1.

30 سال پژوهش های زراعی در ایران: 1- بررسی سیر تحول، خلاء ها و تعیین اولویت ها

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 383-394

2.

30 سال پژوهش های زراعی در ایران: 2- بررسی وضعیت اخلاق پژوهش

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 395-405

3.

a

دوره 27، شماره 3، آذر 1392

4.

a

دوره 27، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-18

5.

AAn assessment and analysis of indices and factors of sustainable rural housing (Case study: Rural areas in Central District of Ravansar County)

دوره 2، شماره 2، اسفند 2013، صفحه 25-47

6.

abstract

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 36-52

7.

abstract

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392

8.

abstract

دوره 27، شماره 2، مهر 1392، صفحه 9-16

9.

abstract

دوره 27، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-11

10.

abstract

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 27-40

11.

abstract

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 19-35

12.

ABSTRACT

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 43-60

13.

ABSTRACT

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391

14.

A case of atrial fibrillation in a horse: clinical and electrocardiographic features

دوره 5، شماره 1، بهمن 2013، صفحه 57-63

15.

Accelerated normal and skew-Hermitian splitting methods for positive definite linear systems

دوره 3، شماره 1، فروردین 2013

16.

A Comprehensive Framework for Retailer’s Financial Policy

دوره 1، شماره 1، خرداد 2013

17.

A contribution to the fauna of subfamilies Metoponiinae, Bryophilinae and Xyleninae (Lepidoptera; Noctuidae) in NE Iran

دوره 9، شماره 1، تیر 2013

18.

A level set moving mesh method in static form for one dimensional PDEs

دوره 3، شماره 1، فروردین 2013

19.

Allelic polymorphism of K-casein, β-Lactoglobulin and leptin genes and their association with milk production traits in Iranian Holstein cattle

دوره 5، شماره 2، اسفند 2013، صفحه 75-80

20.

A Low-Noise Low-Power MOSFET only Electrocardiogram Amplifier

دوره 1، شماره 2، بهمن 2013

21.

An alternative 2-phase method for evaluating of DMUs using DEA

دوره 3، شماره 1، فروردین 2013

22.

Analysis of the causes of rural-urban migration (Case study: Khav and Myrabad District, Marivan County)

دوره 2، شماره 1، شهریور 2013، صفحه 115-141

23.

Analysis the Attitude of Rural Women in Divandarreh County toward Handicrafts Sector Employment

دوره 2، شماره 2، اسفند 2013، صفحه 259-286

24.

An Analysis of Drought and Its Impact on Agricultural Economy and Rural Migration (Case Study: Abarkouh County in 1996-2005)

دوره 2، شماره 2، اسفند 2013، صفحه 153-177

25.

An evaluation of social capital and its influencing factors among villagers of Kermanshah province (Case study: Uramanat Region)

دوره 2، شماره 2، اسفند 2013، صفحه 1-24

26.

An Evaluation of the impacts of rural Guide plans on rural development from the villagers' viewpoints (Case study: Mylas and Sardasht Districts, Lordegan County)

دوره 2، شماره 1، شهریور 2013، صفحه 169-186

27.

A new record of Stenodactylus affinis (Murray 1884) (Sauria: Gekkonidae) from Bandar-e-Abbas, Hormozgan Province, Southern Iran

دوره 9، شماره 1، تیر 2013

28.

An immunohistochemical study of enteric nervous system in the chick model

دوره 5، شماره 1، بهمن 2013، صفحه 1-10

29.

Application of Clustering Algorithm and Imperialist Competitive Algorithm (ICA) in Zoning of Rural Areas: (Case study: Central District of Boyer-Ahmad County)

دوره 2، شماره 2، اسفند 2013، صفحه 311-334

30.

Approximate Analytical Solution for Quadratic Riccati Differential Equation

دوره 3، شماره 2، مهر 2013

31.

A shape-measure method for solving free-boundary elliptic systems with boundary control function

دوره 3، شماره 2، مهر 2013

32.

A Signal-Specific Integrating Analog-to-Digital Converter for Biomedical Applications

دوره 1، شماره 1، خرداد 2013

33.

Assessing the impact of promotive programs on rural women's participation in agricultural activities ( Case Study: Northern Astarābād Dehestan, Gorgan County)

دوره 2، شماره 2، اسفند 2013، صفحه 75-91

34.

Assessment of genetic stability of olive in vitro propagated by RAPD marker

دوره 5، شماره 2، اسفند 2013، صفحه 81-86

35.

Assessment of Quality of life in rural areas of Ilam province: A case study of Karezan DehestanDistrict

دوره 2، شماره 1، شهریور 2013، صفحه 49-71

36.

A survey on optimization of Agrobacterium-mediated genetic transformation (AtMT) of Colletotrichum gloeosporioides

دوره 5، شماره 1، بهمن 2013، صفحه 34-41

37.

Block-Coppels chaos in set-valued discrete systems

دوره 3، شماره 1، فروردین 2013

38.

Cancer, A Big Monster, Which Should Be Defeated / The Editorial

دوره 5، شماره 2، اسفند 2013

39.

Cloning, nucleotide sequencing and bioinformatics study of NcGRA7, an immunogen from Neospora caninum

دوره 5، شماره 1، بهمن 2013، صفحه 3-12

40.

Cooperative Beamforming in Relay Assisted MIMO-OFDMA Cognitive Radio Systems

دوره 1، شماره 2، بهمن 2013

41.

Cytogenetic characterization of 23 species of rodents from Iran

دوره 9، شماره 1، تیر 2013

42.

Cytogenetic study of two Solenanthus Ledeb. species (Boraginaceae) in Iran

دوره 5، شماره 1، بهمن 2013، صفحه 13-16

43.

Determination of Feline calicivirus in cats in Ahvaz district, Southwest of Iran by RT-PCR (a preliminary study)

دوره 5، شماره 2، اسفند 2013، صفحه 62-69

44.

Development of Rural Entrepreneurship with Emphasis on Local institutions(Case Study: Behabad, Yazd Province)

دوره 2، شماره 1، شهریور 2013، صفحه 1-26

45.

Developments toward an Ideal Skin Substitute: A Commentary

دوره 5، شماره 2، اسفند 2013، صفحه 87-91

46.

Effect of cobalt nano-particles on serum biochemical and histopathological changes in liver and kidney of lambs

دوره 5، شماره 2، اسفند 2013، صفحه 1-8

47.

Effect of follicle stimulating hormone and testosterone on viability rate of cryopreserved spermatogonial stem cell after thawing

دوره 5، شماره 1، بهمن 2013، صفحه 26-34

48.

Effects of dietary melatonin supplementation on some blood oxidative status biomarkers and biochemical parameters in common carp (Cyprinus carpio)

دوره 5، شماره 2، اسفند 2013، صفحه 9-18

49.

Effects of different levels of Aloe vera L.extract on growth performance, hemato-immunological indices of Cyprinus carpio L.

دوره 5، شماره 2، اسفند 2013، صفحه 33-44

50.

Effects of Gas Flow Ratio on Photonic Properties of PECVD Grown Single Layer Anti-Reflecting Coating

دوره 1، شماره 2، بهمن 2013

51.

Epsilon-Zero Resonance Antennas with Modified Unit Cells

دوره 1، شماره 2، بهمن 2013

52.

Establishment Impacts Assessment of the Industrial Units on Rural Economy (Case Study: Central District of Firouzabad County, Fars Province)

دوره 2، شماره 2، اسفند 2013، صفحه 233-258

53.

Evaluating the effects of Malekan weekly Market on the economic sustainability in rural areas (Case study: Northern Marhamat-abad Dehestan, Miyandoab County)

دوره 2، شماره 1، شهریور 2013، صفحه 211-232

54.

Evaluating the Spatial Distribution of Saffron in Afghanistan and Factors Affecting its International Marketing

دوره 2، شماره 1، شهریور 2013، صفحه 97-113

55.

Evaluation of relationship between HNF-1α and GLP-1R polymorphisms and type 2 diabetes in a population living in northeast of Iran

دوره 5، شماره 2، اسفند 2013، صفحه 54-59

56.

Finite volume method for one dimensional biot poroelasticity system in multilayered domains

دوره 3، شماره 1، فروردین 2013

57.

Flexible Reliability Modeling in Hybrid AC-DC Microgrid

دوره 1، شماره 2، بهمن 2013

58.

Geometric morphometric analyses of four species of brush-tailed mice, genus Calomyscus (Rodentia: Calomyscidae), from the Iranian Plateau

دوره 9، شماره 1، تیر 2013

59.

Histological and histochemical study of ductus deferens in Aseel and Vanaraja breeds of poultry

دوره 5، شماره 1، بهمن 2013، صفحه 19-25

60.

Histopathological evaluation of the effect of platelet-rich fibrin on canine cutaneous incisional wound healing

دوره 5، شماره 2، اسفند 2013، صفحه 19-32

61.

Histopathological study of avian tuberculosis in naturally infected domestic pigeons with Mycobacterium avium subsp. avium

دوره 5، شماره 1، بهمن 2013، صفحه 45-56

62.

Homotopy perturbation and Elzaki transform for solving Sine-Gorden and Klein-Gorden equations

دوره 3، شماره 2، مهر 2013

63.

Hopf bifurcation analysis of a delayed five-neuron BAM neural network with two neurons in the X-layer

دوره 3، شماره 2، مهر 2013

64.

Identification and analysis of factors effective in underdevelopment of agricultural conversion and complementary industries (Case study: Marvdasht County)

دوره 2، شماره 2، اسفند 2013، صفحه 125-152

65.

Identification of bovine ephemeral fever (BEF) outbreak in a large dairy farm in Varamin, Iran

دوره 5، شماره 1، بهمن 2013، صفحه 35-44

66.

In silico analysis of chimeric recombinant immunogen against three diarrhea causing bacteria

دوره 5، شماره 2، اسفند 2013، صفحه 65-74

67.

Integration of villages in spatial-skeletal structure of cities (Case Study: City of Mashhad)ample: Mashhad)

دوره 2، شماره 1، شهریور 2013، صفحه 143-168

68.

Inverse Unified Power Quality Conditioner: Investigations Towards its Performance and Capabilities

دوره 1، شماره 1، خرداد 2013

69.

Isolation, Culture and Characterization of Chicken Primordial Germ Cells

دوره 5، شماره 2، اسفند 2013، صفحه 48-53

70.

Isolation of Mycoplasma spp. from broiler flocks with respiratory syndrome in Mashhad, Iran

دوره 5، شماره 1، بهمن 2013، صفحه 11-18

71.

Littoral hermit crabs (Crustacea: Decapoda: Anomura) of Larak Island, Persian Gulf, Iran

دوره 9، شماره 2، تیر 2013

72.

Medium optimization for biotechnological production of single cell oil using Candida gali and Yarrowia lipolytica M7

دوره 5، شماره 1، بهمن 2013، صفحه 17-23

73.

Microsoft Academic Search چیست؟

دوره 14، شماره 37، تیر 1392

74.

MIRIM: Modified Interleaved Repeater Insertion Methodology to Reduce Delay Uncertainty in Global Interconnections

دوره 1، شماره 2، بهمن 2013

75.

Molecular docking approach of monoamine oxidase B inhibitors for identifying new potential drugs: Insights into drug-protein interaction discovery

دوره 5، شماره 1، بهمن 2013، صفحه 24-33

76.

Molecular phylogeny of Malaysian Pangasiid based on cytochrome C oxidase I (COI) DNA sequences

دوره 9، شماره 1، تیر 2013

77.

New data on the Jumping spiders from northeast of Iran (Aranei: Salticidae)

دوره 9، شماره 2، تیر 2013

78.

New record of the Mediterranean Recluse Spider Loxosceles rufescens (Dufour, 1820) and its bite from Khorasan Province, northeast of Iran (Aranei: Sicariidae)

دوره 9، شماره 1، تیر 2013

79.

New records of Indian Garden Lizard, Calotes versicolor (Daudin, 1802) from Iran (Sauria: Agamidae)

دوره 9، شماره 2، تیر 2013

80.

On convergence of He’s variational iteration method for nonlinear partial differential equations

دوره 3، شماره 1، فروردین 2013

81.

Optimization of electron Raman scattering in double rectangular quantum wells

دوره 3، شماره 2، مهر 2013

82.

Optimization of Power and Area in Low-Noise CMOS Bio-Signal Amplifiers

دوره 1، شماره 1، خرداد 2013

83.

Partial Resonant AC Link Converter

دوره 1، شماره 1، خرداد 2013

84.

Physical-spatial impacts of villagers' participation in implementation of rural development projects with emphasis on government development projects (Southern Kouhdasht Dehestan of Kouhdasht County)

دوره 2، شماره 2، اسفند 2013، صفحه 213-231

85.

Population Structure of Persian Sturgeon (Acipenser persicus Borodin, 1897) in the southern part of Caspian Sea

دوره 9، شماره 1، تیر 2013

86.

Positioning for the purpose of physical texture development in rural settlements (Case study: Villages of Khaf County)

دوره 2، شماره 1، شهریور 2013، صفحه 233-256

87.

Quantitative Analysis of Rural Development in Marvdasht using Morris model and Coefficient of Variation

دوره 2، شماره 2، اسفند 2013، صفحه 49-74

88.

Recognition and Analysis of the causes of inefficiency of rural management from the native habitants’ viewpoint (Case study: Aran and Bidgol central district)

دوره 2، شماره 1، شهریور 2013، صفحه 257-280

89.

Redescription of Annina mesopotamica Ahmed, 1971 (Crustacea, Cirolanidae, Isopoda) from Basrah, Iraq

دوره 9، شماره 2، تیر 2013

90.

Relation between intersection of nullclines and periodic solutions in a differential equations of p53 oscillator

دوره 3، شماره 2، مهر 2013

91.

Reviewing the Experiences of Rural Settlement Planning for Endangered Villages, with a look at Safi Abad Resettlement Plan in Minoodasht (North Iran)

دوره 2، شماره 2، اسفند 2013، صفحه 179-211

92.

Serological study of BVDV and BHV-1 infections in industrial dairy herds of Arak, Iran

دوره 5، شماره 2، اسفند 2013، صفحه 53-61

93.

Seroprevalence of Theileria equi and Babesia caballi infection in Turkoman breed horses in Iran

دوره 5، شماره 2، اسفند 2013، صفحه 45-52

94.

Sexual dimorphism in Trapelus lessonae (De Filippi, 1865) (Sauria: Agamidae) from western Iranian Plateau

دوره 9، شماره 2، تیر 2013

95.

Sliding Mode Control of a Spacecraft Power System

دوره 1، شماره 2، بهمن 2013

96.

Some ecological aspects of the genus Microtus Schrank, 1798 (Mammalia: Rodentia) in Northwest of Iran

دوره 9، شماره 2، تیر 2013

97.

Stem Cells of Epidermis: A Critical Introduction

دوره 5، شماره 1، بهمن 2013، صفحه 1-2

98.

The evaluation and ranking of rural development level Using multiple attributes decision making methods (Case study: rural districts in Sari County)

دوره 2، شماره 1، شهریور 2013، صفحه 27-48

99.

The Evaluation of Quality of life index in rural areas (Case study: Miandeh Dehrstan of Fasa County)

دوره 2، شماره 1، شهریور 2013، صفحه 73-95

100.

The genus Elasmus Westwood, 1833 (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae) in Iran with five new records

دوره 9، شماره 2، تیر 2013

101.

The in vitro effects of CoCl2 as ethylene synthesis inhibitor on PI based protein pattern of potato plant (Solanum tuberosum L.)

دوره 5، شماره 1، بهمن 2013، صفحه 42-46

102.

The Kinetics of Forced Convective Air-drying of Papaya (Carica papaya L.) Slices Pretreated in Osmotic Solution

دوره 9، شماره 3، مهر 1392

103.

Therapeutic potential of Stem Cell Preconditioning for Ischemic Heart Diseases / Letter to the Editor

دوره 5، شماره 2، اسفند 2013، صفحه 92-93

104.

The relationship between climatic drought andlocation of rural areas (Case Study: Zanjan Province)

دوره 2، شماره 1، شهریور 2013، صفحه 187-209

105.

The Role of Rural Women’s Stress in Spatial Distribution of Rural Socio-economic Instability (Case Study: Maneh District, Mane and Samalghan County)

دوره 2، شماره 2، اسفند 2013، صفحه 287-310

106.

The Rural Development Strategy in Iran ,An analysis of viewpoints

دوره 2، شماره 2، اسفند 2013، صفحه 93-123

107.

The significance of C-terminal NLS sequences of VirD2 in its nuclear localization in Saccharomyces cerevisiae

دوره 5، شماره 2، اسفند 2013، صفحه 60-64

108.

The snake fauna of Khabr National Park, southeast of Iran

دوره 9، شماره 1، تیر 2013

109.

The Study of GENCOs’ Bidding Strategies in a Pool-Based Electricity Market Using Cooperative and Non-Cooperative Game Theory

دوره 1، شماره 1، خرداد 2013

110.

