik.)

دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 35-48

17.

اثر تراکم کاشت بر شاخص‌های رشدی چهار رقم سورگوم دانه‌ای

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 253-266

18.

اثر تراکم گیاهی و کود نیتروژن بر جذب نور و عملکرد ماده خشک در گیاه شاهدانه (Cannabis sativa L.)

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 217-230

19.

اثر تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی اسفرزه (Plantago ovata)

دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 15-22

20.

اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو توده بومی رازیانه

دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 131-140

21.

اثر کود دامی و عمق کاشت بر مراحل فنولوژیکی و عملکرد غده سیب‌زمینی

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 347-356

22.

ارزیابی اپک‌های وب‌بنیاد ایران از نظر ویژگی‌های نمایشی و رابط کاربری

دوره 07، شماره 1، آبان 1385

23.

ارزیابی پاسخ ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.) به تاریخ کاشت

دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 141-154

24.

ارزیابی پویایی بانک بذر علفهای هرز در نظامهای زراعی با نهاده‌های متفاوت در تناوبهای زراعی مختلف

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 281-290

25.

ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‎های جدید گندم در شرایط تنش رطوبتی

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 301-314

26.

ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع گندم و چغندر قند استانهای مختلف کشور

دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 105-130

27.

از مناسبت‌ تا مذاق‌ فقه‌، راه هایی‌ به‌ مقاصد شریعت

دوره 38، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 117-141

28.

استخراج روغن از دانه‌های کانولا با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1385

29.

الجرّ على الجوار فی القرآن الکریم

دوره 38، شماره 4، دی 1385، صفحه 9-37

30.

الگوسازی بارش ایستگاه های ارومیه و تبریز(1)

دوره 4، شماره 7، آذر 1385

31.

انبیای بنی اسرائیل در ایران

دوره 37، شماره 4، بهمن 1384، صفحه 187-199

32.

بایسته‌های تفسیرِ متنِ «تجهیز» شده

دوره 38، پیوست 71، فروردین 1385، صفحه 191-206

33.

برخی معیارهای ارزیابی مقاله در مجلات معتبر علمی

دوره 7، شماره 23، اردیبهشت 1385

34.

بررسی اثر آلیلوپاتیک اندام هوایی علف هفت بند(Polygonum avicular) بردرصد سبزشدن و رشد گیاهچه های گوجه فرنگی و ذرت

دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 95-104

35.

بررسی اثرات اصلاح داده‌های دما بر دقّت محاسبات تبخیر و تعرّق و مقایسه‌ی آن با نتایج به‌دست آمده از لایسیمتروزنی

دوره 4، شماره 6، تیر 1385

36.

بررسی اثر بخشی دو رویکرد مشاوره ای و رواندرمانی در کاهش نشانگان افسردگی ، اضطراب و پرخاشگری در میان زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده شهرستان سقز

دوره 07، شماره 2، آبان 1385

37.

بررسی اثر بخشی دو رویکرد مشاوره ای و رواندرمانی در کاهش نشانگان افسردگی ، اضطراب و پرخاشگری در میان زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده شهرستان سقز

دوره 07، شماره 2، آبان 1385

38.

بررسی اثربخشی روش درمان کنترل هراس در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس با یا بدون گذر هراسی

دوره 07، شماره 2، آبان 1385

39.

بررسی اثربخشی روش درمان کنترل هراس در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس با یا بدون گذر هراسی

دوره 07، شماره 2، آبان 1385

40.

بررسی اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود با تاکید بر کنترل علفهای هرز

دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 83-94

41.

بررسی اثر گاوپنبه (Abutilon theophrasti) بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max) در تراکم‌های مختلف گیاهی و تاریخ‌های مختلف کاشت

دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 71-82

42.

بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف‌های‌هرز بر تراکم و زیست توده علف‌های‌هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 291-300

43.

بررسی الفاظ مترادف در نهج البلاغه

دوره 38، شماره 4، دی 1385، صفحه 39-64

44.

بررسی امکان تولید نوشابه چای سبز سرد از برگ چای سبز

دوره 2، شماره 2، مهر 1385

45.

بررسی برخی خصوصیات فیزیکی ارقام دانه کانولای ایران

دوره 2، شماره 1، فروردین 1385

46.

بررسی بن بست های موجود در ساختار اجرای نظریة اعلمیت

دوره 38، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 67-82

47.

بررسی تاثیر دوره انتظار ، وزن بنه و رژیم های مختلف نوری بر صفات بنه و اندام هوایی زعفران (Crocus sativus L.)

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 315-333

48.

بررسی تاثیر دو روش بازسازی شناختی و حساسیت زدایی منظم بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اهواز

دوره 07، شماره 2، آبان 1385

49.

بررسی تاثیر دو روش بازسازی شناختی و حساسیت زدایی منظم بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اهواز

دوره 07، شماره 2، آبان 1385

50.

بررسی تغییر انگیزش پیشرفت در دانشجویان دانشگاه تبریز

دوره 07، شماره 2، آبان 1385

51.

بررسی تغییر انگیزش پیشرفت در دانشجویان دانشگاه تبریز

دوره 07، شماره 2، آبان 1385

52.

بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های هندوانه بومی ایران

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 334-346

53.

بررسی جامعه‌شناختی عناصر ساختاری سیستم هنر

دوره 1، سال دوم،شماره 3،2 و4، اسفند 1384

54.

بررسی خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی ((Nepeta binaludensis Jamza

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 343-385

55.

بررسی دوره بحرانی کنترل علف هرز در گیاه دارویی زیره سبز Cuminum cyminum)).

دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 23-34

56.

بررسی راویان شأن نزول آیة ولایت

دوره 37، شماره 4، بهمن 1384، صفحه 159-171

57.

بررسی روند 50 ساله تغییرات سطح زیر کشت، عملکرد و تولید غلات در کشور و پیش بینی وضعیت آینده

دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 49-70

58.

بررسی علل و انگیزه‌های مؤثر بر ازدواج افراد 45-25 سال شهر بیرجند و رابطه آن با میزان رضایت از زندگی زناشویی در سال 85

دوره 1، سال سوم، شماره1، شهریور 1385

59.

بررسی عوامل مؤثر بر نگرش جوانان به مهاجرت از کشور نمونه مورد مطالعه: جوانان شهر شیراز

دوره 1، سال سوم، شماره1، شهریور 1385

60.

بررسی فقهی تضمین پیشه‌وران در سده های نخست هجری

دوره 38، شماره 3، آبان 1385، صفحه 75-105

61.

بررسی محتوای درسی حوزه علمیه . ارایه ویژگی های مطلوب آن بر اساس نظریه شرح و بسط با تاکید بر اصول فقه

دوره 07، شماره 2، آبان 1385

62.

بررسی محتوای درسی حوزه علمیه . ارایه ویژگی های مطلوب آن بر اساس نظریه شرح و بسط با تاکید بر اصول فقه

دوره 07، شماره 2، آبان 1385

63.

بررسی معیارهای قضاوت ربط در فضای الکترونیکی

دوره 07، شماره 1، آبان 1385

64.

بررسی مقایسه‌ای تولید کشمش به وسیله خشک‌‌کن خورشیدی و سایر روش های خشک کردن

دوره 2، شماره 2، مهر 1385

65.

بررسی میزان اثربخشی زوج درمانی گلاسر بر کاهش استرس و افزایش رابطه صمیمانه پس از ضربه ناشی از ادراک خیانت به همسر

دوره 07، شماره 2، آبان 1385

66.

بررسی میزان اثربخشی زوج درمانی گلاسر بر کاهش استرس و افزایش رابطه صمیمانه پس از ضربه ناشی از ادراک خیانت به همسر

دوره 07، شماره 2، آبان 1385

67.

بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه های فردوسی مشهد ، شهید چمران اهواز ، تهران ، اصفهان و شیراز از مجلات الکترونیکی در مقایسه با مجلات چاپی

دوره 07، شماره 1، آبان 1385

68.

بررسی وضعیّت تحوّلات جمعیّتی و راهبردهای توسعه‌ی روستایی

دوره 4، شماره 7، آذر 1385

69.