آثار بی ثباتی نرخ ارز بر تقاضای صادرات سیب و سیب زمینی (کشورهای در حال توسعه عمده تولید کننده و صادرکننده)

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 204-212

111.

آزمون تجربی ارتباط بین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورهای هدف در سند چشم انداز بیست ساله کشور

دوره 20، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 211-232

112.

آزمون فرضیه کارایی بازار ارز : مطالعه موردی ایران

دوره 19، شماره 4، بهمن 1391

113.

آسیب شناسی مقالات حوزة فردوسی و شاهنامه در دهة هفتاد

دوره 45، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 1-24

114.

آفرینش شش روزه از منظر قرآن و علم

دوره 44، شماره 2، بهمن 1391

115.

آن سوی میز مشاوره اطلاعاتی

دوره 14، شماره 36، اردیبهشت 1392

116.

ابهام در ورشکستگی بین‎المللی؛ در جستجوی دیدگاه مناسب

دوره 20، شماره 3، اردیبهشت 1392

117.

اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 200-207

118.

اثر آنتی بیوتیک و جایگزین های احتمالی آن (اسید آلی، پروبیوتیک، پری بیوتیک) بر عملکرد، خصوصیات تخم مرغ و متابولیت های خونی مرغ های تخم گذار تجاری

دوره 6، شماره 3، مهر 1392، صفحه 208-217

119.

اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania somnifera) بر معدنی شدن و استحکام استخوان جوجه های گوشتی

دوره 5، شماره 4، دی 1392

120.

اثرات آبیاری با پساب بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

دوره 26، شماره 6، اسفند 1391، صفحه 1533-1547

121.

اثرات بالقوه‌ی تغییر اقلیم بر کشاورزی استان فارس

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 169-179

122.

اثرات برداشت شن و ماسه بر ویژگی‌های ژئومورفیک رودخانه لاویج ؛ استان مازندران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392

123.

اثرات تاریخ کاشت ارقام سویا (Glycine max L.) و علفکش ها بر روی تراکم گونه ای علف های هرز

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 395-407

124.

اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبز شدن در شرایط گلخانه

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 64-72

125.

اثرات دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.)

دوره 11، شماره 3، مهر 1392

126.

اثرات دی‌اکسید‌کربن و رژیم‌‌های نوری بر صفات آناتومیکی و فیزیولوژیکی سه رقم گل بنفشه (Viola tricolor) در شرایط گلخانه‌ای

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 247-258

127.

اثرات ریزوسفری گندم (Triticum aestivum L.) بر سینتیک آزادسازی فسفر

دوره 27، شماره 4، آبان 1392، صفحه 780-791

128.

اثرات سطوح مختلف دانه سویای برشته و متیونین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های نر گوشتی

دوره 5، شماره 2، تیر 1392

129.

اثرات سمیت بور بر رشد رویشی، خصوصیات فیزیولوژیکی و توزیع بور در دو ترکیب پایه- پیوندک درخت بادام (Prunus dulcis Mill.)

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 440-447

130.

اثرات عمق‌های مختلف کاشت و فشردگی خاک بر روند سبز شدن و رشد اولیه نشاء رقم‌های فلفل(Capsicum annum L.) در شرایط گلخانه

دوره 11، شماره 2، تیر 1392، صفحه 226-233

131.

اثرات غلظت‌های مختلف بور (B) بر بعضی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی زیتون

دوره 27، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 18-26

132.

اثرات کاهش سطح آب دریاچه اورمیّه در اقتصاد کشاورزی روستاهای پیرامون

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 55-72

133.

اثرات مکمل ال-آرژنین بر رشد، تولید ماهیچه و ذخیره چربی در جوجه‌‌های گوشتی

دوره 5، شماره 4، دی 1392

134.

اثر اختلاط علف‌کش‌ کلوپیرالید با سایر علف‌کش‌‌ها روی علف‌های‌هرز و عملکرد ریشه چغندرقند (Beta vulgaris)

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 266-275

135.

اثر ازت و تراکم کاشت بر جذب عناصر غذایی و خصوصیات کمی و کیفی گل مریم رقم دابل (Polianthes tuberose L. 'Double')

دوره 27، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 59-66

136.

اثر ازن محلول در آب بر کاهش آفلاتوکسین پسته واریته اوحدی

دوره 9، شماره 3، مهر 1392

137.

اثر افزایش تعداد ماده های جمعیت مرجع و نشانگرهای امپیوت شده بر قابلیت اعتماد پیش بینی ژنومی گاوهای جرسی

دوره 6، شماره 3، مهر 1392، صفحه 270-278

138.

اثر افزودن ریشه گیاه باریجه (Boiss Ferula gummosa) به جیره غذایی بر عملکرد، میکروبیولوژی روده و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی

دوره 5، شماره 2، تیر 1392

139.

اثر بخشی رویکرد ارتباطی ستیر بر تعارضات زناشویی و انطباق پذیری

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392

140.

اثر بکارگیری اسپرم تعیین جنس شده در تلیسه ها بر پیشرفت ژنتیکی در مسیر انتخابی مادر مادران

دوره 6، شماره 3، مهر 1392، صفحه 258-264

141.

اثر بیست‏وسه سال آبیاری سطحی با پساب شهری بر انباشت بعضی فلزات سنگین در خاک، انتقال به دانه‏ های گندم و ذرت و خطرات بهداشتی مرتبط

دوره 27، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 570-580

142.

اثر پاکلوبوترازول و مقادیر مختلف آب آبیاری بر رشد رویشی نهال های جوان زیتون رقم مانزانیلا

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 402-408

143.

اثر پس‌مانده کلسیم‌دار نیروگاه برق مشهد و سطح فسفر جیره بر عملکرد و استحکام استخوان جوجه‌های گوشتی

دوره 6، شماره 3، مهر 1392، صفحه 189-196

144.

اثر تاریخ های مختلف کاشت برخی گیاهان همراه بر کنترل علف های هرز، صفات مورفولوژیک و عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.) سینگل کراس 504

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 212-219

145.

اثر تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 416-423

146.

اثر تراکم اردک بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک مرتبط با عملکرد شلتوک سه رقم برنج (Oryza sativa L.)در کشت ارگانیک برنج-اردک

دوره 11، شماره 4، دی 1392، صفحه 648-657

147.

اثر تراکم بذر و فواصل کاشت بر عملکرد و برخی اجزای رشد گیاه ترب (Rhaphanus sativus cv. Longipinatus) در کشت دوم در شالیزار

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 95-102

148.

اثر تراکم بوته بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تابش در ژنوتیپ های جدید و قدیم گندم (Triticum aestivum L.)

دوره 11، شماره 3، مهر 1392

149.

اثر تیمار حرارتی بر تغییرات شیمیایی و پایداری اکسایشی روغن زیتون بکر ارقام رایج ایرانی منطقه رودبار: مطالعه‌ای بر زرد، ماری و فیشمی

دوره 9، شماره 4، دی 1392

150.

اثر تیمارهای ضدعفونی سطحی و چینه‌سرمایی بر جوانه‌زنی بذر انجدان رومی (Koch. Levisticum officinale) در شرایط درون ‌شیشه‌ای

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 130-138

151.

اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذر علف قناری(Phalaris minor Retz.)

دوره 27، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 128-131

152.

اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاین

دوره 5، شماره 4، دی 1392

153.

اثر جایگزینی یونجه خشک با سیلاژ یونجه در جیره های گاوهای پرتولید هلشتاین

دوره 5، شماره 4، دی 1392

154.

اثر دزهای کاهش یافته علف‌کش فورام سولفورون و تراکم کاشت بر عملکرد ذرت (Zea mays L.) و زیست توده علف‌های‌هرز

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 386-394

155.

اثر دما و عمق آب بر خصوصیات جوانه زنی ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.) و سوروف (Echinochloa crus-galli L.)در شرایط آزمایشگاه

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 483-491

156.

اثر دور کنندگی سیرینول روی لارو و حشرات کاملTribolium castaneum (Herbst) (Col.: Tenebrionidae) و Oryzaephilus surinamensis (L.) (Col.: Cucujidae) با سه روش آزمایشگاهی

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 192-199

157.

اثر رژیم های کاربرد درازمدت پساب شهری بر شاخص های کیفیت فیزیکی خاک (مطالعه ی موردی: مزارع طاقانک شهرکرد)

دوره 27، شماره 5، دی 1392، صفحه 1046-1056

158.

اثر رهبری همنوا بر تعهد سازمانی از طریق نقش واسط‌ اعتماد و تشریک دانش

دوره 4، شماره 7، بهمن 1391، صفحه 91-109

159.

اثر ریزموجودات مفید در شرایط تنش آبی بر تشکیل جوانه های گل دو ژنوتیپ بادام

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 217-226

160.

اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر خصوصیات کمی و کیفی کنجد

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-15

161.

اثر زمان بر توزیع شکل های شیمیایی سرب در خاک آلوده

دوره 27، شماره 5، دی 1392، صفحه 1057-1066

162.

اثر سرمایه انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران

دوره 19، شماره 3، بهمن 1391

163.

اثر سطوح مختلف آب آبیاری بر تنوع گونه ای علف های هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.)

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 443-451

164.

اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و صفات مورفولوژیک ذرت دانه ای سینگل کراس 500 در منطقه کرج

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 13-22

165.

اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 67-74

166.

اثر سطوح مختلف برگ درخت عناب بر مصرف خوراک، متابولیتهای خون، تولید و ترکیبات شیر بزهای کرکی

دوره 5، شماره 2، تیر 1392

167.

اثر سطوح مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و شاخص های کارایی نیتروژن در گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.)

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 373-382

168.

اثر سطوح مختلف مکمل سلنیوم بر عملکرد، متابولیت های خونی و گوارش پذیری مواد مغذی در بره های نر نژاد مهربان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392

169.

اثرسنجی ترافیکی تغییرکاربری‌های مسکونی و فضای سبز به تجاری (مطالعه موردی: شهر مشهد)

دوره 0، شماره 1، شهریور 1392

170.

اثر سیستم های آبیاری میکرو برعملکرد و میزان آلودگی گیاه فلفل سبز به بیماری بوته میری

دوره 26، شماره 6، اسفند 1391، صفحه 1505-1513

171.

اثر سیلی مارین بر تنش اکسیداتیو ایجاد شده توسط سرب در جوجه های گوشتی

دوره 5، شماره 4، دی 1392

172.

اثر شاخص های حکومتی و سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای آسیایی

دوره 20، شماره 5، خرداد 1392

173.

اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره‌های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia)

دوره 11، شماره 4، دی 1392، صفحه 551-561

174.

اثر شوری و لجن فاضلاب بر فراهمی و جذب فلزات سنگین توسط گیاه جو

دوره 27، شماره 5، دی 1392، صفحه 985-997

175.

اثر شیب و نوع پوشش گیاهی بر میزان ترسیب کربن خاک در مراتع خشک و نیمه خشک شمال غرب ایران (مطالعه موردی: مراتع خانقاه سرخ ارومیه)

دوره 27، شماره 4، آبان 1392، صفحه 703-711

176.

اثر شیوه کاشت، تراکم کاشت و میزان علف‌کش نیکوسولفورون روی علف‌های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای رقم سینگل‌کراس KSC704

دوره 27، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 64-72

177.

اثر عصاره رازیانه و ویتامین D3 بر جوجه درآوری و خصوصیات کیفی جوجه در مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بری

دوره 6، شماره 3، مهر 1392، صفحه 197-207

178.

اثر غلظت‌های مختلف 2,4-D و BA بر جنین زائی رویشی توت فرنگی (Fragaria ananassa Duch.)

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 417-444

179.

اثر غلظت و زمان محلول‌پاشی اسید جیبرلیک بر ترکیدگی میوه انار (Punica granatum L.) رقم ملس اصفهان

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 310-317

180.

اثر فاصله انتقال بر انتشارپذیری کلرید سدیم با استفاده از نرم افزار HYDRUS 2D

دوره 27، شماره 4، آبان 1392، صفحه 823-831

181.

اثر فرا ریشه لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) بر قابلیت استفاده و شکل‌های مس در تعدادی از خاک‌های آهکی ایران

دوره 27، شماره 5، دی 1392، صفحه 1009-1022

182.

اثر قارچ میکوریز آربسکولار بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک پایه رافلمون در شرایط تنش کم آبی

دوره 27، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 485-494

183.

اثر کاربرد همزمان انواع کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 73-87

184.

اثر کاهش سطح پروتئین جیره غذایی بر بازدهی باروری گاوهای شیرده هلشتاین در تنش گرمایی

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 217-224

185.

اثر کرم‌خاکی و قارچ میکوریزا بر زیست‌توده میکروبی و فعالیت آنزیمی در خاک‌های آلوده شده به کادمیم در کشت آفتابگردان (Helianthus annuus L.)

دوره 27، شماره 5، دی 1392، صفحه 949-962

186.

اثر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی خاک

دوره 26، شماره 6، اسفند 1391، صفحه 1329-1338

187.

اثر کود نیتروژن بر شاخص های کارایی مصرف نیتروژن در ارقام گندم (Triticum aestivum L.)

دوره 11، شماره 2، تیر 1392، صفحه 300-306

188.

اثر کودهای آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاهان دارویی اسفرزه (Forssk. Plantago ovata)، قدومه شیرازی (L. homolocarpum (Alyssum، قدومه شهری (L. Lepidium perfoilatum) و تخم شربتی(Lalementia iberica L.)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 16-26

189.

اثر گیاهان کود سبز و سطوح نیتروژن بر کارایی انتقال مجدد مواد در میانگره های گندم

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 406-415

190.

اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر رقابت کلزا (Brassica napus L.) و خردل وحشی (Sinapis arvensis L.)

دوره 11، شماره 2، تیر 1392، صفحه 357-364

191.

اثر مقدار بار و فشار باد یک لاستیک با گوشت سخت بر برخی عوامل مرتبط با فشردگی خاک اندازه گیری شده در مخزن خاک

دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-8

192.

اثر مونت‌موریلونیت اصلاح شده بر تثبیت کادمیم در دو خاک شنی و لوم رسی

دوره 27، شماره 5، دی 1392، صفحه 998-1008

193.

اثر نوع بستر و شبکه های کاشت روی صفات کیفی چمن رول (قطعه ای)

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 385-393

194.

اثر نوع نیتروژن و سطوح اکسیژن در محلول غذایی بر رشد و برخی عناصر پرمصرف کاهو (Lactuca sativa cv. Great leak) در کشت هیدروپونیک

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 148-157

195.

اثر نیتروژن، کود آلی، پتاسیم و آهن بر محصول، کیفیت میوه و غلظت عناصر غذایی برگ در پسته رقم فندقی پیوند شده بر روی پایه بادامی ریز زرند

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 117-129

196.

اثر ورمی‌کمپوست و کودهای زیستی بر عملکرد رویشی و اسانس ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 350-362

197.

احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین

دوره 20، شماره 3، اردیبهشت 1392

198.

ارتباط بین توسعه مالی و سرمایه‌گذاری خصوصی در اقتصاد ایران

دوره 19، شماره 4، بهمن 1391

199.

ارتباط بین دو پدیده تنوع فازی و تشکیل بیوفیلم در سودوموناس‌های فلورسنت و قابلیت آنها در کنترل بیولوژیکی بیماری پاخوره گندم در اثر قارچ Gaeumannomyces graminis var. tritici

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 380-388

200.

ارتباط بین ساز و کار‎های حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت پس از عرضه اولیه: شواهدی از شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 19، شماره 4، بهمن 1391

201.

ارتقاء کیفی محلات مدرن شهری با به کارگیری رهیافت نوشهرگرایی (نمونه موردی: آزاد شهر مشهد)

دوره 0، شماره 1، شهریور 1392

202.

ارزیابی آماری خروجی مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ایران (مطالعه موردی: خراسان شمالی)

دوره 27، شماره 5، دی 1392، صفحه 919-927

203.

ارزیابی اثرات الگوهای راهبرد اسکان مجدد پس از بلایای طبیعی بر کیفیت زندگی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای جابه جا شده شرق استان گلستان)

دوره 1، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 37-50

204.

ارزیابی اثرات زیست محیطی کاربرد آفتکش ها در نظام های مختلف تولید چغندرقند (Beta vulgaris L.) در استان های خراسان

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 122-133

205.

ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی تغییر اقلیم در حوضه آبخیز گرگانرود

دوره 27، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 537-547

206.

ارزیابی اثر تنش خشکی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خصوصیات کیفی دانه گیاه دارویی سیاهدانه

دوره 11، شماره 4، دی 1392، صفحه 640-647

207.

ارزیابی اثر گوگرد و کود دامی بر خصوصیات رشد گیاه ذرت (سینگل‌کراس 704) و اسیدیته خاک

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 162-170

208.

ارزیابی ارقام و توده‌های بومی نخود (Cicer arietinum L.) بر اساس صفات آگرو-فیزیولوژیک در شرایط دیم

دوره 11، شماره 3، مهر 1392

209.

ارزیابی اقتصادی تناسب اراضی اطراف شهرستان شهرکرد برای ذرت علوفه ای با استفاده از برنامه ALES

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 36-44

210.

ارزیابی اقدامات سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تبریز در مسیر توسعه فضای سبز بر اساس تحلیل SWOT

دوره 0، شماره 1، شهریور 1392

211.

ارزیابی اولیه برخی کنه های اریوفید عامل کنترل بیولوژیکی چند گونه علف هرز مهاجم در شمال شرقی ایران

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 299-307

212.

ارزیابی باکتری های محرک رشد، نیتروژن و فسفر بر کارایی کود و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) رقم N-80-19 در شرایط ساری

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 39-49

213.

ارزیابی پاسخ ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) به دو فصل کاشت پاییزه و بهاره

دوره 11، شماره 3، مهر 1392

214.

ارزیابی پتانسیل استفاده از برخی ضایعات کشاورزی و جنگلی در تولید اسپاون قارچ دارویی Ganoderma lucidum

دوره 11، شماره 2، تیر 1392، صفحه 291-299

215.

ارزیابی پرآزاری جدایه‌های قارچ (Pers.) Fr. Cytospora chrysosperma روی نهال ها و شاخه های بریده گردو

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 238-245

216.

ارزیابی تأثیر بقایای گندم و خاکورزی در روز و شب بر جامعه علف‌های هرز و عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) سینگل کراس 704

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 255-262

217.

ارزیابی تأثیر حشره‌کش فیپرونیل در کنترل کرم ساقه‌خوار نواری برنج ) (Chilo suppressalis Walker در شالیزار

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 333-341

218.

ارزیابی تأثیر کم آبیاری بر خصوصیات رشدی، عملکرد وکیفیت پس از برداشت دو رقم گوجه فرنگی ((Lycopersicon esculentum Mill. در شرایط آب و هوایی میاندوآب

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 178-187

219.

ارزیابی تأثیر همزیستی با میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس دو گونه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) و زنیان (Carum copticum L.) تحت تأثیر مقادیر نیتروژن

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 289-298

220.

ارزیابی تحمل ارقام گندم و جو به کاربرد علفکش متری بیوزین

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 152-161

221.

ارزیابی تحمل برخی گیاهان زراعی به بقایای علف کش تری بنورون متیل (گرانستار) در خاک

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 362-369

222.

ارزیابی تحمل به سرما در کشت پاییزة نخود زراعی (Cicer arietinum L.) با استفاده از صفات فنولوژیک و مورفولوژیک در منطقة کردستان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1392

223.

ارزیابی تحمل به یخزدگی سه اکوتیپ زنیان Trachyspermum ammi (Linn). Sprague در شرایط کنترل شده

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 121-130

224.

ارزیابی تعدادی از عصاره گیرهای شیمیایی در برآورد فسفر قابل استفاده لوبیا

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 113-122

225.

ارزیابی تنوع ژنتیکی و پراکندگی جغرافیایی برخی اکوتیپ‌های سیر Allium sativum L.)) موجود در ایران با استفاده از نشانگر‌های مولکولی ISSR و M13

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 75-84

226.

ارزیابی تنوع علف‌های هرز و شبیه سازی جذب و توزیع نور درکانوپی چند‌کشتی و تک‌کشتی ارزن دم‌روباهی (Setaria italica L. ) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 11، شماره 2، تیر 1392، صفحه 215-225

227.

ارزیابی جایگاه مغولان و ایرانیان در شهنشاه‌نامة احمد تبریزی (بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی و بررسی فنون زبانی و بلاغی)

دوره 46، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 57-84

228.

ارزیابی چند عصاره‌گیر جهت تعیین روی قابل استفاده لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در خاک‌های آهکی تیمارشده و تیمارنشده با لجن فاضلاب

دوره 27، شماره 4، آبان 1392، صفحه 742-752

229.

ارزیابی حاصلخیزی خاک دشت اردبیل برای گندم و سیب‌زمینی بر اساس برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 45-53

230.

ارزیابی خسارت سرمای بهاره در تیپ‌های مختلف ارقام بادام و زردآلو

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 301-309

231.

ارزیابی دلایل سرخشکیدگی و زردی زود هنگام درختان چنار (platanus sp.) در شهر مشهد با استفاده از تجزیه رگرسیون مکانی (GGE biplot)

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 259-274

232.

ارزیابی دورۀ پذیرش کلاله در چند رقم هلو در شرایط گرده افشانی کنترل شده در مزرعه و آزمایشگاه

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 286-294

233.

ارزیابی رقابت اندامهای هوایی و زیرزمینی بین دو گیاه کنجد (Sesamume indicum L.) و تاج خروس Amaranthus retroflexus و تاثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 88-96

234.

ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از فن آوری سنجش از دور و ارتباط آن با روند جریان رودخانه ها (مطالعه موردی: زیر حوضه های شرق دریاچه ارومیه)

دوره 27، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 642-655

235.

ارزیابی ژنتیکی سن اولین زایش، روزهای باز و تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392

236.

ارزیابی ساختار کانوپی خردل وحشی (Sinapis arvensis) در رقابت با گندم (Triticum aestivum)

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 395-398

237.

ارزیابی سطح ریسک در فرایند توسعه سیستم های گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان خرّم آباد)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392

238.

ارزیابی سیاست های مقابله با خشک سالی دولت در حمایت از جوامع عشایری استان فارس

دوره 27، شماره 2، مهر 1392، صفحه 84-94

239.

ارزیابی شاخصه‌های‌ آسایش حرارتی در فضای باز

دوره 11، شماره 1، شهریور 1392

240.

ارزیابی صفات مورفولوژیک ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش کم آبی با استفاده از تجزیه به عامل ها

دوره 11، شماره 4، دی 1392، صفحه 593-607

241.

ارزیابی طیف آسیب پذیری لرزه ای در شهرها بر اساس سناریوهای شدت مختلف با استفاده از مدل هایµd ، TOPSIS و GIS (نمونة موردی شهر یزد)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 127-142

242.

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در مخلوط هایی از سه توده (سبزوار، کلات، کاشمر) کنجد Sesamum indicum L.) )

دوره 11، شماره 2، تیر 1392، صفحه 268-274

243.

ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره های فنولی گل گیاه گل مغربی (Oenothera biennis L.)

دوره 9، شماره 2، تیر 1392

244.

ارزیابی فنی و اقتصادی تلفات واحد برش کمباین در مراحل مختلف رسیدگی با سه دماغه متداول کلزا

دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 154-162

245.

ارزیابی قابلیت مدل شبکه عصبی مصنوعیLVQ4a2 در پیش بینی الگوی توزیع مکانی کادمیم در خاک

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 90-102

246.

ارزیابی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا

دوره 11، شماره 4، دی 1392، صفحه 533-542

247.

ارزیابی کارآیی عملکردی سیستم حمل و نقل اتوبوس های تندرو شهر تبریز

دوره 0، شماره 1، شهریور 1392

248.

ارزیابی کارائی مصرف آب ذرت در دشت اوان (مطالعه موردی جنوب حوضه آبریز کرخه)

دوره 26، شماره 6، اسفند 1391، صفحه 1339-1348

249.

ارزیابی کارایی انرژی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنعت سیمان)

دوره 20، شماره 6، مرداد 1392، صفحه 106-120

250.

ارزیابی کارایی علف‌کش کلتودیم در مقایسه با سایر باریک‌برگ‌کش‌ها برای کنترل علف‌های‌‌‌هرز باریک‌‌برگ سویا (.L Glycin max)

دوره 11، شماره 2، تیر 1392، صفحه 307-315

251.

ارزیابی کاربرد مالچ پلاستیک بر عملکرد و میزان آب مصرفی در زراعت پنبه

دوره 26، شماره 6، اسفند 1391، صفحه 1421-1427

252.

ارزیابی کاشت بقولات به‌عنوان گیاهان جایگزین در نظام زراعی آیش-گندم در استان خراسان شمالی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1392

253.

ارزیابی کیفیت علوفه ارزن دم‏روباهی (Setaria italica (L.) P.Beauv) در مراحل مختلف رشد

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 282-288

254.

ارزیابی کیفی تناسب اراضی منطقه شهرکرد برای ذرت علوفه ای به روش فائو و با استفاده از برنامه ALES

دوره 26، شماره 6، اسفند 1391، صفحه 1349-1359

255.

ارزیابی مدل هیبرید در تخمین تابش خورشیدی روزانه در تعدادی از ایستگاههای تابش‌سنجی‌ ایران

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 158-168

256.

ارزیابی مزرعه ای و تحلیل سیستم آبیاری سطحی با WinSRFR (مطالعه موردی آبیاری جویچه‌ای)

دوره 26، شماره 6، اسفند 1391، صفحه 1450-1459

257.

ارزیابی مقاومت ایجاد شده توسط قارچهای مایکوریزی آربوسکولار(AMF) علیه نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 286-293

258.

ارزیابی مقاومت برخی ارقام گوجه فرنگی نسبت به نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در شرایط گلخانه

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 276-285

259.

ارزیابی مقاومت نسبی یازده هیبرید ذرت به کرم ساقه خوار ذرت Ostrinia nubilalis Hb. (Lepidoptera: Pyralidae) در منطقه ی مغان

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 355-361

260.

ارزیابی مقایسه ای شاخص های تنوع زیستی کشاورزی در سامانه‏های زراعی، باغی و باغکشتی (مطالعه موردی: حوزه آبریز جاجرود)

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 161-168

261.

ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 23-30

262.

ارزیابی نشان پدیده نوسان‌های مادن-جولیان بر رخداد بارش‌های روزانه استان‌های سیستان و بلوچستان و فارس

دوره 26، شماره 6، اسفند 1391، صفحه 1372-1382

263.

ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری در اقتصاد ایران

دوره 19، شماره 4، اسفند 1391

264.

ارزیابی و مقایسه دو مدل گری GM(1,1) و اسکگز در برآورد توزیع اندازه ذرات خاک های دشت شهرکرد

دوره 26، شماره 6، اسفند 1391، صفحه 1318-1328

265.

از رپیهوین تا سیاوش (تحلیل اسطوره شناختی ساختار آیینی داستان سیاوش بر مبنای الگوی هبوط ایزد رپیهوین و آیین‌های سالانة مرگ و تولد دوباره در فرهنگ ایران)

دوره 46، شماره 4، اردیبهشت 1392، صفحه 61-86

266.

استخراج پهنه‌های شوری خاک در مناطق خشک و نیمه‌خشک با استفاده از نظریه زمین‌آمار (استان اصفهان)

دوره 2، شماره 3، آذر 1392

267.

استخراج و اندازه گیری آفت کش ها در نمونه های عسل با استفاده از استخراج مایع – مایع هموژن و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

دوره 9، شماره 2، تیر 1392

268.

استعاره های مفهومی شادی در زبان فارسی: یک تحلیل پیکره مدار

دوره 5، شماره 9، مرداد 1392، صفحه 49-72

269.

استفاده از ضایعات بوجاری گندم با و بدون مکمل آنزیمی در جیره رشد جوجه های گوشتی

دوره 5، شماره 2، تیر 1392

270.

استفاده از منحنیهای هماثر در بررسی اثر افزایشی، همافزایی و همکاهی اختلاط علفکشهای کلوپیرالید و گلایفوسیت در کنترل علف هرز تلخه

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 294-300

271.

استفاده همزمان از آنتروپی و کریجینگ فضایی- زمانی برای تعیین شبکه بهینه پایش کیفی منابع آب زیرزمینی دشت مشهد

دوره 27، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 613-629

272.

استلزام‌های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری معرفت‌شناختی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 65-92

273.

اصلاح ضریب کریگر براساس دوره‌های بازگشت مختلف به منظور برآورد دبی حداکثر سیل (مطالعه موردی: حوضه آبریز ایران مرکزی)

دوره 2، شماره 3، آذر 1392

274.

اصلاحیه قانون ارث زوجه در آیینه فقه

دوره 44، شماره 4، بهمن 1391

275.

افزایش سختی سطح فولاد AISI1045 در فرآیند سنگ زنی HEDG با رویکرد بهینه سازی به دو روش تاگوچی و الگوریتم SA

دوره 24، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 87-102

276.

الزامات حقوقی بانکداری خصوصی و بررسی آنها در نظام حقوقی ایران

دوره 19، شماره 1، بهمن 1391

277.

الگوسازی نوسانات نامتقارن قیمت ها در بازار گوشت مرغ استان تهران

دوره 27، شماره 2، مهر 1392، صفحه 134-143

278.

الگوی بهینه کشت محصولات زراعی با در نظر گرفتن مزیت نسبی دراستان ایلام

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 195-203

279.

الگوی شلایر‌ماخر و تعامل سیاق متنی و حالی در دور هرمنوتیکی متناسب قرآن

دوره 45، شماره 2، مهر 1392

280.

الگوی مجازات بهینه کارتل‌ها با درنظرگرفتن پیشینه جرم

دوره 20، شماره 3، اردیبهشت 1392

281.

امتناع معرفت کنه ذات و صفات الهی در نهج البلاغه

دوره 45، شماره 2، مهر 1392

282.

امکان افزایش دور آبیاری بدون کاهش رشد رویشی نهال‌های رز با اعمال پلیمر سوپرجاذب Trawat A200 در یک منطقه نیمه خشک

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 185-192

283.

امکان جایگزینی پیت با کمپوست مصرف شده در تولید قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus)

دوره 27، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-9

284.

امکان‌سنجی استفاده از جذب اشعه ایکس به عنوان یک روش غیر مخرب برای تعیین برخی از شاخص های کیفی میوه انار

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 335-341

285.

امکان‌سنجی استفاده از سوپر جاذب رطوبت به‌‌منظور کاهش تنش خشکی وارده به ذرت(Zea mays L.) در یک نظام زراعی کم‌‌نهاده در شرایط مشهد

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 272-281

286.

انتخاب شیبهای پایدار دیواره‌های جانبی کانالهای آبیاری

دوره 27، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 603-612

287.

انتقال عمودی قیمت در بازار تخم‌مرغ ایران: کاربرد الگو تصحیح- خطای برداری آستانه ای دو رژیمه

دوره 27، شماره 2، مهر 1392، صفحه 144-155

288.

اندازه گیری منابع رشد کشاورزی در زیربخش زراعت ایران

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 223-229

289.

اندیشۀ تکفیری در بستر تاریخ ریشه‎ها و راه‌های علاج آن

دوره 45، شماره 2، دی 1392، صفحه 9-28

290.

انعکاس داستان آفرینش آدم / انسان در برخی از متون ادب عرفانی فارسی (تا قرن نهم)

دوره 46، شماره 2، آذر 1392، صفحه 169-193

291.

انگارۀ هندسۀ مشخصّه های واجی در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1392

292.

اهمیت رشد اقتصادی شرکای تجاری بر رشد اقتصادی : مورد کشورهای عضو اوپک

دوره 19، شماره 4، بهمن 1391

293.

اهمیت نقض ترتیب مرسوم نقش‌های تتا دردرک بیماران آلزایمر فارسی‌زبان

دوره 5، شماره 9، مرداد 1392، صفحه 1-25

294.

اوزون حسن آق قویونلو و غزا علیه گرجیان در گیر و دار کشمکش با سلطان محمد فاتح

دوره 45، شماره 1، شهریور 1392

295.

اولویت بندی مراکز خدماتی مورد نیاز روستاییان در ورودی های شهر زابل با استفاده از مدل Topsis

دوره 0، شماره 1، شهریور 1392

296.

بارزسازی واحدهای سنگ شناختی گنبد نمکی جهانی (فیروزآباد)، با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی

دوره 5، شماره 1، تیر 1392، صفحه 83-92

297.

بارقه‌های عفت در عاشقانه های ابراهیم ناجی

دوره 4، شماره 7، اسفند 1391

298.

بازآفرینی اسطورۀ بندهشی و مزدایی آفرینش در داستان ضحاک

دوره 45، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 61-83

299.

باز پژوهی عدالت اهل کتاب

دوره 45، شماره 2، شهریور 1392

300.

باز خوانی پدیده نسخ از نگاه ابوزید

دوره 45، شماره 2، مهر 1392

301.

بازسازی الگوی تغییرات برودتی و رطوبتی منطقة قروه در فاز اقل کواترنر

دوره 11، شماره 1، شهریور 1392

302.

بازسازی دمای بیشینه بهار- تابستان در یال غربی زاگرس میانی با استفاده از یک گاه‌شناسی منطقه ای (2010-1750)

دوره 1، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 51-64

303.

بازشناسی مفهوم «مثانی» در قرآن کریم با تأکید بر سیاق آیه 23 سوره زمر

دوره 45، شماره 2، مهر 1392

304.

بازکاوی روش فقهی محقق حلی در استناد به سیره رسول خدا (ص)

دوره 45، شماره 2، دی 1392، صفحه 89-108

305.

بازنگری معنایی در «التفات» بلاغی و اقسام و کارکردهای آن

دوره 45، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 143-168

306.

بازیابی و بررسی روغن باقیمانده در خاک رنگبر مصرفی در تصفیه روغن سویا

دوره 9، شماره 1، فروردین 1392

307.