بررسی وضعیت سبک های هویت یابی و رابطه آن با سلامت عمومی و پایگاه اقتصادی _ اجتماعی

دوره 07، شماره 2، آبان 1385

70.

بررسی وضعیت سبک های هویت یابی و رابطه آن با سلامت عمومی و پایگاه اقتصادی _ اجتماعی

دوره 07، شماره 2، آبان 1385

71.

بررسی وضعیّت شاخص‌های توسعه‌ی انسانی در استان ایلام

دوره 4، شماره 6، تیر 1385

72.

بررسی و مقایسه تاثیر شناخت درمانگری بک با شناخت درمانگری تیزدل و تلفیق آن با نرمش های یوگا در درمان افسردگی اساسی

دوره 07، شماره 2، آبان 1385

73.

بررسی و مقایسه تاثیر شناخت درمانگری بک با شناخت درمانگری تیزدل و تلفیق آن با نرمش های یوگا در درمان افسردگی اساسی

دوره 07، شماره 2، آبان 1385

74.

بلاغت عربی و تفسیر قرآنبا نگاهی به صنعت لفّ و نشر

دوره 37، شماره 4، بهمن 1384، صفحه 115-157

75.

بنیادهای بدیهی در منطق صوری

دوره 38، پیوست 71، فروردین 1385، صفحه 103-126

76.

به جای سرمقاله: درباره کتابخانه مرکزی دانشگاه

دوره 7، شماره 23، اردیبهشت 1385

77.

بهینه سازی استخراج آنزیمی ژلاتین خوراکی از استخوان گاو با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1385

78.

بهینه سازی فرآیند تولید شیرگیاهی از دانه کامل وکنجاله کنجد بر اساس ذائقه مصرف کنندگان ایرانی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1385

79.

پایش خشکسالی در مشهد - با استفاده از شاخص خشکسالی پالمر‌-

دوره 4، شماره 7، آذر 1385

80.

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

دوره 7، شماره 24، آذر 1385

81.

تأثیر آرایش کاشت بر تولید محصول نخود فرنگی (Pissum sativum L.) در شرایط دیم استان لرستان

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 375-384

82.

تأثیر استفاده از میکروفیلتراسیون سرامیکی روی درجه خلوص، کدورت و رنگ شربت نیشکر

دوره 2، شماره 2، مهر 1385

83.

تأثیر پدیده‌های اقلیمی بر تردّد و تصادفات در جاده‌ی سنندج- همدان

دوره 4، شماره 6، تیر 1385

84.

تأثیر سه سیستم تناوب زراعی بر بانک بذر علف‌های‌هرز کشت جو در منطقه کرج

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 231-242

85.

تأثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و تجمع روی در گندم

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 195-206

86.

تأثیر عناصر غذایی پرمصرف و کم‌مصرف بر عملکرد دانه و سایر صفات زراعی گلرنگ در اصفهان

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 267-280

87.

تأثیر مصرف کود دامی بر عملکرد کمی و کیفی و شاخص‌های شیمیایی اسانس زیره سبز

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 207-216

88.

تأملی در مشروعیت مرور زمان مدنی

دوره 38، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 83-116

89.

تاثیر روان درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر شیوه های رویارویی با استرس نوجوانان

دوره 07، شماره 2، آبان 1385

90.

تاثیر روان درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر شیوه های رویارویی با استرس نوجوانان

دوره 07، شماره 2، آبان 1385

91.

تجزیه و تحلیل ژئومورفولوژیک سیلاب‌های کاتاستروفیکرودخانه‌‌ی مادرسو (جنگل گلستان)

دوره 4، شماره 7، آذر 1385

92.

تحلیل پیوندهای وب سایت های کتابخانه های ملی جهان

دوره 07، شماره 1، آبان 1385

93.

تحلیل تطبیقی رفتار هیدرولوژیک رودخانه‌ی کر در شبکه‌ی ژئونروتیک

دوره 4، شماره 6، تیر 1385

94.

تحلیل شاخص‌های توسعه‌ی فرهنگی استان‌های کشور

دوره 4، شماره 7، آذر 1385

95.