بافت میانی شهرها ظرفیتی برای حرکت به سمت الگوی شهر فشرده(مورد: شهر بجنورد)

دوره 10، شماره 2، اسفند 1391

308.

باورهای پایه وچگونگی تحصیل معرفت عینی و ضروری از دید فیلسوفان مسلمان و تحلیلی نوین و وجود شناختی از آنها

دوره 44، شماره 2، اسفند 1391

309.

بحران هویت شخصیت‌ها در رمان «ویران می‌آیی» (تحلیل روایی و گفتمانی متن)

دوره 46، شماره 2، آذر 1392، صفحه 93-120

310.

برآورد احتیاجات لیزین قابل هضم در دوره آغازین بلدرچین ژاپنی

دوره 5، شماره 2، تیر 1392

311.

برآورد تابع تقاضای پول در ایران با رویکرد مدل‌های تصحیح خطا و هم جمعی

دوره 20، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 1-26

312.

برآورد ترکیب پذیری عمومی، خصوصی و هتروزیس تعدادی از لاینهای خیار برای کیفیت میوه از طریق تلاقی دی آلل ناقص

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 350-357

313.

برآورد تمایل به پرداخت گردشگران برای حفاظت از میدان نقش جهان اصفهان و تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آن (کاربرد الگوهای پروبیت رتبه ای و توبیت)

دوره 20، شماره 6، دی 1392

314.

برآورد ضریب گیاهی ذرت دانه‌ای با استفاده از خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه (مطالعه موردی: ماهیدشت کرمانشاه)

دوره 27، شماره 4، آبان 1392، صفحه 832-838

315.

برآورد ضریب هم خونی و اثر آن بر برخی صفات تولید مثلی گله های گاو شیری استان اصفهان

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 251-256

316.

برآورد عرضه و تقاضای جمعی بخش کشاورزی ایران 1386-1338

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 16-24

317.

برآورد عملکرد هیدرولیکی سیستم‌های آبیاری تحت فشار با استفاده از مدل های شبکة عصبی مصنوعی و رگرسیون ناپارامتری

دوره 27، شماره 4، آبان 1392، صفحه 769-779

318.

برآورد فرایند تخمیری جیره حاوی سطوح مختلف ساپونین و اسید تانیک در شرایط in vitro

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392

319.

برآورد کارایی فنی چندمحصولی گاوداری های شیری استان خراسان شمالی (کاربرد تابع تولید مرزی تصادفی و تابع تولید مرزی فاصله ای تصادفی)

دوره 27، شماره 2، مهر 1392، صفحه 114-122

320.

بررسی آثار آزادسازی تجاری بر توسعه مالی در گروه کشورهای در حال توسعه منتخب با استفاده از داده‌های تابلویی

دوره 19، شماره 4، بهمن 1391

321.

بررسی آثار غذایی عسل بر ویژگی‌ها و رفتار انسان از دیدگاه قرآن، حدیث و علم پزشکی

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1392

322.

بررسی آثار هدفمندسازی یارانه ها بر الگوی کشت در شهرستان اسفراین (رهیافت برنامه ریزی بازه ای)

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 64-74

323.

بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری های مصنوعی برروی نوسانات لحظه ای سرعت در جریان غلیظ نمکی

دوره 27، شماره 4، آبان 1392، صفحه 839-849

324.

بررسی آسیب‌پذیری آبخوان دشت نیشابور با استفاده از روش دراستیک در محیط GIS

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392

325.

بررسی آسیب ناپذیری شبکه های توزیع آب با درجه های خرابی مختلف

دوره 27، شماره 4، آبان 1392، صفحه 669-679

326.

بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 113-132

327.

بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌‌های دانشگاهی مشهد بر اساس مدل CSPP

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 31-50

328.

بررسی آنتی زنوز و تحمل نه رقم رایج گوجه فرنگی نسبت به شته جالیز، Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae)، در شرایط گلخانه ای

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 215-221

329.

بررسی اثرات اکولوژیکی سطوح مختلف قارچ کش متالاکسیل بر میزان زیست توده میکروبی خاک های کشت شده و کشت نشده ذرت (Zea mays L.) در شرایط مزرعه ای

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 220-230

330.

بررسی اثرات بقایای شبیه‌سازی‌شدة علف‌کش‌های فورام‌سولفورون، ریم‌سولفورون و نیکوسولفورون در خاک بر رشد حبوبات در شرایط گلخانه

دوره 4، شماره 2، آبان 1392

331.

بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بنه بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)در شرایط اقلیمی ملایر

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 27-38

332.

بررسی اثرات تغذیه ای کنجاله سویای میکرونیزه شده و مقایسه ی آن با مکمل سازی متیونین محافظت شده بر عملکرد بره های پرواری آمیخته زل

دوره 5، شماره 2، تیر 1392

333.

بررسی اثرات تنش خشکی بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه شوید (Anethum graveolens L.)

دوره 27، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 27-35

334.

بررسی اثرات تنش خشکی بر فتوسنتز، فلوئورسانس کلروفیل و میزان رنگدانه‌های فتوسنتزی ژنوتیپ‌های متحمل و حساس نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 4، شماره 2، آبان 1392

335.

بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی اندام های علف هرز ازمک (Cardaria draba) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه تریتیکاله (Cereal scale)

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 477-485

336.

بررسی اثرات دور آبیاری و مالچ بر صفات رویشی زیتون در استان کرمانشاه

دوره 27، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 74-81

337.

بررسی اثرات دور آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 295-300

338.

بررسی اثرات غیرکشندگی دو آفت کش هگزافلومرون و اسپیرودایکلوفن روی دموگرافی کفشدوزک Hippodamia variegata(Goeze) با تغذیه از پسیل معمولی پسته،Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer در شرایط آزمایشگاهی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 424-436

339.

بررسی اثرات گیاهان پوششی زمستانه و ریزوباکترهای تحریک‌کننده‌ی رشد بر جنبه‌هایی از حاصلخیزی خاک و عملکرد محصول در یک سیستم ارگانیک تولید ریحان (Ocimum basilicum L.)

دوره 11، شماره 4، دی 1392، صفحه 562-572

340.

بررسی اثرات نوع ژنوتیپ و غلظت های مختلف بنزیل آدنین بر باززایی مستقیم شاخساره ریحان (Ocimum basilicum) در شرایط درون شیشه ای

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 434-439

341.

بررسی اثرات هرس تابستانه و فسفات کلسیم بر بهبود رنگ، خصوصیات کیفی و انبارمانی میوه سیب رد در منطقه سمیرم

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 208-216

342.

بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر افزایش عزت نفس دانش‌آموزان با مشکل بینایی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392

343.

بررسی اثربخشی تعامل آموزش تنیدگی زدایی و سبک هویت در رضامندی روانی و تنیدگی ادراک شده

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392

344.

بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر استنتاج، بر کاهش علائم وسواس فکری و عملی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392

345.

بررسی اثربخشی رویکرد تلفیقی (فرزندپروری مثبت و رفتار درمانی) به شیوه گروهی بر بهبود ارتباط مادر-کودک

دوره 2، شماره 2، بهمن 1391

346.

بررسی اثر پلیمر سوپرجاذب بر تغییرات ضرایب معادله نفوذ کوستیاکوف– لوئیس

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 205-212

347.

بررسی اثر پول مشترک بر تجارت خارجی کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 1990-2010

دوره 20، شماره 6، مرداد 1392، صفحه 1-28

348.

بررسی اثر پیش‌تیمار ترکیبی اسمز -فراصوت روی خشک‎شدن ورقه‎های کیوی

دوره 9، شماره 4، دی 1392

349.

بررسی اثر تاریخ کاشت، ارقام و علف کش ها بر گونه های مختلف علف هرز و عملکرد سویا (Glycine max L.)

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 351-367

350.

بررسی اثر تاریخ های برداشت بر صفات مرتبط با کیفیت بذور ژنوتیپ های گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بهاره تحت شرایط ارومیه

دوره 11، شماره 3، مهر 1392

351.

بررسی اثر ترکیب محیط کشت و نوع سیتوکینین بر استقرار و پرآوری ریز نمونه های گردوی Z60

دوره 27، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 67-73

352.

بررسی اثر توسعه خوشه‌های صنعتی بر کارایی و مزیت رقابتی بنگاه‌های کوچک و متوسط(SMEs) (مطالعه موردی: خوشه فرآوری سنگ تهران)

دوره 20، شماره 6، دی 1392

353.

بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار گاز CO2 در ایران

دوره 20، شماره 6، مرداد 1392، صفحه 147-170

354.

بررسی اثر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و سن مزرعه بر ویژگی های زراعی زعفران ((Crocus sativus L.

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 134-142

355.

بررسی اثر دورکنندگی اسانس اکالیپتوس(Eucalyptus camaldulensis) روی موریانه Microcerotermes diversus

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 408-415

356.

بررسی اثر دو نوع پوشش زهکشی بر دبی زهکش های زیرزمینی در مزارع شالیزاری استان مازندران

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 123-130

357.

بررسی اثر رقم میوه وپیش تیمار آماده سازی بر خواص کیفی برگه زرد آلو

دوره 9، شماره 3، مهر 1392

358.

بررسی اثر زرده تخم مرغ و سرما بر ذخیره سازی اسپرم پوشش دار شده قوچ تالشی درC °5

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392

359.

بررسی اثر زمان برداشت بر برخی متغیرهای حسی ارقام بومی تابستانه سیب طی دوره نگهداری در انبار سرد

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 275-285

360.

بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات در ایران ( 1352 الی 1387 )

دوره 19، شماره 3، بهمن 1391

361.

بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات و عملکرد علوفهای کوشیا (Kochia scoparia) در آبیاری با دو سطح شوری

دوره 11، شماره 2، تیر 1392، صفحه 275-284

362.

بررسی اثر شوک‌های تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی در رژیم‌های مختلف ارز با استفاده از روش VAR ساختاری در کشورهای در حال توسعه

دوره 20، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 59-87

363.

بررسی اثر صمغ قدومه شهری بر ویژگی های امولسیون روغن ذرت در آب تولید شده با امواج فراصوت

دوره 9، شماره 1، فروردین 1392

364.

بررسی اثر غنی سازی با بتاگلوکان یولاف بر خواص فیزیکی کیک اسفنجی

دوره 9، شماره 3، مهر 1392

365.

بررسی اثر فاصله‌ی بین و روی ردیف بر تجمع و توزیع ماده‌ی خشک گیاه باقلا

دوره 11، شماره 3، مهر 1392

366.

بررسی اثر کم‌آبیاری و محلول‌پاشی با مواد طبیعی بر ویژگی‌های رویشی ارقام نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 4، شماره 2، آبان 1392

367.

بررسی اثر کنسانتره پروتئین آب پنیر، کازئینات سدیم و کربوکسی متیل سلولز بر ویژگی های رئولوژیکی نوسانی و حسی سس سالاد بدون تخم مرغ

دوره 9، شماره 2، تیر 1392

368.

بررسی اثر کودهای بیولوژیک و آلی بر برخی صفات کمّی و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 105-112

369.

بررسی اثر کیفیّت نهادها و عملکرد سیاست های اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای گروه جی8 و اوپک (رهیافت خود رگرسیون برداری در داده های تابلویی)

دوره 20، شماره 6، دی 1392

370.

بررسی اثر متقابل قارچ مایکوریزاییGlomus fasciculatum وPseudomonas fluorescens درکنترل بیماری پوسیدگی معمولی ریشه گندم دراثر Bipolaris sorokiniana

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 142-148

371.

بررسی اثر محلول‌پاشی نانوکامپوزیت آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های لوبیاچیتی تلقیح‌شده با باکتری ریزوبیوم (Rhizobium leguminosarum) در شرایط مزرعه‌ای گیلان

دوره 4، شماره 2، آبان 1392

372.

بررسی اثر مقدار و زمان مصرف خشکانندة پاراکوات در تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا (Vicia fabae L.) در استان گیلان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1392

373.

بررسی اثر نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار بر ریزازدیادی میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Mondeo Kgr

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 364-369

374.

بررسی اثر نوع توده و تیمار هورمونی BAP بر باززایی درون شیشه ای گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.)

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 201-207

375.

بررسی اثر همزیستی میکوریزایی بر میزان رشد و جذب عناصر غذایی نهال های خرما (Phoenix dactylifera) رقم برحی

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 110-116

376.

بررسی ارتباط بین حافظه کلامی و غیرکلامی، پردازش اطلاعات، بازداری پاسخ با بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی

دوره 2، شماره 2، بهمن 1391

377.

بررسی ارتباط بین سواد اطلاعاتی و کتابداری مبتنی بر شواهد: مورد پژوهی کتابداران کتابخانه های‏ دانشگاهی شهر کرمانشاه

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 133-152

378.

بررسی ارتعاشات اجباری میز ماشین‌ابزار هگزاپاد

دوره 24، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 33-44

379.

بررسی الگوهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و عدس (Lens culinaris L.) در کشت دوم

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 462-473

380.

بررسی امکان اختلاط علف‌کش اولتیما با برومایسید آ ام در کنترل علف‌های‌هرز ذرت در منطقه جیرفت

دوره 27، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 37-47

381.

بررسی امکان استفاده از کود بیولوژیک میکوریزا در تأمین بخشی از فسفر در زراعت نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 11، شماره 4، دی 1392، صفحه 658-665

382.

بررسی امکان انتقال ژن به گیاهان خانواده چتریان با استفاده از روش غوطه‌وری گل

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 139-147

383.

بررسی امکان پیش بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از پارامترهای زودیافت خاک

دوره 27، شماره 4، آبان 1392، صفحه 712-719

384.

بررسی امکان تولید فیلم ضدمیکروبی بر پایه کازئینات سدیم و اسانس آویشن شیرازی

دوره 9، شماره 3، مهر 1392

385.

بررسی برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی خربزه قصری

دوره 9، شماره 2، تیر 1392

386.

بررسی برخی تغییرات پس از مرگ در ماهی سفید(Rutilus frisii kutum, Kamensky) صید شده به دو روش صید گوشگیر و پره

دوره 9، شماره 2، تیر 1392

387.

بررسی برهمکنش هندسه تلماسه بر ساختار جریان و طول ناحیه جدایی با استفاده از دستگاه‌های سرعت سنج PIV و ADV

دوره 27، شماره 2، تیر 1392، صفحه 328-341

388.

بررسی بسامد نویسه های زبان فارسی و مناسبت جایگاه آنها بر صفحه کلید رایانه‌ها

دوره 4، شماره 7، شهریور 1392

389.

بررسی بسامدهای طبیعی میوه سیب با استفاده از روش آنالیز مودال اجزای محدود

دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 48-57

390.

بررسی بهره ‏وری مصرف آب و انرژی در بوم‏ نظام‏های فاریاب استان کرمانشاه

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 113-121

391.

بررسی پاره‌ای از خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی ویروس رگه‌ای توتون Tobacco streak virus جدا شده از آفتابگردان

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 159-168

392.

بررسی پاره ای از مشکلات زبانی دانش آموزان دوزبانه کردی زبان ـ فارسی زبان شهرایلام و ارائه برخی رویکردهای اصلاحی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1392

393.

بررسی پاسخ‌های فیزیولوژیکی چهار گونه گوجه فرنگی به تنش خشکی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 409-416

394.

بررسی پالایش برخی فلزات سنگین خاک توسط ذرت و کلزا در سیستم کشت منفرد و مخلوط

دوره 27، شماره 2، تیر 1392، صفحه 406-414

395.

بررسی پتانسیل انسداد فیزیکی سه نوع پوشش زهکشی مصنوعی توسط آزمون نفوذسنجی در شرایط کاربرد آب و خاک شور

دوره 26، شماره 6، اسفند 1391، صفحه 1395-1409

396.

بررسی پیوند میان جنبههای انسانی و فراطبیعی اژدهای «گندرو» بر مبنای ارتباط این اژدها با اسطوره آب

دوره 46، شماره 2، آذر 1392، صفحه 29-50

397.

بررسی تأثیر WPC و آغازگرهای تولیدکننده EPS بر برخی خصوصیات فیزیکی دوغ

دوره 9، شماره 4، دی 1392

398.

بررسی تأثیر بیثباتی اقتصادی باتأکید بر کسری (مازاد) بودجه بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 19، شماره 3، بهمن 1391

399.

بررسی تأثیر پارامترهای ماشین‌کاری بر فرآیند سوراخ‌کاری کامپوزیت‌ها و پایش آن توسط روش آکوستیک امیشن

دوره 24، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-16

400.

بررسی تأثیر تجارت خارجی بر توزیع درآمد بین هر یک از دهک های درآمدی شهری ایران

دوره 20، شماره 5، خرداد 1392

401.

بررسی تأثیر تلقیح سویه‌های مختلف ریزوبیومی و مصرف کود بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود بومی نیشابور درخراسان‌رضوی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1392

402.

بررسی تأثیر تیمارهای آبیاری و تغذیه‌ای بر خواص بیوفیزیکی و بیومکانیکی بذر گلرنگ

دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 58-70

403.

بررسی تأثیر روش کاشت بر ویژگی های زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام شیرین و فوق شیرین ذرت (Zea mays L.) در شرایط شور

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 188-197

404.

بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تراکم کاشت بر میزان و اجزای روغن گیاه دارویی گل مغربی (Oenothera biennis L.)

دوره 11، شماره 4، دی 1392، صفحه 608-617

405.

بررسی تأثیر شاهنامه در امثال فارسی بر پایۀ امثال‌و‌حکم دهخدا*

دوره 46، شماره 2، آذر 1392، صفحه 1-28

406.

بررسی تأثیر فاصله آبیاری و ترکیب های کشت مخلوط مرزنجوش (Origanum vulgare) و زعفران (Crocus sativus) بر خنک شدن بنه ها بمنظور کاهش اثرات نامطلوب تغییر اقلیم

دوره 11، شماره 3، مهر 1392

407.

بررسی تأثیر فشار باد و سرعت پیشروی چرخ بر نیروهای افقی حاصل از موانع مستطیلی شکل

دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 114-122

408.

بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک و حجم های مختلف آب در هر نوبت آبیاری بر خصوصیات رویشی و عملکرد دانه کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 93-104

409.

بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر بهره وری کل عوامل کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی

دوره 20، شماره 5، خرداد 1392

410.

بررسی تأثیر مشخصّات پوشان بر حفرههای داخلی در قطعات ریختگی چدنی تولیدی بهروش ریخته گری با مدل از بین رونده

دوره 24، شماره 1، خرداد 1392

411.

بررسی تأثیر منابع تأمین مالی و میزان تمرکز سهام‌داران بر واکنش بازار بورس تهران به سود های گزارش شده شرکت ها

دوره 20، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 116-135

412.

بررسی تأثیر مهارت های سواد اطلاعاتی بر خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه بیرجند

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 153-172

413.

بررسی تأثیر میزان غلظت کلریدکلسیم دوآبه بر برخی خواص مکانیکی سیب طی دوره انبارمانی

دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 133-143

414.

بررسی تأثیر هم زمان برخی عوامل بر وضعیت فقر و درآمد خانوار و وضع فعالیت اقتصادی سرپرستان خانوار

دوره 20، شماره 6، مرداد 1392، صفحه 171-189

415.

بررسی تأثیر هورمون و فتوپریود بر تولید ریزغده در دو رقم سیب‌زمینی در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 158-165

416.

بررسی تأثیر ویژگیهای سنگ شناسی بر توسعه عوارض کارستی در واحدهای سنگی کربناته رشته کوه شتری، شرق ایران

دوره 6، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-18

417.

بررسی تاثیر اندازه بذر در شرایط تنش خشکی بر جوانه‏زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس (Lens culinaris Medik.)

دوره 11، شماره 3، مهر 1392

418.

بررسی تاثیر اندازه دولت (سهم مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت از تولید ناخالص داخلی) بر توسعه انسانی: با استفاده از الگوی دادههایی تابلویی

دوره 19، شماره 3، بهمن 1391

419.

بررسی تاثیر دز و زمان مصرف علف کش پاراکوات بر مهار علف هرز خربزه وحشی (Cucumis melo var.agrestis) در زراعت سویا (Glycine max L.)

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 200-207

420.

بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد در تیم و اثربخشی تیمی

دوره 5، شماره 10، خرداد 1392، صفحه 65-93

421.

بررسی تاثیر شاخص‌‌ها و متغیر‌های هواشناسی کشاورزی در عملکرد بهینه گندم (مطالعه موردی: استان همدان)

دوره 26، شماره 6، اسفند 1391، صفحه 1554-1567

422.

بررسی تاثیر شوری و سدیم آب بر پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع

دوره 27، شماره 2، تیر 1392، صفحه 304-312

423.

بررسی تاثیر غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک و دماهای متفاوت بر ماندگاری، کیفیت پس از برداشت و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه زردآلو (Prunus armeniaca L.) رقم "لاسگردی"

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 326-334

424.

بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد، اجزاء عملکرد و شاخص‌های رشد سیب زمینی

دوره 11، شماره 4، دی 1392، صفحه 573-582

425.

بررسی تاثیر مالچ رسی - آهکی بر تثبیت ماسه های روان

دوره 27، شماره 2، تیر 1392، صفحه 373-380

426.

بررسی تاثیر محلول پاشی آبسزیک اسید بر تحمل تنش شوری ارقام کلزا

دوره 11، شماره 2، تیر 1392، صفحه 234-240

427.

بررسی تاثیر نگاه هرمنوتیکی- زبانی آگوستین بر ویتگنشتاین و دلالت های تربیتی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 27-42

428.

بررسی تاثیر وضعیت ثبات کلان اقتصادی بر کارایی نظام بانکی( مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا)

دوره 19، شماره 3، بهمن 1391

429.

بررسی تجربی و عددی آثار پذیرش جزئی بر توزیع جریان در فضای محوری توربین فرا‌صوت

دوره 24، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 17-32

430.

بررسی تحلیلی نخستین مصراع شاهنامه در مطابقت با باورهای فلسفی باستان و حکمت خسروانی

دوره 46، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 1-26

431.

بررسی تحلیلی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی ( مطالعه موردی: کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 91-112

432.

بررسی تحولات اشتغال و آینده نگری آن در مادر شهرهای مشهد و اصفهان (دهه 1385 - 1375)

دوره 19، شماره 4، اسفند 1391

433.

بررسی ترکیبات بار گردوغبار در غرب و جنوب غرب ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392

434.

بررسی ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی چند لاین کلزا با استفاده از روش بای‌پلات

دوره 11، شماره 2، تیر 1392، صفحه 251-258

435.

بررسی تطبیقی رؤیا از منظر ابن عربی و ملاصدرا

دوره 45، شماره 1، تیر 1392

436.

بررسی تطبیقی رابطه میزان توسعه یافتگی با بازدهی نظام آموزشی در میان کشورهای جهان

دوره 0، سال نهم، شماره2، اسفند 1391

437.

بررسی تطبیقی سیرالعباد سنایی غزنوی و رسالة الغفران ابوالعلاء معرّی از دیدگاه فرجام شناسی

دوره 46، شماره 4، اردیبهشت 1392، صفحه 31-60

438.

بررسی تطبیقی مفهوم بدبینی در شعر الیاس ابوشبکه و هوشنگ ابتهاج

دوره 5، شماره 8، مرداد 1392

439.

بررسی تطبیقی مفهوم مرگ در چکامۀ «سرزمین ویرانِ» الیوت و اشعار سیّاب بر مبنای نظریۀ کهن الگوها

دوره 5، شماره 8، مرداد 1392

440.

بررسی تطبیقی مفهوم «نظم» در فن خطابة یونان و روم باستان و بلاغت اسلامی (با تاکید بر دیدگاه های دیونیزیوس هالیکارناسوسی و عبدالقاهر جرجانی)

دوره 45، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 133-162

441.

بررسی تطبیقی هنجارشکنی های دربین دانش آموزان سال سوم متوسطه خواف و بیرجند وعوامل اجتماعی مؤثر برآن

دوره 0، سال دهم، شماره1، شهریور 1392

442.

بررسی تغییرات عمقی و سطحی سرب و نیکل درخاک های منطقه صنعتی ذوب آهن اصفهان

دوره 27، شماره 2، تیر 1392، صفحه 394-405

443.

بررسی تفاوت های گویش کرمانجی بیگلر با گویش های کرمانجی مجاور

دوره 5، شماره 8، اردیبهشت 1392، صفحه 1-19

444.

بررسی تنوع ژنتیکی چهار جایگاه میکروساتلایت BMS1915، BMS1350، LGB و ILSTS45 در گوسفندان نژاد بلوچی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392

445.

بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات زراعی در نمونه های انتخابی کلکسیون لوبیا

دوره 4، شماره 1، فروردین 1392

446.

بررسی توانایی جذب فسفر در گیاهان دارویی کاکوتی، مریم‌گلی و بومادران در خاک حاوی فسفر کم

دوره 26، شماره 6، اسفند 1391، صفحه 1483-1491

447.

بررسی توان تثبیت بیولوژیک نیتروژن (BNF) توسط سویه های ریزوبیوم در مناطق زیر کشت لوبیا در قزوین

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 54-60

448.

بررسی توسعه‌ی زون گسل سنگ‌بست- شاندیز و پیامدهای ژئومورفولوژیکی آن

دوره 10، شماره 2، اسفند 1391

449.

بررسی جریان سیال ذهن در داستان "السفینه" جبرا ابراهیم جبرا

دوره 5، شماره 9، مرداد 1392، صفحه 81-98

450.

بررسی جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris Medik) تحت رژیم‌های دمایی و تنش خشکی

دوره 4، شماره 2، آبان 1392

451.

بررسی چشم انداز پتانسیل صادراتی و رقابت پذیری محصولات کشاورزی ایران در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 51-63

452.

بررسی حد تحمل جودره (Hordeum spontaneum)، یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum) به علف‏کش متریبوزین

دوره 27، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 96-100

453.

بررسی حقوقی تشخیص علی الرأس و عملیات اجرایی مالیات؛ نمود‌های قدرت عمومی مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران

دوره 19، شماره 2، بهمن 1391

454.

بررسی حیله ها و ترفندهای قدیمی در سمک عیار

دوره 45، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 103-132

455.

بررسی خشکسالی با استفاده از شاخص های خشکی دما-گیاه (TVDI) و دما-گیاه اصلاح شده (MTVDI) و تصاویر سنجنده مودیس

دوره 27، شماره 4، آبان 1392، صفحه 753-762

456.

بررسی خصوصیات فنولوژی و مورفولوژی و همبستگی آنها با عملکرد در ارقام نخود زراعی (Cicer arietinum L.) تحت اثر تنش خشکی و کود نیتروژنه‏ در استان کرمانشاه

دوره 4، شماره 1، فروردین 1392

457.

بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی نوشیدنی شیر-آب‌انار در طی دوره نگهداری

دوره 9، شماره 4، دی 1392

458.

بررسی خواب و تأثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر علف هرز دِرنه (Echinochloa colona (L.) Link.)

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 342-350

459.

بررسی خواص فیزیکی دانه و بستر لیموترش به عنوان تابعی از رطوبت

دوره 9، شماره 3، مهر 1392

460.

بررسی دعوی تاثیرپذیری حکمت صدرایی در بحث حرکت جوهری از آراء هراکلیتوس وزنون الیایی

دوره 44، شماره 2، اسفند 1391

461.

بررسی دلایل اجتماعی تشتّت روایات در بارۀ پادشاهی همای چهرزاد

دوره 45، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 85-101

462.

بررسی دو شیوه متفاوت کاربرد هورمون های اکسین بر ریشه زایی قلمه های دارایی Duranta repens L.

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 425-433

463.

بررسی دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی شهر تهران درباره جایگاه رشته فلسفه تعلیم و تربیت

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391

464.

بررسی دیدگاه محقق اصفهانی درباره ی ملکیت، حق و حکم

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1392

465.

بررسی رابطه بین خصوصیات جمعیتی علف‌های هرز و کارایی استفاده از نیتروژن در گندم (Triticum aestivum L.) تحت تأثیر مدیریت تلفیقی‌کود

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 473-482

466.

بررسی رابطه بین شاخ صهای نقدینگی نوین و مبتنی بر صورت جریان وجه نقد با سودآوری شرک تها ( معیارهای مالی و مبتنی بر بازار)

دوره 19، شماره 3، بهمن 1391

467.

بررسی رابطه دموکراسی و توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک

دوره 20، شماره 5، خرداد 1392

468.

بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت‌ها با استفاده از داده های تابلویی در کشورهای عضو اوپک

دوره 20، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 233-255

469.

بررسی رابطه‌ی بلندمدت و کوتاه‌مدت متغیرهای اشتغال، مصرف زغال سنگ، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی درایران

دوره 19، شماره 4، بهمن 1391

470.

بررسی رابطۀ بین مؤلّفه های کیفیّت زندگی کاری از دیدگاه والتون و رضایت شغلی (مورد مطالعه : شرکت گاز استان خراسان رضوی)

دوره 5، شماره 9، آذر 1392، صفحه 89-103

471.

بررسی رابطۀ علیّت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی: با استفاده از داده های پانل بر مبنای مدل تصحیح خطای بُرداری در کشورهای عضو آسه آن

دوره 20، شماره 6، دی 1392

472.

بررسی رخساره های رسوبی و تغییرات ریزشوندگی رسوبات به طرف پایین دست حوضه سرغایه ـ سرنیش (جنوب مشهد)

دوره 5، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 153-168

473.

بررسی رفتار منابع آب حوضه قره قوم تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیر حوضه درگز)

دوره 27، شماره 5، دی 1392، صفحه 907-918

474.

بررسی رقابت چند گونه ای علف های هرز در تراکم های مختلف ذرت (Zea mays L.)

دوره 27، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 26-36

475.

بررسی روابط صفویه و شروان‌شاهان از آغاز سلطنت شاه تهماسب تا به قدرت رسیدن شاه عباس اول صفوی (995-930 ق)

دوره 45، شماره 1، شهریور 1392

476.

بررسی روایات کشتار تیمور در سبزوار

دوره 44، شماره 2، بهمن 1391

477.

بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی

دوره 45، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 1-35

478.

بررسی روش های نقد حدیث در شرح نهج‌البلاغه ابن ابی الحدید

دوره 45، شماره 2، مهر 1392

479.

بررسی روند تجزیه متری بیوزین در خاک و تاثیر کود آلی بر تجزیه و نیمه عمر آن در شرایط کنترل شده

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 467-476

480.

بررسی ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند قم در ناحیه بیجگان (شمال شرق دلیجان)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 65-76

481.

بررسی ریشه های تاریخی چهارضربِ قلندران

دوره 44، شماره 2، بهمن 1391

482.

بررسی زمینه‌ها و عوامل عقل گرایی میان مفسران خراسان بزرگ

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1392

483.

بررسی زیست‌شناسی و دینامیسم جمعیت شپشک استرالیایی Maskell (Hom., Margarodidae) Icerya purchasiدر شمال ایران

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 389-394

484.

بررسی ساختار اسید چرب و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن دانه مرو (Salvia macrosiphon, Boiss)

دوره 9، شماره 3، مهر 1392

485.

بررسی ساختار ترکیبات قطبی روغن کانولا تحت تاثیر روغن مغز بنه طی فرآیند سرخ کردن به روش کروماتوگرافی غربال ملکولی با کارایی بالا (HPSEC)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1392

486.

بررسی ساختار درهفت خان رستم: نقدی بر کهن الگوی سفر قهرمان

دوره 46، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 27-56

487.

بررسی سازگاری و مقایسه 15 رقم زیتون ایرانی و خارجی تحت شرایط سرپل ذهاب

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 166-177

488.

بررسی سازگاری و مقایسه صفات کمی و کیفی برخی از ارقام شلیل در شرایط اقلیمی مشکین‌شهر

دوره 27، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 44-51

489.

بررسی سرولوژیکی و مولکولی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV) در استان خراسان رضوی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 348-354

490.

بررسی سیر اربعین‌نگاری

دوره 44، شماره 2، بهمن 1391

491.

بررسی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیکی کشت مخلوط سه توده کنجد (Sesamum indicum)

دوره 11، شماره 3، مهر 1392

492.

بررسی شرط ضمان امین با تکیه بر ضمان مستأجر

دوره 45، شماره 3، مهر 1392

493.

بررسی شکل های مختلف شیمیایی سرب و روی در ریزوسفر برخی ارقام ذرت و کلزا

دوره 26، شماره 6، اسفند 1391، صفحه 1460-1472

494.

بررسی شناختی شبکه معنایی حرف اضافه «با» در زبان فارسی

دوره 5، شماره 9، مرداد 1392، صفحه 73-94

495.

بررسی شیوه‌ها و سیاست‌های مدیریت مرز‌ها و نقش آن در امنیت مرز نمونه موردی: مرزهای شرقی ایران(خراسان رضوی – افغانستان)

دوره 11، شماره 1، شهریور 1392

496.

بررسی طرحواره های قدرتی در برخی از ضرب المثل های زبان فارسی

دوره 5، شماره 8، اردیبهشت 1392، صفحه 131-144

497.

بررسی عددی تأثیر سرعت تغییر شکل بر نمودار حد شکلدهی(FLD) فولاد St14 با استفاده از معیار دوشاخهای شدن و مقایسهی آن با نتایج تجربی

دوره 24، شماره 1، خرداد 1392

498.

بررسی عددی جریان آرام وگذرای سیال ویسکوالاستیک از نوع گزیکس حول سیلندر دایروی

دوره 24، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 67-80

499.

بررسی عکس العمل ارقام پنبه (hirsutum L. Gossypium) در سیستم های کشت معمول و دوگانه پس از جو (Hordeum vulgare L.)در شرایط اقلیمی گناباد

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 58-66

500.