تحلیلی بر ارتباط متقابل توسعه، مهاجرت و شهرنشینی در ایران

دوره 4، شماره 6، تیر 1385

96.

تحلیلی بر راهبردهای تحقیقات حبوبات در ایران: رهیافت‌هایی از اولین همایش ملی حبوبات

دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 1-14

97.

تحمل به یخبندان ژنوتیپ‌های امید بخش گندم به روش یخبندان طوقه (Crown freezing)

دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 155-168

98.

تشخیص خامه‌های رنگ شده به عنوان یکی از تقلب‌های زعفران توسط روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

دوره 2، شماره 2، مهر 1385

99.

تصفیه شربت خام نیشکر با بنتونیت: 2- تعیین مقدار بهینه ژلاتین، زمان و دمای فرآوری با بنتونیت

دوره 2، شماره 1، فروردین 1385

100.

تعمیم‌ رؤیت‌ِ هِلال‌ از نگاه‌ شماری‌ از فقیهان‌ شیعه‌ و اهل‌ سُنّت

دوره 38، شماره 3، آبان 1385، صفحه 173-200

101.

تلخی زدایی از ضایعات فرآوری لیموترش برای تهیه مارمالاد و نوشیدنی

دوره 2، شماره 2، مهر 1385

102.

تلقیح گیاه یونجه با جدایه‌های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی در شرایط تنش آبی در گلخانه

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 183-194

103.

جامعه‌شناسی صنعتی

دوره 1، سال سوم، شماره1، شهریور 1385

104.

جایگاه ایران در تحوّلات ژئوپلیتیک آسیای مرکزی و قفقاز

دوره 4، شماره 6، تیر 1385

105.

جایگاه بازار عُکاظ و کارکرد آن در زندگی اجتماعی عرب قبل از اسلام

دوره 38، شماره 4، دی 1385، صفحه 155-174

106.

جستجوی فوری در یاهو

دوره 7، شماره 23، اردیبهشت 1385

107.

جهانی‌شدن و ایران (ارزیابی جایگاه ایران در فرایند جهانی‌شدن)

دوره 1، سال سوم، شماره1، شهریور 1385

108.

چالش‌های زیست محیطی جنگل‌ها و مراتع ایران و پیامدهای آن

دوره 4، شماره 7، آذر 1385

109.

دایره المعارف دین میرچا الیاده

دوره 7، شماره 23، اردیبهشت 1385

110.

درآمدی بر علم تناسب آیات با تأکید بر سورة «جمعه»

دوره 37، شماره 4، بهمن 1384، صفحه 173-186

111.

درآمدی بر معنا شناسی فلاح

دوره 38، پیوست 71، فروردین 1385، صفحه 207-226

112.

در باب خدمات تحویل مدرک

دوره 7، شماره 23، اردیبهشت 1385

113.

دلایل حضور مهاجران روستایی در شهر یزد و و ضعیتّت آنها

دوره 4، شماره 7، آذر 1385

114.

دو مجموعه جهانی در زمینه شناخت "اقوام"

دوره 7، شماره 24، آذر 1385

115.

دیدگاهها، عوامل و عناصر مؤثّر در توسعه‌ی فیزیکی شهرهای ایران

دوره 4، شماره 6، تیر 1385

116.

ذهبى و تفاسیر امامیه

دوره 38، شماره 4، دی 1385، صفحه 113-130

117.

رابطه ویژگی های شخصیتی با رفتار تیپ A با استفاده از آزمون شخصیت آیزنک

دوره 07، شماره 2، آبان 1385

118.

رابطه ویژگی های شخصیتی با رفتار تیپ A با استفاده از آزمون شخصیت آیزنک

دوره 07، شماره 2، آبان 1385

119.

رسانه جمعی و اعتماد: بررسی تأثیر رسانه‌های جمعی بر اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان تهرانی)

دوره 1، سال سوم، شماره1، شهریور 1385

120.

رشید الدین فضل الله و اندیشه آباد گری در قلمرو ایلخانان

دوره 38، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 167-190

121.