بررسی علیت و انتقال نوسانات بین بازار آنی وآتی نفت خام: ( مطالعه موردی بازار نایمکس)

دوره 20، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 136-163

501.

بررسی عملکرد روش برنامه ریزی بیان ژن در روندیابی سیلاب رودخانه زنگمار در مقایسه با روش موج دینامیکی

دوره 27، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 592-602

502.

بررسی عملکرد ریحان Ocimum basilicum L.)) و کنجد (Sesamum indicum L.) در ترکیب های مختلف کشت مخلوط از طریق شاخص های رقابتی

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 243-254

503.

بررسی عملکرد طرح های مرتعداری استان خراسان رضوی با رویکرد دلفی فازی و مدلهای تصمیم گیری چند معیاره

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 37-50

504.

بررسی عملکرد کمی و کیفی و برخی خصوصیات زراعی آفتابگردان (Helianthus annus L.) در پاسخ به تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد در سطوح مختلف نیتروژن

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 308-317

505.

بررسی عملکرد نانوفیلتراسیون در حذف یونهای آب پرس تفاله چغندر قند

دوره 9، شماره 2، تیر 1392

506.

بررسی عملکرد و شیوع آسیت در جوجه های گوشتی در پاسخ به برنامه های محدودیت غذایی و تغذیه وعده ای

دوره 5، شماره 4، دی 1392

507.

بررسی عملکرد یک خشک کن خورشیدی مجهز به سامانه گردش هوای بسته و محفظه جاذب رطوبت

دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 92-103

508.

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر شکاف نسلی ارزشی در مشهد با تأکید بر ارزش‌های دینی

دوره 0، سال دهم، شماره1، شهریور 1392

509.

بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهرستان مشهد

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 188-194

510.

بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر در استان های ایران (رهیافت گشتارو تعمیم یافته در داده های تابلویی)

دوره 20، شماره 6، دی 1392

511.

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت اعضای تعاونی های گاوداران (مطالعه موردی:تعاونی های گاوداران مشهد)

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 213-222

512.

بررسی عوامل مؤثر بر صادرات بازارچه‌های مرزی ایران، رهیافت شبکه عصبی مصنوعی

دوره 19، شماره 4، اسفند 1391

513.

بررسی عوامل موثر بر زمان اعلان سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دوره 20، شماره 6، مرداد 1392، صفحه 86-105

514.

بررسی فرآیندهای اولیه و ثانویه در کانسار منگنز نصیرآباد، جنوب نیریز، با استفاده از کانی شناسی و زمین شیمی ایزوتوپ های سرب

دوره 5، شماره 1، تیر 1392، صفحه 37-47

515.

بررسی فرآیندهای واجی در گفتار کاربران لهجه مشهدی با تحصیلات مختلف در مقایسه با زبان فارسی معیار

دوره 5، شماره 9، مرداد 1392، صفحه 119-141

516.

بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد انتشار

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1392

517.

بررسی فقهی وقف پول و آثار اقتصادی آن ) با تاکید بر فقر و اشتغال (

دوره 19، شماره 1، بهمن 1391

518.

بررسی قاعده‌ی فقهی، کلامی «عدم مؤاخذه و مسئولیت فرد در قبال عملکرد دیگری»

دوره 45، شماره 2، شهریور 1392

519.

بررسی قدرت آنتی اکسیدانی روغن پوست کلخونگ به عنوان منبع غذایی جدید در ایران

دوره 9، شماره 1، فروردین 1392

520.

بررسی کارائی سیستم بانک های تجاری و تخصصی در طرح بنگاه های زود بازده کوچک و کار آفرین درتوسعه تعاون (استان اردبیل)

دوره 19، شماره 3، بهمن 1391

521.

بررسی کارایی اقتصادی تعاونی های تولیدی کشاورزی به دو روش تابع مرزی تصادفی و تحلیل پوششی داده‏ها

دوره 20، شماره 5، خرداد 1392

522.

بررسی کارایی زهکش های زیرزمینی در شرایط جلوگیری از ورود آب از سطح فوقانی

دوره 27، شماره 2، تیر 1392، صفحه 432-440

523.

بررسی کارایی مزارع گندم سیستان با استفاده از تلفیق مدل بهینه‌سازی با پارامترهای کنترل کننده میزان محافظه کاری و تحلیل پوششی داده‌ها (RDEA)

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 180-187

524.

بررسی کاربردپذیری اوراق بهادار شناور جهت توسعه نظام مالی ایران

دوره 20، شماره 6، مرداد 1392، صفحه 67-85

525.

بررسی کاربرد رنگ های طبیعی کوچنیل و پاپریکا به منظور ایجاد رنگ در سوسیس فرانکفورتر کم نیتریت و بدون نیتریت

دوره 9، شماره 3، مهر 1392

526.

بررسی کانی سازی و منشأ مس چینه سان در منطقه چشمه کنان تسوج، استان آذربایجان شرقی

دوره 5، شماره 1، تیر 1392، صفحه 49-63

527.

بررسی کمیت و کیفیت تولید کدو پوستکاغذی (Cucurbita pepo L.) تحتتأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه خلر (Lathyrus sativus) و شبدر ایرانی (Trifolium resopinatum)، تلقیح با ریزوباکتریهای تحریککنندهی رشد گیاه و کاربرد کودهای آلی

دوره 11، شماره 2، تیر 1392، صفحه 337-356

528.

بررسی کیفی نقش کتابخانه‏های عمومی در ایجاد و ارتقای اعتماد اجتماعی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 51-72

529.

بررسی گرمای ویژه و ضریب هدایت حرارتی انگور رشه (Vitis vinifera L.)

دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 123-132

530.

بررسی مبانی مشروعیت شرط فاسخ در فقه شیعه

دوره 44، شماره 4، بهمن 1391

531.

بررسی مبانی نظری ایده خودکارآمدی به عنوان هدفی تربیتی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391

532.

بررسی مشخصات هیدرولیکی جریان بر روی سرریزهای کنگره‌ای با پلان نیم‌دایره‌ای

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 224-234

533.

بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (Cuscuta campestris)

دوره 11، شماره 2، تیر 1392، صفحه 208-214

534.

بررسی مقایسه‏ای نقش سیستم بانکی و بازار سهام در رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منا

دوره 20، شماره 6، مرداد 1392، صفحه 29-47

535.

بررسی مهدویت در دولت برغَواطه بر اساس نظریه تحلیل گفتمان لکلوئو و موف

دوره 45، شماره 2، دی 1392، صفحه 65-88

536.

بررسی میزان انتقال آلاینده های معدنی و بیولوژیک موجود در پساب به نیمرخ خاک در نتیجه اجرای عملیات تغذیه مصنوعی

دوره 27، شماره 2، تیر 1392، صفحه 422-431

537.

بررسی میزان بیان ژن‏های IFN-γ و TGFβ1 درخوکچه‏های هندی واکسینه شده با واکسن غیرفعال شده تب برفکی تیپ O

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 234-241

538.

بررسی میزان رفتارهای خودتخریبی و علل آن ها در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 2، شماره 2، بهمن 1391

539.

بررسی نحوة تعامل نشانه های زبانی با سایر نشانه‌های ارتباطی

دوره 5، شماره 8، اردیبهشت 1392، صفحه 81-102

540.

بررسی نحوی و معنایی فعل های ایستا در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1392

541.

بررسی نشانه ـ معنا شناسی گفتمان در شعر «پی دارو چوپان» نیما یوشیج

دوره 46، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 105-124

542.

بررسی نقش حوزه حمایتی و توانبخشی تأمین اجتماعی در توان‌مند سازی سکونت‌گاه غیررسمی نجف‌آباد زنجان

دوره 0، شماره 2، اسفند 1391

543.

بررسی نقش دولت و مجلس در تغییر سیاست های اقتصادی ایران مطالعه موردی: برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1372-1368)

دوره 19، شماره 2، بهمن 1391

544.

بررسی نقش قرارداد روان‌شناختی رابطه‌ای در افزایش سرمایة اجتماعی رابطه‌ای و اثر آن بر رفتار تسهیم دانش

دوره 5، شماره 9، آذر 1392، صفحه 134-155

545.

بررسی نقش واسط هوش هیجانی مدیران در تأثیر سبک رهبری تحوّل‌گرا بر عملکرد زمینه‌ای کارکنان

دوره 5، شماره 10، خرداد 1392، صفحه 25-44

546.

بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور

دوره 27، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 52-58

547.

بررسی نیاز سرمایی رقم‌‌‌های انگور تجاری استان فارس

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 394-401

548.

بررسی همدیدی- دینامیکی الگوهای بارش حدی بهاره در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392

549.

بررسی هویت شهری در فرآیند بازسازی بعد از زلزله (مطالعه موردی: شهر بم)

دوره 11، شماره 1، شهریور 1392

550.

بررسی واکنش های فیزیولوژیکی دو پایه مرکبات به تنش شوری درون شیشه ای

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 350-357

551.

بررسی و انتخاب خطی‌کار مناسب کشت گندم دیم در استان همدان

دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 32-40

552.

بررسی و تحلیل احساس تعلق خاطر و خدمات شهری در شهرهای جدید ایران (مطالعه موردی: شهر جدید بینالود)

دوره 0، شماره 2، اسفند 1391

553.

بررسی و تحلیل پدیده‌ی سرمازدگی شدید بهاره باغ های پسته در استان یزد

دوره 10، شماره 2، اسفند 1391

554.

بررسی و تحلیل تأثیر پارامترهای شکل دهی در فرآیند هیدروفرمینگ ورق

دوره 24، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 33-52

555.

بررسی و تحلیل تاثیرات عدالت ادراک شده بر تمایلات رفتاری مشتریان و کیفیت خدمات ادراک شده

دوره 5، شماره 9، آذر 1392، صفحه 1-27

556.

بررسی و تحلیل تنوع در بازارهای هدف صادراتی ایران

دوره 19، شماره 4، اسفند 1391

557.

بررسی و تحلیل رمان نفرین زمین بر اساس الگوهای تبیین در علوم اجتماعیِ لیتل

دوره 46، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 85-104

558.

بررسی و تحلیل مبانی فکری و اعتقادی جنبش صفویه با تکیه بر طریقت های آسیای صغیر

دوره 44، شماره 2، بهمن 1391

559.

بررسی و تکثیر ناحیه تنظیمی ژن میوستاتین و تعیین توالی آن در گاوهای بومی (نجدی) خوزستان

دوره 6، شماره 3، مهر 1392، صفحه 265-269

560.

بررسی و توصیف طنین معنایی و معنی ضمنی واژه در نظام معنایی واژگان و همنشینی ها در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1392

561.

بررسی و خالص‌سازی توده‌های بومی لوبیاچیتی در استان زنجان

دوره 4، شماره 2، آبان 1392

562.

بررسی وضعیت قارچ‌های میکوریز آربوسکولار همراه جو در منطقه دامغان

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 437-449

563.

بررسی وضعیت مدیریت پرورش گاو شیری در استان های خراسان

دوره 5، شماره 2، تیر 1392

564.

بررسی و مقایسه توزیع درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان رضویو کشور طی سالهای 90-1385

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 253-266

565.

بررسی و مقایسه ظروف کشت رایج و بیوراکتور تناوبی جهت تکثیر انبوه پایه GF677 (هیبرید هلو×بادام)

دوره 27، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 36-43

566.

بررسی و مقایسه کاهش زیستی آهن فریک ساختمانی در کانی‌های نانترونیت، گئوتیت و هماتیت

دوره 27، شماره 2، تیر 1392، صفحه 351-362

567.

بررسی و مقایسه ویژگی‌های زبانی کودکان اوتیستیک

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392

568.

بررسی و نقد انحصارگرایی مسیحی

دوره 45، شماره 1، تیر 1392

569.

بررسی ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) در پیاز و برخی از گیاهان زینتی بررسی ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) در پیاز و برخی از گیاهان زینتی با استفاده از روش‌ الایزا و RT-PCR در استان خراسان رضوی

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 149-158

570.

بررسی ویژگی شخصی و اقتصادی تعهدات با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

دوره 19، شماره 1، بهمن 1391

571.

بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر و ارگانولپتیکی نان‌های تست حاوی آرد موز

دوره 9، شماره 4، دی 1392

572.

بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی نوشیدنی انگور قرمز غنی سازی شده با عصاره‌ی سبوس برنج

دوره 9، شماره 1، فروردین 1392

573.

بررسی ویژگی های فنولوژیک و عملکرد سه رقم ماش (Vigna radiate (L.) Wilezek) در واکنش به کم‌آبیاری در منطقة سیستان

دوره 4، شماره 2، آبان 1392

574.

بررسی ویژگی های کار آفرینانه مالکان واحدهای تولیدی در صنعت گاو شیری استان خراسان رضوی

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 25-36

575.

برهان تجربه دینی از دیدگاه سویین برن

دوره 45، شماره 1، تیر 1392

576.

بن مایة آیین‌های مهر و زرتشت در هفت پیکر نظامی

دوره 45، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 95-120

577.

بهبود کارآیی مدل HYDRUS-2D در اثر اعمال تغییرات زمانی پارامترهای هیدرولیکی خاک

دوره 26، شماره 6، اسفند 1391، صفحه 1440-1449

578.

به جای سرمقاله: مفهوم تغییر

دوره 14، شماره 37، تیر 1392

579.

به سوی تعریف، تحدید و تعیین الگوی ارتباط وحیانی در پرتو سه دیدگاه رایج ناظر به وحی

دوره 44، شماره 2، بهمن 1391

580.

به کارگیری برنامه‌ریزی آرمانی تصادفی در مدیریت منابع آب

دوره 27، شماره 2، تیر 1392، صفحه 282-291

581.

بهینه‌سازی چند‌منظوره‌ی ورقه‌های کامپوزیتی هیبریدی با قید فرکانس با استفاده از بهینه‌سازی گروه ذرات

دوره 24، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 97-113

582.

بهینه سازی فرآیند آبگیری اسمزی پرتقال با روش سطح پاسخ و تخمین پارامترهای آبگیری با کمک شبکه‌ی عصبی مصنوعی

دوره 9، شماره 3، مهر 1392

583.

بهینه‌سازی فرمولاسیون کره کم‌چرب بر اساس ویژگی‌های حسی به‌روش سطح پاسخ

دوره 9، شماره 4، دی 1392

584.

بهینه سازی متغیرهای فرایند جوشکاری TIG پالسی بهمنظور بهبود خواص مکانیکی اتصالات جوشکاری شده در آلیاژ منیزیم AZ31

دوره 24، شماره 1، خرداد 1392

585.

بهینه سازی محلول اسمزی و بررسی اثرات آبگیری اسمزی بر ویژگیهای بافتی و رنگی میوۀ «به» فرآیند شده با پوشش های پلی ساکاریدی فعال

دوره 9، شماره 2، تیر 1392

586.

بیگانگی در داستان «البحث عن ولید مسعود» جبرا ابراهیم جبرا

دوره 5، شماره 8، مرداد 1392

587.

پارادایم های حاکم بر تربیت ویژه از منظر جامعه‌شناسی علم

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 111-136

588.

پاسخ ذرت دانه‌ای رقم BC666 به تأمین عناصر غذایی از منابع آلی (کود دامی و ازتوباکتر) در شرایط آب و هوایی لرستان

دوره 11، شماره 2، تیر 1392، صفحه 259-267

589.

پاسخ‌های دفاعی پنبه به گونه‌های قارچ تریکودرما و اثر آن در کنترل بیماری مرگ گیاهچه ناشی از Rhizoctonia solani

دوره 27، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-10

590.

پالئواکولوژی سازند آب تلخ در برش پادها واقع در شرق حوضه کپه داغ، بر اساس روزن داران پلانکتونیک و بنتیک

دوره 5، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 119-134

591.

پایش فرآیند مالتسازی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 9، شماره 3، مهر 1392

592.

پتروگرافی و ژئوشیمی تراورتنهای کواترنری در برشهایی از شمال و غرب ایران

دوره 6، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 31-48

593.

پترولوژی، ژئوشیمی و کانی سازی سنگهای آتشفشانی ترشیری و توده های نفوذی و نیمه‌ نفوذی همراه آنها در منطقه ارغش- قاسم‌آباد (شمال‌شرق ایران) با گرایشی ویژه به سن و منشأ گرانیت‌ ها

دوره 5، شماره 1، تیر 1392، صفحه 1-22

594.

پدیده کویرزایی در تالاب‌های ایران (مطالعه موردی: تالاب میقان)

دوره 1، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 97-112

595.

پژوهشی پیرامون مبانی حق کرامت انسان در منابع احکام

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1392

596.

پژوهشی دربارة امید بخش‌ترین آیه قرآن کریم

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1392

597.

پژوهشی در سیر تاریخی تنقیح مناط در فقه امامیه

دوره 44، شماره 4، بهمن 1391

598.

پست مدرنیسم در متن ادبیِ «کولاج»

دوره 4، شماره 7، اسفند 1391

599.

پهنه بندی آلودگی هوای تهران به فلزات سنگین با استفاده از برگ های گونۀ توت

دوره 2، شماره 3، آذر 1392

600.

پهنه‌بندی پتانسیل‌های توپوکلیمایی کشت گندم دیم در استان کرمانشاه

دوره 10، شماره 2، اسفند 1391

601.

پهنه‌بندی توزیع مکانی سرب، روی و کادمیم و ارزیابی آلودگی خاک‌های منطقه‌ انگوران، استان زنجان

دوره 26، شماره 6، اسفند 1391، صفحه 1410-1420

602.

پهنه بندی مخاطرات جوی منطقه ی شمال شرق ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392

603.

پهنه بندی میزان آسیب پذیری شهرها در مقابل خطر زمین لرزه (نمونه موردی: شهر تبریز)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 21-36

604.

پهنه بندی ویژگی های شیمیایی کیفیت آب های زیرزمینی دشت فسا با استفاده از روش های زمین آماری

دوره 27، شماره 4، آبان 1392، صفحه 812-822

605.

پیامدهای فلسفی حرکت جوهری در مسایل نفس وتکامل آن

دوره 44، شماره 2، اسفند 1391

606.

پیامدهای مهاجرت برای خانوارهای مهاجر به شهر تهران

دوره 0، سال دهم، شماره1، شهریور 1392

607.

پیش بینی تبخیر-تعرق پتانسیل با استفاده از مدل های سری زمانی(مطالعه موردی: ارومیه)

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 213-223

608.

پیش بینی زمان رویش گیاهچه های علف‌های هرز خاکشیر ( Descurainia sophia (L.) Webb.) و ازمک ( Cardaria draba (L.) Desv.) در مزرعه کلزا(Brassica napus L.) در شرایط زنجان

دوره 27، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 48-54

609.

پیش بینی صادرات غیر نفتی ایران تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز با استفاده از مدل شبکه ی پرسپترون چند لایه

دوره 19، شماره 4، بهمن 1391

610.

پیش‌بینی نیروی مقاوم کششی و انرژی مورد نیاز عملیات زیرشکنی با استفاده از رویکرد منطق فازی

دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 104-113

611.

پیشگویی انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی (TMEn) خوراک‌های آماده دوره آغازین جوجه‌های گوشتی

دوره 5، شماره 4، دی 1392

612.

پیشنهاد توابع انتقالی تخمین رطوبت خاک بر اساس بعد فرکتال بافت خاک

دوره 27، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 630-641

613.

تأثیر Fe2O3 بر ریزساختار و خواص مکانیکی شیشه های اسفنجی حاصل از ضایعات شیشهی سودالایم و عامل اسفنج زایSiC

دوره 24، شماره 1، خرداد 1392

614.

تأثیر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول بر مصرف و هضم خوراک، فرآسنجه‌های خونی، تولید و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیرده سانن

دوره 6، شماره 3، مهر 1392، صفحه 228-238

615.

تأثیر اسید هومیک بر صفات رویشی و عملکرد گوجه فرنگی رقم آیزابلا

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 358-363

616.

تأثیر اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان خراسان شمالی)

دوره 4، شماره 7، بهمن 1391، صفحه 133-154

617.

تأثیر افزودن صفرای گاوی و اسید آلی بر عملکرد، قابلیت هضم ظاهری چربی، متابولیت های خون و ویسکوزیته شیرابه ایلئومی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با پیه

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392

618.

تأثیر امواج فراصوت بر استخراج قند و خواص مکانیکی چغندرقند

دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 144-153

619.

تأثیر انواع کودهای آلی و شیمیایی بر شاخص‌های رشدی ریحان ) (Ocimum basilicum L.

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 363-372

620.

تأثیر بازدارنده ی نیترات سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات و فسفر بر عملکرد و کارایی مصرف فسفر در گندم

دوره 26، شماره 6، اسفند 1391، صفحه 1473-1482

621.

تأثیر برهم‌کُنش ورمی‌کمپوست و تنش شوری بر برخی از صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهچه‌های لوبیاقرمز رقم درخشان Phaseolus vulgaris L.))

دوره 4، شماره 1، فروردین 1392

622.

تأثیر پدیدة اِنسو بر نوسانات تبخیر و تعرق مرجع در چند اقلیم‌‌ نمونه سرد کشور

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 131-144

623.

تأثیر پلی وینیل استات بر هدایت هیدرولیکی و تولید رواناب و رسوب در یک خاک مارنی

دوره 27، شماره 4، آبان 1392، صفحه 792-801

624.

تأثیر تعداد نمونه بر صحت تخمین وضعیت شوری و سدیمی خاک با استفاده از تخمین‎گرهای مختلف

دوره 27، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 515-524

625.

تأثیر تغذیه آهن بر عملکرد و صفات زراعی گندم‌های بهاره اصلاح شده ایرانی

دوره 11، شماره 3، مهر 1392

626.

تأثیر تلقیح با قارچ میکوریزا بر میزان استقرار نشاء و برخی خصوصیات مورفولوژیکی- رشدی یونجه (Medicago sativa L.) در مرتع بهارکیش قوچان

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 424-432

627.

تأثیر تلقیح قارچ میکوریزا و کود شیمیایی فسفر بر برخی شاخص‏های رشد رقم هاشم گیاه نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 263-271

628.

تأثیر تناوب زراعی بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.)

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 318-329

629.

تأثیر تنش خشکی و قارچ میکوریزا بر برخی از صفات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد مرزه (Satureja hortensis L.)

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 169-177

630.

تأثیر جایگزینی یونجه خشک با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیری شکمبه، متابولیت‌های خون و توازن نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 190-200

631.

تأثیر جهانی شدن بر درآمد مالیاتی درکشورهای منتخب در حال توسعه با رویکرد داده های تابلویی

دوره 20، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 164-186

632.

تأثیر چرخه های تر و خشک شدن بر منحنی فشردگی و ارزیابی روش های برآورد

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 247-256

633.

تأثیر چند پایه مختلف مرکبات بر میزان ترکیبات بیوشیمیایی پرتقال پارسون براون و مارس در جیرفت

دوره 27، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 10-17

634.

تأثیر دور آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد رویشی و زایشی ریحان (Ocimum basilicum L.) در منطقه‌ بیرجند

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 342-349

635.

تأثیر روش ساخت و متغیرهای آن بر ترکیب فازی، ریزساختار و خواص سرمتهای آلومینیم- آلومینا

دوره 24، شماره 1، خرداد 1392

636.

تأثیر روش‌های خاک‌ورزی بر میزان مقاومت فروروی خاک، شاخص‌های فنی و عملکرد گندم

دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 24-31

637.

تأثیر روغن ماهی ریز پوشانی شده بر متابولیت‌های خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه‌ بزهای شیرده سانن

دوره 6، شماره 3، مهر 1392، صفحه 239-247

638.

تأثیر سالیسیلیک اسید بر جوانه‌زنی، صفات رشد و برخی از پارامترهای فیزیولوژیک دو ژنوتیپ نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 4، شماره 2، آبان 1392

639.

تأثیر سطح تماس با اتمسفر و دو دمای معمول نگهداری بر پایداری اکسایشی مغز گردو

دوره 9، شماره 4، دی 1392

640.

تأثیر سطح گلخانه و درصد پوشش گیاهی برکارآیی مبدل زمین به هوا در سرمایش گلخانه

دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 16-23

641.

تأثیر شبکۀ متداخل استراتژیک ایران بر دیپلماسی منطقه‌ای جمهوری اسلامی

دوره 1، شماره 2، تیر 1392، صفحه 94-125

642.

تأثیر شوری آب آبیاری با کدورت ثابت بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک

دوره 27، شماره 4، آبان 1392، صفحه 763-768

643.

تأثیر شوری بر جوانه زنی و آستانه تحمل به شوری جو

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 107-120

644.

تأثیر شیرابه زباله شهری تیمار شده با نمک‌های مختلف بر خصوصیات رویشی، ترکیب شیمیایی گیاه جو و خصوصیات خاک

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 97-106

645.

تأثیر عنصر روی بر رشد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی ذرت دانه‏ای در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم

دوره 11، شماره 3، مهر 1392

646.

تأثیر عوامل متغیر در ناهمانندی کارکردهای سیاست خارجی ایران (1357-1384)

دوره 1، شماره 2، تیر 1392، صفحه 47-126

647.

تأثیر کاربرد سیلیسیوم بر صفات فیزیولوژیکی و رشد گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکی آخر فصل

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 430-442

648.

تأثیر کاربرد کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد گندم در دو نوع خاک در آزمایشی گلخانه ای

دوره 27، شماره 2، تیر 1392، صفحه 441-451

649.

تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر جذب عناصر پر مصرف، کم مصرف و درصد اسانس در گیاه داروئی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 179-190

650.

تأثیر کاربرد مقادیر مختلف لجن فاضلاب بر عملکرد سویا و میزان نیترات موجود در

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 70-79

651.

تأثیر کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor L.) رقم اسپیدفید در چین های مختلف

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 231-242

652.

تأثیر گیاه دارویی نعناع بر عملکرد تولیدی، جمعیت میکروبی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های حاوی سطوح مختلف گندم

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392

653.

تأثیر متغیرهای کلان پولی بر قیمت سهام شرکت‌های گروه خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران

دوره 20، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 187-210

654.

تأثیر مغز میوه بلوط بر قابلیت هضم و خصوصیات تخمیر شکمبه ای گوسفند نژاد عربی

دوره 5، شماره 2، تیر 1392

655.

ﺗﺄثیر مقررات کسب‌وکار بر رشد اقتصادی (در منتخبی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)

دوره 19، شماره 4، اسفند 1391

656.

تأثیر موقعیت شیب و تغییر کاربری بر برخی ویژگی‌های خاک و پذیرفتاری مغناطیسی در شهرستان فریدونشهر

دوره 27، شماره 5، دی 1392، صفحه 882-895

657.

تأثیرنوسانات پیش بینی شده و پیش بینی نشده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده آن دربازار بورس اوراق بهادار تهران

دوره 19، شماره 4، بهمن 1391

658.

تأثیر نوع شکل اراضی بر نتایج روش ژئوپدولوژی در نقشه برداری خاک های منطقه ی دماوند

دوره 26، شماره 6، اسفند 1391، صفحه 1535-1546

659.

تأثیر هویّت سازمانی و گرایش ارزشی نسبت به کار بر تعهد عاطفیِ کارکنان

دوره 5، شماره 9، آذر 1392، صفحه 52-67

660.

تأثیر ویژگی های رسوب شناسی در توسعه فرسایش تونلی در سازند فلیش مکران (مطالعه موردی: محدوده شهرستان جاسک)

دوره 2، شماره 3، آذر 1392

661.

تأملاتی پیرامون شرط‌بودن اسلام در وصی

دوره 45، شماره 3، مهر 1392

662.

تأمّلی در کاربرد قاعده ی فقهی إعراض

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1392

663.

تأملی در مفهوم رفض و کفر رافضی

دوره 44، شماره 2، بهمن 1391

664.

تاثیر آبپایه و زبری های مصنوعی روی شیب معکوس بر خصوصیات پرش هیدرولیکی

دوره 27، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 581-591

665.

تاثیر آفت کش ارگانوفسفره فوزالون (phosalone) همراه با مقادیر مختلف بنتونیت بر فراسنجه‌های تخمیر پذیری یک جیره کاملاً مخلوط شده در شرایط آزمایشگاهی

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 201-209

666.

تاثیر اسانس برخی گیاهان دارویی و پوشش پلی‌اتیلنی بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم شیشه‌کپ)

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 318-325

667.

تاثیر استفاده از اوره گوگرددار بر قابلیت هضم، فراسنجه های خونی و تخمیر شکمبه ای در بز رائینی

دوره 5، شماره 2، تیر 1392

668.

تاثیر استفاده مجدد از بستر و فرآوری آن بر عملکرد جوجه های گوشتی و کیفیت بستر

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 175-181

669.

تاثیر اسید هومیک بر رفتار جذبی فسفر در یک خاک آهکی

دوره 27، شماره 4، آبان 1392، صفحه 720-731

670.

تاثیر الگوی کاشت و مصرف علفکش بر عملکرد دانه و کنترل علفهای هرز ذرت دانه ای (Zea mays L

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 131-140

671.

تاثیر بقایای یونجه، کود مرغی و کود پتاسیم بر برخی ویژگی های خاک و عملکرد پیاز

دوره 27، شماره 2، تیر 1392، صفحه 452-461

672.

تاثیر پارامترهای اولیه توپوگرافی و عامل پوشش/کاربری اراضی بر تراکم کربن آلی خاک در بخشی از اراضی شمال ایران

دوره 27، شماره 5، دی 1392، صفحه 963-972

673.

تاثیر پسماندهای آلی بر خواص شیمیایی خاک و قابلیت جذب عناصر کم مصرف

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 14-23

674.

تاثیر تزریق نانو سیلور و عصاره های آویشن و مرزه در تخم مرغ بر درصد جوجه درآوری، فرآسنجه های گوارشی و ایمنی در روز تفریخ

دوره 6، شماره 3، مهر 1392، صفحه 218-226

675.

تاثیر تلفیق تراکم بوته، آرایش کاشت وعلف کش نیکوسولفورون درکنترل علف‌های هرز ذرت سیلویی سینگل کراس 704

دوره 27، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 73-84

676.

تاثیر تلقیح بذر با ریزوبیوم و مصرف کود نیتروژن بر عملکرد و خصوصیات زراعی سویا در شرایط اردبیل

دوره 11، شماره 4، دی 1392، صفحه 618-628

677.

تاثیر تلقیح قارچ میکوریزا بر استقرار اولیه و خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط عرصه طبیعی

دوره 11، شماره 4، دی 1392، صفحه 666-676

678.

تاثیر تیمار های کودی در سطوح مختلف فشردگی بر روی برخی از صفات کیفی چمن پاییزه

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 193-200

679.

تاثیر حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی

دوره 20، شماره 4، مهر 1392

680.

تاثیر دوره‌های تر - خشک بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس تثبیت شده با سیمان و آهک

دوره 27، شماره 5، دی 1392، صفحه 940-948

681.

تاثیر دوره های نوری مختلف روی فراسنجه های جدول زندگی کنه میوه خشک Carpoglyphus lactis (L.) (Acari: Carpoglyphidae)

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 377-385

682.

تاثیر سطوح مختلف دانه سویای پرچرب اکسترود شده بر عملکرد، متابولیت‌های خون و ریخت‌شناسی مخاط روده جوجه‌های گوشتی

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 182-189

683.

تاثیر سطوح مختلف عنصر روی بر برخی فراسنجه‌های تولیدی مرغ‌های مادر گوشتی

دوره 5، شماره 4، دی 1392

684.

تاثیر سه دمای مختلف اکستروژن دانه سویای پرچرب بر مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری (AMEn)، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد تولید جوجه‌های گوشتی

دوره 5، شماره 4، دی 1392

685.

تاثیر شوری غیر یکنواخت در بخشی از ریشه بر شدت فتوسنتز و غلظت عناصر غذایی گیاه توت فرنگی رقم کاماروزا

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 178-184

686.

تاثیر علف کش متری بیوزین بر منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در بیوتیپ‌های مقاوم و حساس علف هرز درنه (Echinochloa colona) در شرایط گلخانه

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 246-254

687.

تاثیر عمق‌ کشت بر عملکرد ماشک علوفه‌ای (Vicia spp.) در شرایط دیم در مراغه

دوره 11، شماره 3، مهر 1392

688.

تاثیر عناصر گوگرد و روی بر رشد و عملکرد بادام زمینی (Arachis hypogaea L.)

دوره 11، شماره 2، تیر 1392، صفحه 283-290

689.

تاثیر کاربرد پس از برداشت اسید سالیسیلیک و ژل آلوئه ورا بر خصوصیات کیفی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه انگور رقم قزل ازوم

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 342-349

690.

تاثیر کاربرد کیتوزان و کلرورکلسیم بر کاهش پوسیدگی پس از برداشت و تغییر ویژگی های کیفی گیلاس رقم سیاه مشهد

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 378-384

691.

تاثیر کاربرد محلول پاشی اسید سالیسیلیک قبل از برداشت بر روی ماندگاری، کیفیت پس از برداشت و فعالیت آنتی‌اکسیدانی زردآلو رقم "نوری"

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 448-459

692.

تاثیر کشت مخلوط افزایشی ذرت (Zea Mays L.) و لوبیا ( Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علف های هرز در شرایط اقلیمی زنجان

دوره 11، شماره 3، مهر 1392

693.

تاثیر کلرید باریم بر آزاد‌سازی پتاسیم در تعدادی از کانی‌های سیلیکاته پتاسیم‌دار و بررسی سینتیک آزاد‌سازی پتاسیم در این کانی‌ها

دوره 27، شماره 4، آبان 1392، صفحه 732-741

694.

تاثیر کم آبیاری و خشکی موضعی ریشه برعملکرد، اجزاء عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس 704

دوره 26، شماره 6، اسفند 1391، صفحه 1514-1521

695.