روابط مکانی بین جمعیت های بانک بذر و گیاهچه علفهای هرز دم موشی ( Hordeum spontaneum ) و شاهی وحشی (Cardaria draba ) در مزارع زعفران (Crocus sativus L.)

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 357-374

122.

رویکردی تطبیقی به دلالت های تربیتی نظریه های دموکراسی چالش میان نظریه های لیبرال، جماعت گرا و تفاهمی

دوره 38، پیوست 71، فروردین 1385، صفحه 9-63

123.

زیج سی ساله‌ی الگوهای گردشی تراز میانی جو ایران

دوره 4، شماره 7، آذر 1385

124.

سازمان‌ها و هویت ما

دوره 1، سال دوم،شماره 3،2 و4، اسفند 1384

125.

سایت علمی نگاهی به فرهنگ آسیا

دوره 7، شماره 24، آذر 1385

126.

سرمقاله: در سوگ استاد محمدعلی خاکساری

دوره 7، شماره 24، آذر 1385

127.

سنجش بنیادهای نظری و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر با مبانی و آموزه های قرآنی

دوره 38، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 143-165

128.

سنجش میزان توسعه‌یافتگی دهستانهای شهرستان شیروان به منظور برنامه‌ریزی ناحیه‌ای

دوره 4، شماره 7، آذر 1385

129.

سنجش میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 84-1383 و عوامل مؤثر بر آن

دوره 1، سال دوم،شماره 3،2 و4، اسفند 1384

130.

سیمای جنسیت (زن و مرد) در قوانین خانواده و مجازات اسلامی

دوره 1، سال دوم،شماره 3،2 و4، اسفند 1384

131.

شارح معتزلی و شرح کتاب شیعی

دوره 38، شماره 4، دی 1385، صفحه 131-153

132.

شرط قرض در عقد اجاره

دوره 38، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 9-29

133.

شناخت پتانسیل‌های اکوتوریستی آسایش زیست اقلیمی (بیوکلیماتیک)

دوره 4، شماره 7، آذر 1385

134.

شناسایی و تحلیل واژگان عمومی در منابع وب

دوره 07، شماره 1، آبان 1385

135.

شناسایی و دسته بندی عوامل فردی و سازمانی موثر بر استفاده از کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه

دوره 07، شماره 1، آبان 1385

136.

شهرهای اداری ـ سیاسی و ناپایداری شهریمورد: سرابله

دوره 4، شماره 6، تیر 1385

137.

شیخ طوسی و منابع تفسیری وی در التبیان

دوره 38، شماره 4، دی 1385، صفحه 81-111

138.

صفات‌ خبریه‌ در ترجمه ها و تفسیرهای فارسی شیعی

دوره 38، پیوست 71، فروردین 1385، صفحه 65-101

139.

ضابطة دوم قتل عمدی در فقه، قانون و رویة قضایی

دوره 38، شماره 3، آبان 1385، صفحه 49-73

140.

ضرورت اجرای طرح حوزه‌های آبخیز شهری در نواحی خشک و نیمه خشک ایران(مطالعه‌ی موردی آبخیز شهری بیرجند)

دوره 4، شماره 6، تیر 1385

141.

عاطفه‌گرایی در اخلاق پیشینة تاریخی تا وضعیت پست مدرن

دوره 38، پیوست 71، فروردین 1385، صفحه 147-189

142.

عمر استاد همه در خدمت کتاب گذشت... درباره استاد محمدعلی خاکساری

دوره 7، شماره 24، آذر 1385

143.

عوامل موثر بر چاپ مقالات علمی در نشریات علمی پژوهشی ( داخلی و خارجی ) از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 07، شماره 1، آبان 1385

144.

فرمولاسیون نوشابه گازدار با استفاده از عرق بید مشک وارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی و میکروبی آن درطی نگهداری

دوره 2، شماره 1، فروردین 1385

145.

فلسفة علم مینوی بنیاد وحدت بخش حکمت متعالی و دانش عینی در پژوهشهای روان شناسی و علوم تربیتی

دوره 07، شماره 1، آبان 1385

146.

قراءة الحسن البصری و أقوال العلماء فیها

دوره 37، شماره 4، بهمن 1384، صفحه 29-69

147.