تاثیر کم آبیاری و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف ذرت شیرین (Zea mays L. var Sccharata

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 171-178

696.

تاثیر کودهای شیمیایی، گاوی و کمپوست زباله شهری بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن سه ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) در مشهد

دوره 11، شماره 2، تیر 1392، صفحه 241-250

697.

تاثیر کیفیت زندگی مالکان و ساکنان بافت های فرسوده بر تمایل آنان به مشارکت در بهسازی و نوسازی در شهر مشهد

دوره 0، سال نهم، شماره2، اسفند 1391

698.

تاثیر گرمادهی با مایکروویو بر مرگ و میر آفت شب پره هندی در محصول پسته

دوره 27، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 18-25

699.

تاثیر منابع مختلف کلسیم بر برخی از صفات کمی و کیفی درگیاه چای (Camellia sinensis L.)

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 102-109

700.

تاثیر نقدینگی پی شبینی شده و پی شبینی نشده بر رشد اقتصادی ایران

دوره 19، شماره 3، بهمن 1391

701.

تاثیرنمایش روانی برمیزان افسردگی اساسی وسلامت عمومی‌بیماران افسرده تحت درمان با دارو

دوره 2، شماره 2، بهمن 1391

702.

تبارشناسی مفهوم هویت در گفتمان های سیاسی ایران معاصر

دوره 0، سال دهم، شماره1، شهریور 1392

703.

تبیین ارتباط هوش سازمانی و خلق دانش (مورد مطالعه: کارکنان یک شرکت صنعتی)

دوره 4، شماره 7، بهمن 1391، صفحه 110-132

704.

تبیین پیش‌آیندهای تعلق‌خاطر کاری با استفاده از طرح پژوهش ترکیبی

دوره 5، شماره 10، خرداد 1392، صفحه 1-24

705.

تبیین تجربی نظریه های عرفی شدن در ایران

دوره 0، سال دهم، شماره1، شهریور 1392

706.

تبیین در علوم طبیعی

دوره 45، شماره 1، تیر 1392

707.

تبیین رئالیستی منازعۀ بین‌المللی قدرت در سوریه و پیامدهای آن برای امنیت جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 2، تیر 1392، صفحه 70-93

708.

تبیین رفتار ارائه ی ایده در نظام پیشنهادهای سازمانی

دوره 5، شماره 10، خرداد 1392، صفحه 169-191

709.

تبیین عناصر فلسفه اخلاقی- اجتماعی ابن سینا و دلالت‌های آن در تربیت اخلاقی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391

710.

تبیین نقش حمایت های دولتی مؤثر بر رشد و بقای کارآفرینان در واحدهای تولیدی کوچک در ایران

دوره 4، شماره 7، بهمن 1391، صفحه 38-60

711.

تبیین و بررسی صحت و فساد از منظر دانشیان اصول

دوره 45، شماره 2، شهریور 1392

712.

تبیین و نقد مبانی فلسفی مفهوم یادگیری در طرح پایدیا

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 93-110

713.

تبیین و نقد مفهوم «انسان اقتصادی» در رویکرد اقتصادی به حقوق

دوره 19، شماره 2، بهمن 1391

714.

تجزیه زیستی نرمال– هگزادکان در خاک بوسیله گونه های سودوموناس و برخی باکتریهای بومی مناطق آلوده به نفت

دوره 27، شماره 2، تیر 1392، صفحه 257-265

715.

تجزیه ژنتیکی اجزاء مقاومت در تعدادی از ارقام گندم هگزاپلوئید نسبت به نژادهای 134E134A+ و 174E174A + زنگ زرد

دوره 11، شماره 2، تیر 1392، صفحه 316-326

716.

تجمیع کتابخانه های دانشگاه و چالش های فنی آن

دوره 14، شماره 36، اردیبهشت 1392

717.

تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل با تاکید بر حقوق بین‌الملل اقتصادی و حق توسعه

دوره 19، شماره 2، بهمن 1391

718.

تحلیل اثر نا اطمینانی بر سرمایه گذاری در کشورهای منتخب در حال توسعه

دوره 20، شماره 5، خرداد 1392

719.

تحلیل اجتماعی‌ـ شناختی اشعار احمد مطر و سیاوش کسرایی

دوره 5، شماره 9، مرداد 1392، صفحه 45-79

720.

تحلیل احتمال اندیشانه‌ی تیر با خواص مواد و بارگذاری اتفاقی

دوره 24، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 1-18

721.

تحلیل اسطورة کیومرث در شاهنامة فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختی

دوره 45، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 37-64

722.

تحلیل اقتصادی حقوق و احیاء اندیشه تقصیر در نظام جبران خسارت با تاکید بر رویه قضایی آمریکا

دوره 20، شماره 4، مهر 1392

723.

تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)

دوره 20، شماره 4، مهر 1392

724.

تحلیل اقلیمی گردوغبار معلّق در ایستگاه هواشناسی سرپُل ذهاب (2009 - 1986)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392

725.

تحلیل انتقادی ادلّه موافقان و مخالفان حجیّت «شرع من قبلنا»

دوره 45، شماره 3، مهر 1392

726.

تحلیل تطبیقی مدل ها و عوامل مؤثر بر مزیت سنجی منطقه‌ای:مزیت‌های پنهان در مقابل مزیت های آشکار شده (مطالعه موردی: منطقه خراسان)

دوره 20، شماره 6، دی 1392

727.

تحلیل توزیع فضایی پارک‌های محله‌ای منطقه 3 تهران

دوره 0، شماره 1، شهریور 1392

728.

"تحلیل جامعه شناختی گفتمان روشنفکری هویت اندیشی مدرن در آراء سید جواد طباطبایی"

دوره 0، سال دهم، شماره1، شهریور 1392

729.

تحلیل جریان درهم سیال روی یک، دو و سه استوانه‌ی متوالی با استفاده از روش ورتکس‌های تصادفی

دوره 24، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 133-146

730.

تحلیل چندگانه رفتارهای پرخطر رانندگی در کلان‌شهر مشهد

دوره 1، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 65-78

731.

تحلیل حساسیت و بررسی تأثیر شاخص ها در کارایی نسبی استان ها در دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی کار شایسته

دوره 20، شماره 6، دی 1392

732.

تحلیل حکم فقهی رخصت و عزیمت

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1392

733.

تحلیل دیدگاه اتفاق افق

دوره 45، شماره 3، مهر 1392

734.

تحلیل رضایت‌مندی ساکنان شهر جدید گلبهار از شرایط زندگی و تأثیر آن بر جذب جمعیت‌ از مادرشهر مشهد

دوره 0، شماره 2، اسفند 1391

735.

تحلیل روابط بین عوامل مؤثر بر مؤلفه های رقابت پذیری با استفاده از تکنیک همبستگی کانونی (مورد مطالعه: واحدهای ستادی شرکت های بیمه شهر تهران)

دوره 4، شماره 7، بهمن 1391، صفحه 1-20

736.

تحلیل ریسک مخاطرات چندگانه شهری در اثر سیل و زلزله (مطالعه موردی: منطقه بیست تهران)

دوره 2، شماره 3، آذر 1392

737.

تحلیل ساختاری اثرفسیل Zoophycos با تلفیق داده‌های ریزرخساره‌ای در سازند روته (پرمین)، برش باغ دره، کوههای سلطانیه، شمال باختری ایران

دوره 6، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 49-64

738.

تحلیل سلسله مراتبی عوامل موثر بر اطاعت محض اسماعیلیان با استفاده از الگوی فازی

دوره 45، شماره 2، دی 1392، صفحه 29-63

739.

تحلیل سینوپتیک مخاطرات اقلیمی شهرستان یاسوج، مطالعه موردی: بارش سنگین 20 اسفند 1389

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 73-90

740.

تحلیل سینوپتیکی و فضایی توفان برف استان گیلان (فوریه 2005)

دوره 10، شماره 2، اسفند 1391

741.

تحلیل شاخص دسترسی در کلان شهر مشهد

دوره 11، شماره 1، شهریور 1392

742.

تحلیل شاخص‌های آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر خطر بلایای طبیعی (مطالعه موردی: مساکن شهر اصفهان)

دوره 1، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 113-129

743.

تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی

دوره 46، شماره 4، اردیبهشت 1392، صفحه 1-30

744.

تحلیل شناختی پاره ای از استعاره های دل در بوستان سعدی

دوره 5، شماره 8، اردیبهشت 1392، صفحه 21-51

745.

تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار مصرفی گوشت ماهی در بین خانوارهای شهرستان تبریز

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 230-241

746.

تحلیل عوامل موثر بر نوسان های قیمت طلا با استفاده‏از مدل های رگرسیون سوئیچینگ مارکف و شبکه عصبی

دوره 20، شماره 6، مرداد 1392، صفحه 121-146

747.

تحلیل فراوانی منطقه‌ای بارش‌های حداکثرسالانه یک و دو روزه با خوشه بندی و نظریه گشتاورهای خطی، مطالعه موردی: استان خراسان رضوی

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 80-89

748.

تحلیل فضایی- زمانی جزیره حرارتی کلان‌شهر تهران با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 1، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 1-17

749.

تحلیل فضایی- کالبدی توسعه آتی شهر سقز با تأکید بر شاخص های رشد هوشمند شهری با استفاده از مُدل آنتروپی شانون

دوره 0، شماره 2، اسفند 1391

750.

تحلیل فلسفه های تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران از منظر مفهوم تفکر

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 159-180

751.

تحلیل لندفرم‌های هیدروژئومورفولوژیک حوضه‌ی آبریز دریاچه‌ی مهارلو بر مبنای روابط تعاملی فرایندهای مورفوتکتونیک، مورفوکلیماتیک و هیدرومورفیک

دوره 10، شماره 2، اسفند 1391

752.

تحلیل مدیریت ریسک و بحران مخاطرات محیطی و محیط زیست استان لرستان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 107-126

753.

تحلیل مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت CNG در شهر مشهد با استفاده از مدل AHP در GIS

دوره 11، شماره 1، شهریور 1392

754.

تحلیل موازنه ای دو سوگ چامه از ابوفراس حمدانی و محمود سامی البارودی

دوره 5، شماره 9، مرداد 1392، صفحه 129-156

755.

تحلیل نقش عوامل مدیریتی روی عملکرد گندم آبی در بخش های نازلو و سیلوانای شهرستان ارومیه

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 75-83

756.

تحلیل نقش مشارکت مردم در پایداری اقتصاد روستایی (مطالعه موردی دهستان ایجرود بالا، شهرستان ایجرود، استان زنجان)

دوره 10، شماره 2، اسفند 1391

757.

تحلیل هزینه اثربخشی کتاب های چاپی لاتین و پایگاه های اطلاعاتی مقالات تمام متن الکترونیکی لاتین دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه های موضوعی علوم انسانی- اجتماعی و فنی- مهندسی در سال 2010

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 209-232

758.

تحلیل همدید پویشی فراگیرترین روز گرم ایران طی سال 1340 تا سال 1386

دوره 2، شماره 3، آذر 1392

759.

تحلیل همدیدی خشکسالی های استان خراسان رضوی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 37-54

760.

تحلیل وجه القایی زبان تصویری تبلیغات از دیدگاه کنشی و تنشی بر اساس رویکرد نشانه- معناشناختی (بررسی موردی: گفتمان تبلیغاتی داخلی و خارجی)

دوره 5، شماره 9، مرداد 1392، صفحه 95-117

761.

تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی سرعنوان موضوعی فارسی و مقایسه آن با سرعنوان موضوعی کتابخانه کنگره ، سرعنوان موضوعی سیرز و چکیده نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 173-190

762.

تحلیلی روانکاوانه از داستان «سیاه زنگی» از کتاب «شیهه‌ اسب سفید» زکریا تامر

دوره 4، شماره 7، اسفند 1391

763.

تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی در دو خاک بکر و کشاورزی توسط شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی

دوره 27، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 472-484

764.

تخمین غلظت زمینه برای ارزیابی آلودگی برخی فلزات سنگین در خاک های سطحی بخشی از استان مازندران

دوره 27، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 548-559

765.

تخمین منحنی مشخصه با پس ماند رطوبتی به روش معکوس و مدل های اسکات و معلم در دو خاک مختلف

دوره 27، شماره 2، تیر 1392، صفحه 313-327

766.

تخمین نرخ های رشد حالت پایدار کشورهای منتخب عضو اوپک با استفاده از مدل گسترش یافته سولو (1973-2007)

دوره 20، شماره 6، دی 1392

767.

تخمین و پهنه بندی میزان کربن آلی خاک با استفاده از آنالیز عوارض زمین (مطالعه موردی: بخشی از اراضی شهرستان مشهد)

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 180-192

768.

«تربیت»یا«تعلیم و تربیت» ؛کدامیک؟

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391

769.

ترجیح میزبانی و بیولوژی بید سیب زمینی، Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae)، روی برگ های 12 ژرم پلاسم سیب زمینی تحت شرایط گلخانه ای

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 231-237

770.

ترکیب شیمیایی و ارزش تغذیه‌ای گون اسپرسی (Astragalus brevidens Freyn & Sint) و مازندرانی (Astragalus masenderanus Bunge) در شرایط برون تنی

دوره 5، شماره 2، تیر 1392

771.

تسامح در سند روایات طبی

دوره 44، شماره 2، بهمن 1391

772.

تسلسل تنازلی در حکمت یمانی

دوره 45، شماره 1، تیر 1392

773.

تشابهات ویس و رامین و بهمن نامه

دوره 45، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 75-94

774.

تصویر جلد نشریه

دوره 27، شماره 2، مهر 1392

775.

تصویر جلد نشریه

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392

776.

تصویر جلد نشریه

دوره 27، شماره 3، آذر 1392

777.

تصویر جلد نشریه

دوره 27، شماره 1، خرداد 1392

778.

تصویر جلد نشریه

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392

779.

تصویر جلد نشریه

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392

780.

تصویر جلد نشریه

دوره 27، شماره 3، آذر 1392

781.

تصویر جلد نشریه

دوره 27، شماره 5، دی 1392

782.

تصویر جلد نشریه

دوره 27، شماره 2، تیر 1392

783.

تصویر جلد نشریه

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392

784.

تصویر جلد نشریه

دوره 27، شماره 3، شهریور 1392

785.

تصویر جلد نشریه

دوره 27، شماره 3، آذر 1392

786.

تصویرجلد نشریه

دوره 27، شماره 4، آبان 1392

787.

تطبیق عناصر داستانی بر رساله حی بن یقظان ابن طفیل

دوره 4، شماره 7، اسفند 1391

788.

تطبیق نظرابن یعیش در شرح مفصّل در باب صفت و موصوف با نظردیگر نحویان

دوره 4، شماره 7، اسفند 1391

789.

تعیین اعتبار مدل RothC جهت برآورد توان ترسیب کربن خاک بوم نظامی بازسازی شده، تحت دو سناریوی اقلیمی متفاوت

دوره 27، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 656-668

790.

تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به محدودیت منابع آب زیرزمینی در دشت کوار

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-7

791.

تعیین الگوی توزیع جمعیت علف‌هرز خارشتر Alhagi pseudalhagi (M.B) Desv. با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی چندی ساز بردار یادگیر (LVQ4 )

دوره 27، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 118-127

792.

تعیین برخی از خواص فیزیکی ارقام برنج های اصلاح شده ایرانی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1392

793.

تعیین برنامه زراعی شهرستان سبزوار با استفاده از برنامه ریزی فازی دو نوا

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 8-15

794.

تعیین ترکیب شیمیایی، خصوصیات فیزیکی و ارزش غذایی پوست سبز گردوی فرآوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا با روش های کیسه‌های نایلونی و تولید گازوی فرآوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا

دوره 6، شماره 3، مهر 1392، صفحه 248-257

795.

تعیین ترکیب شیمیایی و ضرایب تجزیه پذیری گیاه مرتعی شور بیابانی( Salsola tomentosa) در مراحل مختلف رشد با استفاده از روش کیسه های نایلونی

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 210-216

796.

تعیین تیپ های شیمیایی تریکوتسین و آنالیز ساختار جمعیت جدایه های Fusarium graminearum در استان گلستان

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 208-214

797.

تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides Lam. )

دوره 11، شماره 4، دی 1392، صفحه 543-550

798.

تعیین رابطه بانک بذر و گیاهچه علف هرز اویارسلام (Cyperus spp) بر اساس روابط ژئواستاتیک

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 324-332

799.

تعیین سیاست های پولی و مالی بهینه اقتصاد ایران در فضای نا اطمینانی با استفاده از مدل اقتصاد کلان پای ه خرد

دوره 19، شماره 3، بهمن 1391

800.

تعیین مدل مناسب زراعت دیم غلات در استان خراسان شمالی با استفاده از قابلیتهای GIS و RS

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-12

801.

تعیین معیارهای ارزیابی اراضی به‌منظور شناسایی اراضی مناسب کشت‌ محصولات دیم منطقه روئین، خراسان‌ شمالی

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 143-152