کاربرد کاروتنوئیدهای استخراجی از گوجه فرنگی در مواد غذایی حرارت دیده و سرد و بررسی پایداری آن در طول زمان نگهداری

دوره 2، شماره 2، مهر 1385

148.

کاوشی در نظریه انتخاب عقلانی با تأکید بر آراء مایکل هکتر

دوره 1، سال سوم، شماره1، شهریور 1385

149.

کتابهای الکترونیکی در اینترنت

دوره 7، شماره 23، اردیبهشت 1385

150.

گزارشهای استنادی نشریات فارسی

دوره 07، شماره 1، آبان 1385

151.

مالیات و وجوهات شرعیه

دوره 38، شماره 3، آبان 1385، صفحه 107-131

152.

مبانی فقهی حقوق مالکیت معنوی در فقه شیعه

دوره 38، شماره 3، آبان 1385، صفحه 133-172

153.

مبانی و احکام فقهی محیط زیست

دوره 38، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 31-66

154.

مردم‌سالاری و جامعه مدنی

دوره 1، سال سوم، شماره1، شهریور 1385

155.

مروری بر جغرافیای تاریخی گیلان - قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم-

دوره 4، شماره 6، تیر 1385

156.

مطالعه‌ی تطبیقی سنجش درجه‌ی پراکنش/ فشردگی در کلان‌شهرهای سیدنی و مشهد

دوره 4، شماره 6، تیر 1385

157.

معرفی برخی از پایگاه های اطلاعاتی رایگان در حوزه کشاورزی

دوره 7، شماره 23، اردیبهشت 1385

158.

معرفی برخی پایگاه های دسترسی آزاد در اینترنت

دوره 7، شماره 24، آذر 1385

159.

معرفی چند سایت مناسب در زمینه تغذیه، افزایش و کاهش وزن

دوره 7، شماره 23، اردیبهشت 1385

160.

منصب قاضی القضاة

دوره 38، شماره 3، آبان 1385، صفحه 201-218

161.

نقد و بررسی تأثیر آراء فلسفی صدرا دربارة«وجود» بر فهم او از آیات قرآن

دوره 37، شماره 4، بهمن 1384، صفحه 13-27

162.

نقدى بر شناخت مفسّران قرآن کریم از آیین تعمید مسیحیان

دوره 38، شماره 4، دی 1385، صفحه 65-80

163.

نقش اینترنت و ماهواره در تغییرات فرهنگی و سیاسی کشورهای در حال توسعه : مروری بر یافته های پژوهش

دوره 07، شماره 1، آبان 1385

164.

نقش وب لاگ ها در فرایند اطلاع رسانی

دوره 7، شماره 23، اردیبهشت 1385

165.

نقش و کارکرد فرهنگ سازمانی و عامل رهبری در توسعه اشتراک دانش از نظر کتابداران مرحع کتابخانه های دانشگاهی : مطالعه موردی

دوره 07، شماره 1، آبان 1385

166.

نگاهی به فقه امام علی (ع) با تأکید بر عناصر احکام حکومتی، رویکرد قضایی و شذوذات روایی

دوره 38، شماره 3، آبان 1385، صفحه 9-48

167.

نگرش دانشبران آموزشگاه‌های کامپیوتر شهر اصفهان به کامپیوتر و عوامل اجتماعی مؤثر برآن

دوره 1، سال دوم،شماره 3،2 و4، اسفند 1384

168.

نگرش سکولار، نظریه‌های سکولاریزاسیون و جامعه ما

دوره 1، سال دوم،شماره 3،2 و4، اسفند 1384

169.

هرمنوتیک مدرن و دلایل امکان فهم متن بهتر از ماتن

دوره 38، پیوست 71، فروردین 1385، صفحه 127-145

170.

وجوه فراموش شده دانایی در عصر اطلاعات

دوره 07، شماره 2، آبان 1385

171.

وجوه فراموش شده دانایی در عصر اطلاعات

دوره 07، شماره 2، آبان 1385

172.

ویکی پدیا (Wikipedia) بزرگ ترین دایره المعارف رایگان در وب

دوره 7، شماره 24، آذر 1385


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب